חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

מידע מקצועי

מידע מקצועי

יולי 2024

יולי 2024

יולי 2024

יוני 2024

יוני 2024

מאי 2024

מאי 2024

מאי 2024

אפריל 2024

מרץ 2024

מרץ 2024

מרץ 2024

מרץ 2024

מרץ 2024

פברואר 2024

פברואר 2024

ינואר 2024

דצמבר 2023

דצמבר 2023

דצמבר 2023

דצמבר 2023

נובמבר 2023

נובמבר 2023

אוקטובר 2023

אוקטובר 2023

ספטמבר 2023

אוגוסט 2023

אוגוסט 2023

אוגוסט 2023

יולי 2023

יולי 2023

יוני 2023

יוני 2023

מאי 2023

מאי 2023

מאי 2023

אפריל 2023

מרץ 2023

מרץ 2023

מרץ 2023

מרץ 2023

מרץ 2023

פברואר 2023

פברואר 2023

פברואר 2023

פברואר 2023

ינואר 2023

ינואר 2023

דצמבר 2022

דצמבר 2022

דצמבר 2022

דצמבר 2022

דצמבר 2022

נובמבר 2022

נובמבר 2022

נובמבר 2022

אוקטובר 2022

אוקטובר 2022

ספטמבר 2022

ספטמבר 2022

אוגוסט 2022

יוני 2022

יוני 2022

יוני 2022

מאי 2022

מרץ 2022

מרץ 2022

מרץ 2022

מרץ 2022

מרץ 2022

פברואר 2022

ינואר 2022

ינואר 2022

דצמבר 2021

דצמבר 2021

דצמבר 2021

שיעורי שיקום של איגרות החוב בדירוגי מידרוג בתחום המימון התאגידי בין השנים 2005-2020

מטרת דוח זה הינה להציג את שיעורי הכשל ושיעורי השיקום של אי גרות החוב מתחום המימון התאגידי שדורגו על ידי מידרוג בין השנים 2020-2005 וחל בהם אירוע כשל פירעון. הנושאים העיקריים בהם מתמקד הדוח הינם: )1 )שיעורי הכשל על פני זמן ובענפים השונים ) 2 )ניתוח שיעורי השיקום בחתכים שונים כגון: ענף הפעילות, שנת כשל הפירעון, בטוחות שהועמדו למחזיקי איגרות החוב, סוג השיקום: הסדר או פירוק וכן מאפייני איגרות החוב כגון: מח"מ איגרות החוב ואופציית ההמרה באיגרות החוב . )3 )הקשר בין שיעור השיקום ודירוג איגרות החוב . דוח זה מהווה עדכון של הדוח אשר פורסם בינואר 2019 ומתייחס לשיעורי השיקום של איגרות החוב בתחום המימון התאגידי בין השנים 2017-2005 .יצוין כי מדגם כשלי הפירעון הינו מצומצם יחסית ולכן תצפיות בודדות עלולות להטות את התוצאות. הנתונים המובאים להלן מתייחסים 1 למנפיקים בתחום מימון התאגידים . כאשר הניתוח מוצג הן ברמת איגרות החוב והן ברמת המנפיק. בנוסף, מידרוג מרכזת ומפרסמת דוחות ביצועי דירוג הכוללים את מעברי הדירוג ומדדי דיוק הדירוג וזאת במטרה לייצר שקיפות ביחס לביצועי הדירוג.

הורד

דצמבר 2021

נובמבר 2021

ספטמבר 2021

אוגוסט 2021

אוגוסט 2021

יולי 2021

יוני 2021

יוני 2021

אפריל 2021

מרץ 2021

מרץ 2021

מרץ 2021

מרץ 2021

מרץ 2021

מרץ 2021

פברואר 2021

ינואר 2021

ינואר 2021

ינואר 2021

דצמבר 2020

דצמבר 2020

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג - דצמבר 2020

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים. מטרת המסמך הינה לייצר שקיפות ביחס להגדרות הדירוג ולהציגן באופן ברור ופשוט, ככל הניתן. הסולמות חלים מה-1 בספטמבר 2015. אין בפרסום ההגדרות בכדי לשנות את הדירוגים הקיימים. בנוסף לדירוגי אשראי, מסמך זה כולל סימולים והגדרות לשירותים נלווים וציון יחסי לשירותים ונכסים אחרים, שאינם דירוגי אשראי.

הורד

דצמבר 2020

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - נובמבר 2020

היקף הנפקות אג"ח קונצרניות בחודש נובמבר 2020 הסתכם בכ-3.0 מיליארד ₪ ע.נ., לעומת כ-2.0 מיליארד ₪ ע.נ. בנובמבר 2019 וכ-5.9 מיליארד ₪ ע.נ. בנובמבר 2018. העלייה בהיקף ההנפקות בחודש נובמבר 2020 לעומת החודש המקביל אשתקד נובעת כולה מגיוסים של הסקטור העסקי שאינו נדל"ן (גיוס של 1.7 מיליארד ₪ ע.נ. לעומת כ-1.2 מיליארד ₪ ע.נ. בחודש נובמבר 2019- גידול של כ-42%) ומסקטור נדל"ן ובינוי (הנפקות של כ-1.3 מיליארד ₪ ע.נ. לעומת כ-0.8 מיליארד ₪ ע.נ. בנובמבר אשתקד- גידול של כ-62%). מוסדות פיננסיים וחברות תשתית ממשלתיות נעדרו מהגיוסים בחודש החולף כמו גם בחודש נובמבר אשתקד. החודש הנפיקו בסך הכול 16 מנפיקים, מתוכן 9 חברות נדל"ן ובינוי, בהן גם 3 חברות זרות, והיתר מנפיקים מתחום האנרגיה והשירותים, זאת בהשוואה ל-13מנפיקים בנובמבר אשתקד. שני המנפיקים הבולטים בחודש החולף נרשמו במגזר הגז והנפט, האחת היא שותפות ישראמקו נגב 2 – עם גיוס בהיקף של כ-0.52 מיליארדי ₪ ע.נ. באמצעות שתי סדרות חדשות (ב' ו-ג') וכן שותפות נאוויטיס פטרוליום עם גיוס בהיקף של כ-0.42 מיליארדי ₪ ע.נ. בסדרה ב' חדשה.

הורד

נובמבר 2020

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

מידרוג מפרסמת מעת לעת דוחות מיוחדים הנוגעים לענפים או מנפיקים מסוגים מסויימים. הדוחות המיוחדים אינם מהווים דו"חות דירוג ו/או מתודולוגיות דירוג מבחינת תכנם או כוונתם ואין בהם כדי לשנות את שיטות ההערכה המתוארות במסגרת הדוחות המתודולוגיים. ככלל, דוחות מיוחדים נועדו על מנת: 1) לפרסם את הערכות מידרוג ביחס לנושאים או להתפתחויות הנוגעות למנפיק/ים מסוימים, 2) לתאר מגמות מאקרו כלכליות או מגמות בענף ולציין את כיוון השפעתם על הדירוגים )למשל: שינוי בביקושים בענף מסוים, התפתחויות בחקיקה או התפתחויות רגולטוריות), 3) להסביר תהליכי דירוג מסוימים על מנת לעזור למשקיעים להבין כיצד נקבע הדירוג, לרבות כיצד נלקחות בחשבון בדירוג מגמות מסוימות.

הורד

נובמבר 2020

חברות מימון חוץ בנקאיות- דו"ח מיוחד נובמבר 2020

מידרוג מפרסמת מעת לעת דוחות מיוחדים הנוגעים לענפים או מנפיקים מסוגים מסויימים. הדוחות המיוחדים אינם מהווים דו"חות דירוג ו/או מתודולוגיות דירוג מבחינת תכנם או כוונתם ואין בהם כדי לשנות את שיטות ההערכה המתוארות במסגרת הדוחות המתודולוגיים. ככלל, דוחות מיוחדים נועדו על מנת: 1) לפרסם את הערכות מידרוג ביחס לנושאים או להתפתחויות הנוגעות למנפיק/ים מסוימים, 2) לתאר מגמות מאקרו כלכליות או מגמות בענף ולציין את כיוון השפעתם על הדירוגים )למשל: שינוי בביקושים בענף מסוים, התפתחויות בחקיקה או התפתחויות רגולטוריות), 3) להסביר תהליכי דירוג מסוימים על מנת לעזור למשקיעים להבין כיצד נקבע הדירוג, לרבות כיצד נלקחות בחשבון בדירוג מגמות מסוימות.

הורד

נובמבר 2020

נובמבר 2020

נובמבר 2020

אוקטובר 2020

אוקטובר 2020

אוקטובר 2020

אוקטובר 2020

אוקטובר 2020

ספטמבר 2020

ספטמבר 2020

ספטמבר 2020

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - אוגוסט 2020

היקף הנפקות האג"ח הקונצרניות בחודש אוגוסט היה גבוה משמעותית ביחס לחודשי אוגוסט בשנים הקודמות, והסתכם בכ-5.3 מיליארד ₪ ע.נ, לעומת כ-1.7 מיליארד ₪ ע.נ באוגוסט 2019 וכ-0.9 מיליארד בשנת 2018

הורד

אוגוסט 2020

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דו"ח מיוחד יולי 2020

מידרוג מפרסמת מעת לעת דוחות מיוחדים הנוגעים לענפים או מנפיקים מסוגים מסוימים. הדוחות המיוחדים אינם מהווים דו"חות דירוג ו/או מתודולוגיות דירוג מבחינת תכנם או כוונתם ואין בהם כדי לשנות את שיטות ההערכה המתוארות במסגרת הדוחות המתודולוגיים. ככלל, דוחות מיוחדים נועדו על מנת: 1) לפרסם את הערכות מידרוג ביחס לנושאים או להתפתחויות הנוגעות למנפיק/ים מסוימים, 2) לתאר מגמות מאקרו כלכליות או מגמות בענף ולציין את כיוון השפעתם על הדירוגים )למשל: שינוי בביקושים בענף מסוים, התפתחויות בחקיקה או התפתחויות רגולטוריות), 3) להסביר תהליכי דירוג מסוימים על מנת לעזור למשקיעים להבין כיצד נקבע הדירוג, לרבות כיצד נלקחות בחשבון בדירוג מגמות מסוימות.

הורד

יולי 2020

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, יוני 2020

מידרוג מפרסמת מעת לעת דוחות מיוחדים הנוגעים לענפים או מנפיקים מסוגים מסוימים.

הורד

יוני 2020

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, מאי 2020

שיפור מתמשך בהיקף הגיוסים בחודשיים האחרונים במהלך חודש מאי 2020 גויסו בסה"כ כ-5.9 מיליארד ₪ ע.נ, זאת בהשוואה לכ-2.9 מיליארד ₪ ע.נ בתקופה המקבילה אשתקד ובהשוואה לכ-5.2 מיליארד ₪ ע.נ בתקופה המקבילה בשנת 2018.

הורד

מאי 2020

השפעת התפשטות נגיף הקורונה על ענף המלונאות- דוח מיוחד, הערת ענף - מאי 2020

להערכת מידרוג התפשטות נגיף הקורונה וההתמודדות אתו, צפויה להשפיע באופן שלילי על סיכון האשראי של חברות הפועלות בענף המלונאות.

הורד

מאי 2020

השפעות התפשטות נגיף הקורונה על ענף הדיור המוגן בישראל- דוח מיוחד הערת ענף, מאי 2020

התפשטות נגיף הקורונה ממשיכה להוביל לתחלואה כבדה ברחבי העולם, תוך שיתוק חלקי או מלא של מגזרים עסקיים שלמים כתוצאה מהנחיות המגבילות תנועה והתקהלויות. פגיעה בתחזיות הצמיחה ובפעילות הכלכלית עלולה להשליך לשלילה על סיכון האשראי של חברות שונות, ותרחיש של מיתון יהפוך סביר יותר ככל שההתפשטות תימשך.

הורד

אפריל 2020

סקטור מימון מובנה - דוח מיוחד - הערת ענף, אפריל 2020

מידרוג מעריכה כי המשבר הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה, לצד הפגיעה בכלכלה הריאלית, לרבות עלייה בשיעורי האבטלה בשבועות האחרונים, עלולים להשפיע על סיכוני האשראי של עסקאות בתחום המימון המובנה, הנסמכות, בין היתר, על תשלומי החזר הלוואה של פרטיים בעסקאות איגוח מגובות בהלוואות צרכניות (Consumer ABS), עסקאות איגוח מגובות בהלוואות לרכישת כלי רכב (Auto ABS) ובעסקאות איגוח מגובות במשכנתאות למגורים (RMBS), או תשלומי החזר הלוואה של עסקים בעסקאות מסוג CLN ,CLO ו-CMBS וכן בתעודות פיקדון.

הורד

אפריל 2020

סקטור הנפט והגז הטבעי - דוח מיוחד - הערת ענף, אפריל 2020

מידרוג מעריכה כי המשבר הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה, לצד הירידה החדה שחלה במחירי האנרגיה בעולם בשבועות האחרונים, עלולים להשפיע על סיכוני האשראי של חברות הפועלות בסקטור הנפט והגז הטבעי, בדגש על החברות הפועלות בשוק הגלובאלי ו/או הנשענות על היקף יצוא משמעותי, אשר מבנה החוב שלהן כולל עומסי פירעונות משמעותיים בטווח הקצר ורמת מינוף גבוהה. מנגד, איתנותן הפיננסית של החברות הפועלות בשוק המקומי ונשענות על חוזים ארוכי טווח, אשר כוללים רכיב TOP ומחירי רצפה, ומאופיינות בהסכמי מימון הכוללים כריות נזילות ייעודיות, מנגנוני Lock-Up, בתוספת מדיניות ניהול נזילות מוגדרת אשר יוצרת איזון בין בעלי החוב לבעלי ההון, ואינן נדרשות לביצוע מחזורים בטווח הקצר-בינוני, צפויה להישחק באופן מתון יחסית. כמו כן, בניגוד לחברות העוסקות בהפקה ומכירת נפט וגז טבעי בשוק הגלובאלי, חברות העוסקות בהולכה ואחסון של נפט וגז טבעי בשוק המקומי צפויות להיפגע באופן מתון בלבד וזאת, בעיקר בשל פגיעה אפשרית במצבם הפיננסי של לקוחות הקצה (Offtakers).

הורד

אפריל 2020

ענף התחבורה הציבורית - דוח מיוחד - הערת ענף, אפריל 2020

מידרוג מעריכה כי המשבר הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה, לצד תקנות שעת החירום שתוקננו על ידי ממשלת ישראל, הכוללות צמצום של פעילות התחבורה הציבורית וביטול מוחלט של תנועת רכבות הנוסעים, עלולים להשפיע על סיכוני האשראי של החברות הפועלות בענף התחבורה הציבורית. ענף התחבורה הציבורית חשוף להשפעות הקורונה דרך צמצום פעילות יזום כחלק מהנחיות הממשלה, וכן דרך ירידה בביקוש לשירותי תחבורה ציבורית בשל המגבלות על תנועת אזרחים, צמצום הפעילות העסקית במשק, גידול מהותי בשיעורי האבטלה וכן ביטול הלימודים בבתי הספר ובמוסדות הלימוד האקדמיים. כמו כן, עלולים להתעכב פרויקטי תשתיות עקב פעילות מוגבלת של קבלנים זרים.

הורד

אפריל 2020

מימון פרויקטים ותשתיות - דוח מיוחד - הערת ענף, אפריל 2020

מידרוג מעריכה כי המשבר הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה, לצד השינויים האפשריים בתזרימי המזומנים ובהכנסותיהן של חברות פרויקטים וחברות תשתית, עלולים להשפיע על סיכוני האשראי של חברות אלו, בדגש על החברות התלויות בביקושים ו/או הנמצאות כעת בשלב ההקמה - הטומנת בחובה חשיפה למצבם הפיננסי של קבלנים מהותיים, עיכובים בהקמת פרויקטים, עיכובים בהשלמת הרכש וגלישת עלויות. מנגד, מאפייני המימון הפרויקטלי כוללים לרוב התאמה בין שירות החוב העתי לתזרים הצפוי בפרויקט לאורך השנים ובדרך כלל, סיכון ביקושים ממותן והעדר סיכון מימון מחדש, זאת לצד מנגנונים פיננסים שונים ומבנה משפטי הכולל מערך ערבויות, שעבודים ובטוחות, הצפויים למתן את החשיפה להשפעת הנגיף. בנוסף, רבות מחברות התשתית הינן בבעלות ממשלתית, מספקות שירותים חיוניים למשק ובעלות חשיבות בהיבטים כלל מערכתיים, אשר צפויים למתן את החשיפה להשפעת הנגיף.

הורד

אפריל 2020

מצגת בנושא מגמות בענפי נדל"ן בימי משבר נגיף הקורונה

מצגת הסוקרת מגמות ותרחישים לגבי ענפי הנדל"ן השונים וחשיפתם למשבר התפשטות נגיף הקורונה

הורד

אפריל 2020

בחינת השלכות המשבר הכלכלי על כושר החזר האשראי בדירוגי מידרוג - דוח מיוחד

נגיף הקורונה התפרץ בחודש דצמבר האחרון בסין ומאז התפשט למדינות נוספות רבות בעולם ואף הוכר כמגיפה עולמית. התפרצותו הובילה בין היתר לתחלואה מוגברת, מגבלות תנועה וסגירת גבולות, אי ודאות כלכלית, תוך שיתוק חלקי, או מלא של מגזרים שלמים, פגיעה בשרשרת היצור והאספקה העולמית וירידה בסחר העולמי. האפשרות של מיתון בכלכלות מובילות בעולם (כולל המשק המקומי) הופכת יותר ויותר סבירה ככל ולא תושג שליטה על קצב התפשטות נגיף הקורונה, ושוקי ההון מגיבים לכך בירידות חדות בשבועות האחרונים. כך, בהתאם לתחזית מודיס, הזעזוע שנגרם לכלכלות העולם בעקבות התפרצות הקורונה צפוי לגרום לצמיחה שלילית של כ-2% בשנת 2020, בכלכלות המפותחות הנכללות ב-G-20 ולצמיחה של כ-2.2% בשנת 2021. בתרשים 1 להלן מוצגת תחזית הצמיחה הגלובלית לכלכלות ה-G-20, אשר צפויות לצמיחה שלילית מצרפית של כ-0.5% בשנת 2020 וצמיחה של כ-3.2% בשנת 2021. בהתאם לתחזית זו, הכלכלות המתפתחות הנכללות ב-G-20 צפויות לצמיחה של כ-1.9% בשנת 2020 ושל כ-4.7% בשנת 2021. בפרט, סין צפויה לצמוח בכ-3.3% בשנת 2020 ובכ-6% בשנת 2021.

הורד

אפריל 2020

מערכת הבנקאות – השלכות המשבר - דוח מיוחד - הערת ענף

הפרופיל הפיננסי של המערכת הבנקאית בנקודת הכניסה למשבר זה הינו טוב עם מדדי סיכון בולטים לטובה בתיק האשראי, רווחיות סבירה וכרית הונית משמעותית, בעלת קיבולת ספיגת הפסדים טובה במגוון תרחישי קיצון, אולם תרחיש קיצון זה חריג במאפייניו. אנו סבורים, כי בטווח הקצר, צפויה פגיעה מהותית באיכות הנכסים של מערכת הבנקאית, בשל עליית סיכון הלווים של משקי בית ועסקים קטנים ובינוניים, נוכח השבתה של חלק ניכר מהפעילות העסקית במשק כתוצאה מחשיפה ישירה ומיידית לשיבוש בשרשרת הערך הן בצד הביקוש והן בצד ההיצע במשק, עלייה בשיעור האבטלה, ופגיעה משמעותית בנגישות למקורות מימון, כאשר מגזר העסקים הקטנים והזעירים ("SME"), חווה פגיעה משמעותית באיתנותו הפיננסית ובנזילות. לחצים אלה צפויים להוביל להערכתנו לעלייה משמעותית בהיקף ובשיעור החובות הבעייתיים ובשיעור ההוצאות להפסדי אשראי בשנת 2020. כמו כן, צפוי לחץ על רווחיות הבנקים כתוצאה משחיקה בהכנסות שאינן מריבית ובהכנסות מריבית נטו, בשל קיטון צפוי בתיק האשראי לאור התכווצות הפעילות הכלכלית והתייקרות מחירי מקורות המימון הסיטונאיים בשל פתיחת המרווחים המשמעותית ועליית ריבית אגרות החוב הממשלתיות. עם זאת, אנו מעריכים כי הבנקים יוכלו לפצות חלקית על כך באמצעות גלגול עליית הריבית ופרמיית הסיכון לחלק מהלווים. גם פעילות הלקוחות בשוקי ההון והשחיקה בשווי הנכסים המנוהלים ישפיעו על ההכנסות מעמלות במערכת. אומנם בשלב זה קשה להעריך את היקף ההשפעה של המשבר על היקף ההון של הבנקים, אך אנו סבורים כי רמת הלימות ההון של הבנקים טובה וצפויה לספוג את נזקי המשבר.

הורד

מרץ 2020

השפעת התפשטות נגיף הקורונה על ענף הנדל"ן למסחר

נגיף הקורונה התפרץ בחודש דצמבר האחרון בסין ומאז התפשט למדינות נוספות רבות בעולם ואף הוכר כמגיפה עולמית. התפרצותו הובילה בין היתר לתחלואה מוגברת, מגבלות תנועה וסגירת גבולות, אי ודאות כלכלית, תוך שיתוק חלקי, או מלא של מגזרים שלמים, פגיעה בשרשרת היצור והאספקה העולמית וירידה בסחר העולמי. האפשרות של מיתון בכלכלות מובילות בעולם (כולל המשק המקומי) הופכת יותר ויותר סבירה ככל ולא תושג שליטה על קצב התפשטות נגיף הקורונה, ושוקי ההון מגיבים לכך בירידות חדות בשבועות האחרונים. ההשפעות המשולבות של אירוע זה וההתפתחויות המהירות והגלובליות הינן חסרות תקדים. מגזר הנדל"ן למסחר מושפע באופן מהותי לאור הרגישות לסביבת המאקרו עם עליה משמעותית בשיעורי האבטלה, פגיעה בסנטימנט הצרכנים ובהיקפי הצריכה הפרטית וכנגזר בסביבה העסקית הקמעונאית ובאיתנותן הפיננסית של הקמעונאים.

הורד

מרץ 2020

ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים - סיכום שנת 2019 ומצטבר

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בשנת 2019 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת. הדוח כולל את שיעורי מעברי הדירוגים (מטריצות מעב רים) ברמה השנתית והמצטברת בבחינה שנתית, את השינוי בהתפלגות הדירוגים ואופק הדירוג וכן את אירועי כשל הפירעון בקרב המנפיקים שמדרגת מידרוג. בנוסף, מוצג מדד לבדיקת דיוק הדירוג, אשר משקף את מיקומם נע בטווח שבין 0 ל-1 (מדד זה משקף את כוחו האורדינאלי - Average Position) הממוצע של אירועי הכשל לאורך סולם הדירוג של הדירוג ומודד את מיקומם של דירוגים, אשר חוו אירועי כשל בהתפלגות הדירוגים, יחסית לחובות שאינם בכשל פירעון. מידרוג מרכזת ומפרסמת את שינויי הדירוג ומדדי דיוק הדירוג וזאת במטרה לייצר שקיפות ביחס לביצועי הדירוג. בהקשר זה יצוין כי המדגם בחלק מקבוצות הדירוג וכן מדגם כשלי הפירעון הינו מצומצם יחסית ולכן תצפיות בודדות עלולות להטות את התוצאות. הנתונים המובאים להלן מתייחסים לכל המנפיקים בתחום מימון התאגידים, מוסדות פיננסיים וחברות ממשלתיות. מידרוג מדרגת עסקאות מימון מובנה ופרויקטים שאינם נכללים בנתונים המוצגים בדוח זה. בדוח זה מספר המנפיקים מוגדר כמספר המנפיקים הפעילים שמדרגת מידרוג לסוף השנה הקלנדרית. המנפיקים המדורגים כוללים דירוגים פומביים ודירוגים פרטיים. הדירוג הנלקח לצורך חישוב התפלגות הדירוגים הינו דירוג המנפיק )או אומדן של דירוג המנפיק (או דירוג הפיקדונות בדירוגי מנפיקים שהינם תאגידים בנקאיים או דירוג האיתנות הפיננסית בדירוגי מנפיקים שהינם מבטחים).

הורד

מרץ 2020

ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2019 ומצטבר

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בתחום מימון הפרויקטים, בשנת 2019 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת. הדוח כולל את שיעורי מעברי הדירוגים (מטריצות מעברים) ברמה השנתית והמצטברת בבחינה שנתית, את השינוי בהתפלגות הדירוגים ואופק הדירוג. מידרוג מרכזת ומפרסמת את שינויי הדירוג ומדדי דיוק הדירוג וזאת במטרה לייצר שקיפות ביחס לביצועי הדירוג. הנתונים המובאים להלן מתייחסים לדירוג חוב מסוג מימון פרויקטים. יצוין, כי בשנים הנבחנות לא נרשמו אירועי כשל פירעון של חובות המדורגים על ידי מידרוג בתחום מימון פרויקטים וזאת בהתאם להגדרת כשל הפירעון של מידרוג, ועל כן לא מוצג חישוב של מדד הדיוק. בדוח זה חוב בגין מימון פרויקטים (להלן: "חוב") מוגדר כמספר החובות הפעילים ברמת בכירות זהה , שמדרגת מידרוג לסוף השנה הקלנדרית. הסדרות המדורגות כוללות דירוגים פומביים ודירוגים פרטיים. דירוגי חוב תאגידי של חברות תשתית (למעט פרויקטי תשתיות), אינם נכללים בנתונים המוצגים בדוח זה. הדירוג הנלקח לצורך חישוב התפלגות הדירוגים הינו דירוג הפרויקט (בשונה מדירוג הפרויקט לתקופת התפעול בלבד).

הורד

מרץ 2020

ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה - סיכום שנת 2019 ומצטבר

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בתחום המימון המובנה, בשנת 2019 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת. הדוח כולל את שיעורי מעברי הדירוגים (מטריצות מעברים) ברמה השנתית והמצטברת בבחינה שנתית, את השינוי בהתפלגות הדירוגים ואופק הדירוג וכן את אירועי הכשל/החובות הפגומים (Impaired Debt) בקרב הסדרות שמדרגת מידרוג. בנוסף, מוצג מדד לבדיקת דיוק הדירוג, אשר משקף את מיקומם הממוצע של אירועי החובות הפגומים לאורך סולם הדירוג (Average Position - נע בטווח שבין 0 ל-1). מדד זה משקף את כוחו האורדינאלי של הדירוג ומודד את מיקומם של דירוגי החובות הפגומים בהתפלגות הדירוגים, יחסית לחובות שאינם פגומים. מידרוג מרכזת ומפרסמת את שינויי הדירוג ומדדי דיוק הדירוג וזאת במטרה לייצר שקיפות ביחס לביצועי הדירוג. בהקשר זה יצוין כי המדגם בחלק מקבוצות הדירוג וחלק מסיווגי הנכסים, הינו מצומם יחסית ולכן תצפיות בודדות עלולות להטות את התוצאות. הנתונים המובאים להלן מתייחסים לכל הסדרות בתחום המימון המובנה. לצורך הצגת נתונים מסוימים בוצעו סיווגים נוספים בסדרות. בדוח זה מספר הסדרות מוגדר כמספר הסדרות הפעילות שמדרגת מידרוג לסוף השנה הקלנדרית. הסדרות המדורגות כוללות דירוגים פומביים ודירוגים פרטיים. דירוגי חוב תאגידי, מוסדות פיננסיים ותשתיות ומימון פרויקטים, אינם נכללים בנתונים המוצגים בדוח זה.

הורד

מרץ 2020

חברות מימון חוץ בנקאי - דוח מיוחד - הערת ענף

נגיף הקורונה התפרץ בחודש דצמבר האחרון בסין ומאז התפשט למדינות נוספות רבות בעולם ואף הוכר כמגיפה עולמית. התפרצותו הובילה בין היתר לתחלואה מוגברת, מגבלות תנועה וסגירת גבולות, אי ודאות כלכלית, תוך שיתוק חלקי, או מלא של מגזרים שלמים, פגיעה בשרשרת היצור והאספקה העולמית וירידה בסחר העולמי. האפשרות של מיתון במשק המקומי הופכת יותר ויותר סבירה ככל ולא תושג שליטה על קצב התפשטות נגיף הקורונה. ענף המימון החוץ-בנקאי (ובפרט מתן הלוואות ללקוחות עסקיים קטנים ובינוניים) חשוף באופן ישיר להשפעות הקורונה על הפעילות הכלכלית במשק דרך שני מוקדי סיכון מרכזיים הקשורים האחד בשני: האחד לחץ בהסתברות גבוהה על איכות הנכסים וכנגזר על כרית הרווחיות וההון וזאת כתוצאה מצפי לעלייה בשכיחות אירועי חדלות הפירעון אשר נובעת מפגיעה באיתנות הפיננסית והנזילות של לקוחות הענף ושל המושכים (כותבי הממסרים), אשר בעיקרם שייכים למגזר ה- SME אשר צפוי לפגיעה משמעותית ככל והמשבר ימשך. השני נוגע לעלייה בסיכון הנזילות ושחיקה בנגישות למקורות מימון, אשר הינם קריטיים להמשך צמיחת הענף מחד וליכולת ההחזר מאידך. זאת, מכוון שבהיעדר הנזלת תיק האשראי, חברות המימון בנויות על מחזור חוב ובפרט במידה ותחול שחיקה במרווח מהקובננט המינוף המאזני כתוצאה משחיקה באיכות הנכסים.

הורד

מרץ 2020

השפעת התפשטות נגיף הקורונה על ענף הנדל"ן- דוח מיוחד - הערת ענף ו מרץ 2020

התפרצות נגיף הקורונה להלן: "הוירוס" צפויה להשפיע על כלכלות רבות ברחבי העולם, וכלכלת ישראל ביניהן. בין היתר, צפויה פגיעה בתחזיות הצמיחה ובפעילות הכלכלית, באופן המשליך לשלילה על סיכון האשראי של חברות שונות.

הורד

מרץ 2020

חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי- דוח מיוחד הערת ענף, מרץ 2020

נגיף הקורונה התפרץ בחודש דצמבר האחרון בסין ומאז התפשט למדינות נוספות רבות בעולם ואף הוכר כמגיפה עולמית.

הורד

מרץ 2020

ענף הליסינג של כלי רכב - דוח מיוחד הערת ענף

ענף הליסינג של כלי רכב נשען על מיחזור חוב וחשוף להיחלשות שווקי ההון בעקבות משבר וירוס הקורונה

הורד

מרץ 2020

השפעת התפרצות הקורונה על ענף המלונאות

התפרצות מחלת הקורונה עשויה להשפיע לשלילה על אספקטים כלכליים רחבים, הכוללים בין היתר שינוי בתחזיות הצמיחה ופגיעה בפעילות הכלכלית הגלובלית, ובכך להשליך על סיכון האשראי של ענפי פעילות וחברות, בישראל וברחבי העולם

הורד

מרץ 2020

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני- דו"ח מיוחד פברואר 2020

מידרוג מפרסמת מעת לעת דוחות מיוחדים הנוגעים לענפים או מנפיקים מסוגים מסויימים. הדוחות המיוחדים אינם מהווים דו"חות דירוג ו/או מתודולוגיות דירוג מבחינת תכנם או כוונתם ואין בהם כדי לשנות את שיטות ההערכה המתוארות במסגרת הדוחות המתודולוגיים. ככלל, דוחות מיוחדים נועדו על מנת: 1) לפרסם את הערכות מידרוג ביחס לנושאים או להתפתחויות הנוגעות למנפיק/ים מסוימים, 2) לתאר מגמות מאקרו כלכליות או מגמות בענף ולציין את כיוון השפעתם על הדירוגים )למשל: שינוי בביקושים בענף מסוים, התפתחויות בחקיקה או התפתחויות רגולטוריות), 3) להסביר תהליכי דירוג מסוימים על מנת לעזור למשקיעים להבין כיצד נקבע הדירוג, לרבות כיצד נלקחות בחשבון בדירוג מגמות מסוימות.

הורד

פברואר 2020

סיכום שנה ותחזיות לשנת 2020

מגמת ההאטה בקצב מכירת הדירות, אשר החלה ב- 2016 על רקע מכרזי "מחיר למשתכן", והתגברה בשנים שלאחריה, התהפכה בחודשים האחרונים וזאת על רקע הסטגנציה הממשלתית בכל הקשור לתהליכי הדיור המושפע מתהליך הבחירות המתמשך וציפיית הציבור כי מחירי הדיור אינם צפויים לרדת.

הורד

פברואר 2020

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני- דוח מיוחד, ינואר 2020

הנפקות אג"ח קונצרני בחודש ינואר 2020 צפויים להסתכם לכ- 4.3 מיליארד ₪ ע.נ בידי 18 מנפיקים, לעומת כ- 6.8 מיליארד ₪ בינואר 2019 ובינואר 2018 .

הורד

פברואר 2020

ינואר 2020

עשור חדש במשק החשמל - פאנל מידרוג, ינואר 2020

מידרוג מפרסמת מעת לעת דוחות מיוחדים הנוגעים לענפים או מנפיקים מסוגים מסוימים

הורד

ינואר 2020

אפיון ודירוג מכשירים היברידיים - בוסט מידרוג למוסדיים, ינואר 2020

מידרוג מפרסמת מעת לעת דוחות מיוחדים הנוגעים לענפים או מנפיקים מסוגים מסוימים

הורד

דצמבר 2019

סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני – דו"ח מיוחד- דצמבר 2019

סך הגיוסים של אג"ח קונצרניות בישראל במהלך שנת 2019 צפוי להסתכם בכ- 69 מיליארד ₪ ע.נ בהשוואה לכ-62 מיליארד ₪ ע.נ בשנת 2018 ולכ-75 מיליארד בשנת 2017, אשר היוותה שנת שיא מבחינת היקף הנפקות אג"ח קונצרניות בעשור האחרון. עיקר ההנפקות במהלך שנת 2019 בוצעו בידי מנפיקים מהסקטור הפיננסי, הכולל בנקים, חברות ביטוח וחברות כרטיסי אשראי, אשר הנפיקו כ-27 מיליארד ₪ ע.נ - גידול של כ-75% לעומת כ-15.4 מיליארד ₪ ע.נ. בשנת 2018 וגידול של כ-130% בהשוואה לשנת 2017. בניטרול הסקטור הפיננסי, הסתכם היקף ההנפקות בשנת 2019 בכ-42 מיליארד ₪ ע.נ, זאת בהשוואה לכ- 47 מיליארד ₪ ע.נ. בשנת 2018 – ירידה של כ-10.6%. רובה של ירידה זו נבע מהקיטון בהיקף ההנפקות של חברת החשמל.

הורד

דצמבר 2019

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם - סיכום שנת 2019

בחינת המרווחים החציוניים בשוק האג"ח הקונצרני המדורג בישראל

הורד

נובמבר 2019

ענף הרכב בישראל

שרשרת הערך בענף הרכב כוללת את יצרני הרכב הבינלאומיים, יבואני הרכב, חברות הליסינג וההשכרה, סוחרי הרכ ב, גופי מימון והמשתמשים הסופיים: משקי בית, פירמות עסקיות וגופים ציבוריים.

הורד

אוקטובר 2019

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

מידרוג מפרסמת מעת לעת דוחות מיוחדים הנוגעים לענפים או מנפיקים מסוגים מסויימים. הדוחות המיוחדים אינם מהווים דו"חות דירוג ו/או מתודולוגיות דירוג מבחינת תכנם או כוונתם ואין בהם כדי לשנות את שיטות ההערכה המתוארות במסגרת הדוחות המתודולוגיים. ככלל, דוחות מיוחדים נועדו על מנת: 1) לפרסם את הערכות מידרוג ביחס לנושאים או להתפתחויות הנוגעות למנפיק/ים מסוימים, 2) לתאר מגמות מאקרו כלכליות או מגמות בענף ולציין את כיוון השפעתם על הדירוגים )למשל: שינוי בביקושים בענף מסוים, התפתחויות בחקיקה או התפתחויות רגולטוריות), 3) להסביר תהליכי דירוג מסוימים על מנת לעזור למשקיעים להבין כיצד נקבע הדירוג, לרבות כיצד נלקחות בחשבון בדירוג מגמות מסוימות.

הורד

יולי 2019

מחירי הדירות בערים הגדולות באירופה ממריאים: השלכות עיקריות וקווי דמיון עם השוק בישראל*

מאז שנת 2012, מחירי הדירות בערים הגדולות באירופה עולים בקצב העולה על שיעור הצמיחה בהכנסות התושבים, ורכישת דירה הופכת יותר ויותר קשה. בשנת 2018, למשל, נדרשו בערים אלה כ-15 שנות הכנסה פנויה בממוצע על מנת לרכוש דירה ללא משכנתא, לעומת כ-12שנות הכנסה פנויה בשנים 2005-07. מדריד הינה יוצאת דופן בהיבט זה, כאשר בשנת 2018 נדרשו דווקא פחות שנות הכנסה פנויה לרכישת נכס ביחס ל-2012, אם כי המגמה משנת 2015 מצביעה גם שם על עלייה.

הורד

יולי 2019

שינויי חקיקה בתחום הדיור להשכרה במדינת ניו-יורק, ארה"ב - הערת ענף

ביום 14.06.2019 הושלם במדינת ניו-יורק הליך חקיקה כולל של עדכון הוראות הפיקוח על דיור להשכרה במדינה, המחליף את חוק הפיקוח הקודם (שהיה אמור לפוג ב- 15.06.2019). הליך החקיקה כולל שינויים שיש בהם כדי להשפיע על שוק הדיור בעיר ניו-יורק, בכל הקשור להעלאת שכ"ד, פוטנציאל ההשבחה של נכסים, ושווי הנכסים (לרבות אפשרויות המימון והמימוש), בעיקר במגזר ההשכרה המפוקחת למגורים מסוג Rent Stabilized.

הורד

יוני 2019

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי

מידרוג מעריכה, כי השינוי המתודולוגי צפוי להשפיע ברמת דירוג אחת בממוצע על שיעור גבוה מכלל מכשירי החוב שמדרגת מידרוג בתחום המימון התאגידי ומימון הנדל"ן

הורד

מאי 2019

תרחיש הטלת מכסים על ייבוא כלי רכב לארה"ב

ביום 17 במאי 2019 הודיע הממשל האמריקאי כי הוא דוחה את ההחלטה על מדיניות המכסים לגבי ייבוא כלי רכב לארה"ב ב-6 חודשים עד ליום 17 בנובמבר 2019. דחיית ההחלטה לגבי מדיניות המכסים של הממשל האמריקאי עשויה לרמז על הסתברות גבוהה יותר להגיע להסכמי סחר חדשים שיפטרו את שותפות הסחר של ארה"ב מהעלאת מכסים, ויש בה להפחית את מידת אי הוודאות ולהקל על החששות בשווקים בטווח הקצר. יחד עם זאת, יתכן כי זוהי הקלה זמנית בלבד. למעשה, הסיכון למשבר בדיונים בין ארה"ב לשותפות הסחר שלה דווקא עלה, עם ההתגברות לאחרונה של המתיחות ביחסי הסחר בין ארה"ב לבין סין.

הורד

מאי 2019

העלאת שיעור המכס בארה"ב על ייבוא מסין: השלכות ענפיות ומאקרו כלכליות*

מלחמת הסחר מעלה הילוך: העלאת המכסים בארה"ב על ייבוא מסין עלולה לערער את היציבות הכלכלית העולמית, אולם ההשפעה בתוך ארה"ב תורגש בסקטורים מסוימים ביום 10 במאי העלתה ממשלת ארה"ב את שיעורי המכסים על מוצרים וסחורות בהיקף של כ-200 מיליארד דולר המיובאים ליבשת מסין, משיעור של 10% לשיעור של 25%. מהלך זה מבטא הסלמה במחלוקת הסחר בין שתי המעצמות, המוסיפותל לשאת ולתת בנושא יחסי הסחר וטרם הגיעו להסכם.

הורד

מאי 2019

מרווחים, דירוגים ומה שבינהם

אפריל 2019 - חגיגת המרווחים נמשכת בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי גם בחודש אפריל המשיכה מגמת צמצום המרווחים לאורך כל סולם הדירוג במגזר הצמוד (בטווח של עד 26 נקודות בסיס), ולאורך רוב סולם הדירוג במגזר השקלי (בטווח של עד 21 נקודות בסיס, ולמעט בדירוג A3.il בו חל שינוי מסויים בתמהיל האג"חים) (תרשים 14). כך שמתחילת השנה הצטמצמו המרווחים במגזר השקלי והצמוד בטווח שבין 115 ו- 45 נקודות בסיס, בהתאמה.

הורד

מאי 2019

סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני - דו"ח מיוחד, אפריל 2019

היקף הגיוסים בחודש אפריל הסתכם בכ-6.6 מיליארד ₪ ע.נ, גבוה ביחס לאפריל 2018 בו גויסו רק כ-5.5 מיליארד ₪ ע.נ וביחס לאפריל 2017 בו גויסו כ-5.7 מיליארד ע.נ. הנפקות החודש כללו כ-2.5 מיליארד ערך נקוב שגויסו על ידי חברות נדל"ן ובינוי, כ 1.4 מיליארדד שגויסו על ידי הסקטור העסקי הלא-פיננסי שאינו נדל"ן, וכ-2.6 מיליארד שגויסו על ידי הסקטור הפיננסי. בלטו בגיוסי החודש הנפקות ישראכרט בע"מ עם כ-1.1 מיליארד ש"ח ע.נ, הנפקת ווסטדייל אמריקה לימיטד עם כ-0.5 מיליארד ש"ח, והנפקת כ-0.6 מיליארד על ידי הראל ביטוח ומימון הנפקות.

הורד

אפריל 2019

סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני - דו"ח מיוחד, מרץ 2019

גיוסי אג"ח קונצרני ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכם בכ- 14.3 מיליארד ₪ ע.נ בידי כ-41 מנפיקים, לעומת כ-23.2 מיליארד ₪ על ידי כ-71 מנפיקים בתקופה המקבילה בשנת וכ-25.6 מיליארד ₪ ע.נ ברבעון הראשון לשנת 2017 באמצעות כ-65 מנפיקים. היקף הגיוסים בחודש מרץ לבדו הסתכם בכ-4.8 מיליארד ₪ ע.נ, נמוך ביחס למרץ 2018 בו גויסו כ-6.5 מיליארד ₪ ע.נ. הנפקות הרבעון צפויות לכלול כ-5.4 מיליארד ערך נקוב שיגויסו על ידי חברות נדל"ן ובינוי, ו-6.0 מיליארד שגויסו על ידי הסקטור הפיננסי בהובלת בנק הפועלים. הסקטור העסקי הלא-פיננסי גייס כ-2.4 מיליארד ש"ח ע.נ. בלטו בגיוסי הרבעון 2 הבנקים המובילים, לאומי עם 3.4 מיליארד ע.נ, ופועלים עם כ-2.3 מיליארד, וכן בנק אגוד עם כמיליארד וקבוצת עזריאלי עם כ-1.5 מיליארד.

הורד

אפריל 2019

מרווחים, דירוגים ומה שבינהם

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי גם בחודש מרץ המשיכה מגמת צמצום המרווחים בשני המגזרים, כאשר בדירוגים הנמוכים עוצמת הצמצום הייתה רבה יותר. מתחילת השנה המרווחים הצטמצמו בטווח מצטבר של עד 90 ו- 35 נקודות בסיס במגזר השקלי והצמוד, בהתאמה ולרמה שדומה לתקופה שלפני נפילת השווקים בדצמבר 2018. צמצום המרווחים וירידת עקומי הבסיס (חסר סיכון) בשני המגזרים תמכו בירידת התשואות החציוניות (בממוצע חודשי) לאורך כל סולם הדירוג בהשוואה לחודש הקודם. בחודש מרץ עקום הבסיס הצמוד (חסר סיכון) המשיך לרדת לכל אורכו ועקום הבסיס השקלי ירד בעיקר בטווח הבינוני-ארוך. שיפועי העקום עדיין מבטאים תלילות גבוהה יחסית למרבית העולם המערבי גם בחודש זה ולמרות מיתון שולי ברמתו.

הורד

אפריל 2019

מרץ 2019

ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בשנת 2018 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת. הדוח כולל את שיעורי מעברי הדירוגים (מטריצות מעברים) ברמה השנתית והמצטברת בבחינה שנתית, את השינוי בהתפלגות הדירוגים ואופק הדירוג וכן את אירועי כשל הפירעון בקרב המנפיקים שמדרגת מידרוג. בנוסף, מוצג מדד לבדיקת דיוק הדירוג, אשר משקף את מיקומם הממוצע של אירועי הכשל לאורך סולם הדירוג (Average Position - נע בטווח שבין 0 ל-1). מדד זה משקף את כוחו האורדינאלי של הדירוג ומודד את מיקומם של דירוגים, אשר חוו אירועי כשל בהתפלגות הדירוגים, יחסית לחובות שאינם בכשל פירעון.

הורד

מרץ 2019

ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בתחום מימון הפרויקטים, בשנת 2018 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת. הדוח כולל את שיעורי מעברי הדירוגים (מטריצות מעברים) ברמה השנתית והמצטברת בבחינה שנתית, את השינוי בהתפלגות הדירוגים ואופק הדירוג. מידרוג מרכזת ומפרסמת את שינויי הדירוג ומדדי דיוק הדירוג וזאת במטרה לייצר שקיפות ביחס לביצועי הדירוג. הנתונים המובאים להלן מתייחסים לדירוג חוב מסוג מימון פרויקטים. יצוין, כי בשנים הנבחנות לא נרשמו אירועי כשל פירעון של חובות המדורגים על ידי מידרוג בתחום מימון פרויקטים וזאת בהתאם להגדרת כשל הפירעון של מידרוג, ועל כן לא מוצג חישוב של מדד הדיוק. בדוח זה חוב בגין מימון פרויקטים (להלן: "חוב") מוגדר כמספר החובות הפעילים ברמת בכירות זהה , שמדרגת מידרוג לסוף השנה הקלנדרית. הסדרות המדורגות כוללות דירוגים פומביים ודירוגים פרטיים. דירוגי חוב תאגידי של חברות תשתית (למעט פרויקטי תשתיות), אינם נכללים בנתונים המוצגים בדוח זה . הדירוג הנלקח לצורך חישוב התפלגות הדירוגים הינו דירוג הפרויקט (בשונה מדירוג הפרויקט לתקופת התפעול בלבד).

הורד

מרץ 2019

ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בתחום המימון המובנה, בשנת 2018 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת. הדוח כולל את שיעורי מעברי הדירוגים (מטריצות מעברים) ברמה השנתית והמצטברת בבחינה שנתית, את השינוי בהתפלגות הדירוגים ואופק הדירוג וכן את אירועי הכשל/החובות הפגומים (Impaired Debt) בקרב הסדרות שמדרגת מידרוג. בנוסף, מוצג מדד לבדיקת דיוק הדירוג, אשר משקף את מיקומם הממוצע של אירועי החובות הפגומים לאורך סולם הדירוג (Average Position - נע בטווח שבין 0 ל-1). מדד זה משקף את כוחו האורדינאלי של הדירוג ומודד את מיקומם של דירוגי החובות הפגומים בהתפלגות הדירוגים, יחסית לחובות שאינם פגומים.

הורד

מרץ 2019

הברבור השחור שעומד בפתחה של הכלכלה הגלובאלית, או שלא?

מלחמת הסחר המתמשכת בין ארה"ב לסין, אשר הינה בעלת השפעה משמעותית על הכלכלה הריאלית, שוקי ההון, המאזן האסטרטגי והפוליטי העולמי, הגיעה לישורת האחרונה לפחות לעת עתה. ב- 24 בפברואר 2019 הודיע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על דחיית הטלת מכסים מתוכננים על יבוא סיני בהיקף של כ- 200 מיליארד דולר וכנגזר מכך עלתה הסבירות להסכם סחר חדש בין שתי המעצמות הכלכליות הגדולות בעולם ומגולמת גם ברגיעה בשוקי ההון. הגעה להסכם סחר חדש בין שתי המעצמות תקטין סיכון מרכזי לצמיחה גלובאלית ותתמוך בשוקי ההון בשנתיים הקרובות. אולם, גם אם יגובש הסכם שכזה אי הודאות והמתח ימשיכו לשרור להערכתנו, בשל אינטרסים מנוגדים במגוון רחב של נושאים ובפרט נוכח מגמת הבדלנות, המאפיינת את מדיניות ארה"ב מאז בחירתו של טראמפ.

הורד

מרץ 2019

מרווחים, דירוגים ומה שבינהם

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בחודש פברואר הצטמצמו המרווחים נקודות בסיס במגזר השקלי והצמוד, בהתאמה) ומחקו חלק ניכר 30- ו 35 לאורך רוב סולם הדירוג בשני המגזרים (בטווח של עד .)14 מהירידות של דצמבר השחור (תרשים צמצום המרווחים וירידת עקומי הבסיס (חסר סיכון) בשני המגזרים תמכו בירידת התשואות החציוניות (בממוצע חודשי) לאורך כל .)16 סולם הדירוג בהשוואה לחודש הקודם. שני העקומים התאפיינו ביציבות מסויימת בתלילותם ביחס לחודש ינואר (תרשים עקום התשואות חסר הסיכון בארה"ב (בממוצע חודשי) שמר על יציבות מסוימת בחודש פברואר עם ירידה שולית בחלקו הבינוני-ארוך.) 17 נקודות בסיס וללא שינוי בשיפוע, כך שעקום זה נותר שטוח כמעט לחלוטין (תרשים 5 בטווח).

הורד

מרץ 2019

סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני - דו"ח מיוחד, פברואר 2019

גיוסי אג"ח קונצרני בחודש פברואר 2019 הסתכמו בכ- 2.8 מיליארד ₪ ע.נ בידי 12 מנפיקים, לעומת כ-9.9 מיליארד ₪ בפברואר 2018 (כ-6.4 מיליארד ש"ח בניטרול הנפקה גדולה במיוחד של חברת החשמל) וכ-7.9 מיליארד ש"ח ע.נ בפברואר 2017. הנפקות פברואר כללו כ-1.5 מיליארד ערך נקוב שגויסו על ידי חברות נדל"ן ובינוי, וכ-0.9 מיליארד שגויסו על ידי הסקטור העסקי הלא פיננסי שאינו נדל"ן. הסקטור הפיננסי הדיר רגליו מהנפקות חודש פברואר. בלטו בגיוסים בחודש החולף אקויטל בע"מ (כ-550 מיליון ש"ח ע.נ), אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ (כ-403 מיליון ש"ח) וחברת נמלי ישראל גייסה ניירות ערך מסחריים (כ-400 מיליון ש"ח).

הורד

פברואר 2019

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בחודש ינואר הצטמצמו המרווחים לאורך רוב סולם הדירוג במגזר שקלי (בטווח של עד 50 נקודות בסיס), תיקון קל לאחר פתיחת מרווחים משמעותית בדצמבר 2018 שלוותה בסנטימנט שלילי לאורך כל סולם הדירוג. במגזר הצמוד נרשמה מגמה מעורבת עם יציבות עד צמצום מרווחים מסוים ברמות הדירוג הגבוהות והמשך פתיחת מרווחים לאורך שאר סולם הדירוג .

הורד

ינואר 2019

סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני - דו"ח מיוחד, ינואר 2019

גיוסי אג"ח קונצרני בחודש ינואר 2019 הסתכמו בכ- 6.8 מיליארד ₪ ע.נ בידי 16 מנפיקים, לעומת כ-6.8 מיליארד ₪ בינואר 2018 וכ-8.9 מיליארד ש"ח ע.נ בינואר 2017. הנפקות ינואר כללו כ-3.0 מיליארד ערך נקוב שגויסו על ידי חברות נדל"ן ובינוי, כ-2.6 מיליארד שגויסו על ידי הסקטור הפיננסי, וכ-1.2 מיליארד שגויסו על ידי הסקטור העסקי הלא פיננסי שאינו נדל"ן. בלטו בגיוסים בחודש החולף קבוצת עזריאלי (כ-1.5 מיליארד ש"ח ע.נ), בנק לאומי (כ-2.6 מיליארד ש"ח) ושופרסל (כ-0.6 מיליארד ש"ח).

הורד

ינואר 2019

שיעורי שיקום של איגרות החוב בדירוגי מידרוג בתחום המימון התאגידי בין השנים 2005-2017

מטרת דוח זה הינה להציג את שיעורי השיקום של איגרות החוב מתחום המימון התאגידי שדורגו על ידי מידרוג בין השנים 2005-2017 וחל בהם אירוע כשל פירעון. בדוח מוצג ניתוח שיעורי השיקום בחתכים שונים כגון: דירוג איגרות החוב ואופק הדירוג הן טרם כשל הפירעון והן במועד כשל הפירעון, בטוחות שהועמדו למחזיקי איגרות החוב, סחירות איגרות החוב, ענף הפעילות, שנת כשל הפירעון, סוג השיקום: הסדר או פירוק וכן מאפייני איגרות החוב כגון: אג"ח להמרה/אפיק הצמדה ועוד.

הורד

ינואר 2019

השפעת אי-אישור התקציב הפדרלי בארה"ב על מנפיקי חוב בישראל

אי-אישור התקציב הפדרלי של ארה"ב לשנה הפיסקלית 2019, עקב מחלוקת בין הקונגרס לנשיא, הוביל להקפאת תקציב הממשל הפדרלי (US Government Shutdown). מעבר להשפעות הרוחביות של הקפאת התקציב הפדרלי על הכלכלה האמריקאית, בהינתן תנאים מסויימים, להקפאה התקציבית עלולה להיות השפעה ישירה ומיידית על ההכנסות והפעילות של מנפיקי חוב.

הורד

ינואר 2019

מרווחים דירוגים ומה שביניהם

שנת 2018 תיזכר כשנה שבה חל היפוך מגמה בשוק האג"ח הקונצרני. כך, לאחר מספר שנים של כסף זול ותיאבון לסיכון גובר בשנת 2018 נפתחו המרווחים לאורך כל סולם הדירוג ובשני המגזרים ובפרט בחודש דצמבר עם גידול משמעותי בעלויות הגיוס. הסביבה העסקית המאתגרת, נוכח סביבה מוניטארית מרחיבה בארה"ב, העלאת ריבית ראשונה בישראל והצפי להמשך, ביחד עם הסנטימנט השלילי בשוק, הירידה בתיאבון הסיכון לאורך סולם הדירוג ולחץ היצעים משמעותי...

הורד

דצמבר 2018

סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני - ד"ח מיוחד, דצמבר 2018

• שנת 2018 מציגה צינון מסוים בפעילות שוק האג"ח הקונצרני, לנוכח פתיחת מרווחים ותנודתיות בשווקי ההון העולמיים. סך הגיוסים של אג"ח קונצרניות בישראל במהלך שנת 2018 הסתכם בכ- 62 מיליארד ₪ ערך נקוב, ירידה חדה בהשוואה לכ-77 מיליארד ערך נקוב בשנת 2017 ולכ-70 מיליארד בשנת 2016. מדובר בירידה בכ- 19% לעומת שנת 2017. גיוס האג"ח בוצע בידי כ - 141 מנפיקים שונים בדומה לשנה הקודמת (כ-141). הירידה בהיקף הגיוסים לעומת השיאים שנצפו בשנת 2017, נובעת להערכתנו מהשילוב בין הגדלת היצע האשראי הבנקאי והלא-בנקאי למגזר העסקי, לבין ירידה באטרקטיביות הנפקת אג"ח על רקע פתיחת המרווחים בשוק החוב, בד בבד עם הציפיות לעליות ריבית, ועליית תשואות חדה יחסית בקרב חברות נדל"ן זרות.

הורד

דצמבר 2018

השפעת עליית התשואות על חברות B.V.I.

מתום רבעון ראשון לשנת 2018 אנו עדים לעליה מתמשכת בתשואות אג"ח בכלל ושל אג"ח של חברות נדל"ן זרות המכונות חברות BVI בפרט. עליית התשואות אף החמירה בשבועות האחרונים, כך שבחלק מחברות אלו, עולה הסבירות כי היעדר נגישותן למחזור חוב באמצעות גיוסים בשוק ההון בישראל תמשך על פני תקופה ארוכה.

הורד

דצמבר 2018

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בחודש נובמבר במגזר הצמוד שמרו המרווחים על יציבות מסוימת לאורך רוב סולם הדירוג למעט פתיחת מרווחים בשתי רמות דירוג- A1.il ו- A3.il בהם נפתחו המרווים בכ- 13 ו- 8 נקודות בסיס, בהתאמה. במגזר השיקלי ברמות הדירוג הגבוהות נשמרה יציבות, כאשר ברמות הדירוג הנמוכות מ- Aa2.il נפתחו המרווחים בטווח של כ- 6 עד 15 נקודות בסיס (תרשים 13).

קרא עוד

נובמבר 2018

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בחודש אוקטובר שמרו המרווחים על יציבות מסוימת לאורך רוב סולם הדירוג, הן במגזר השקלי (למעט בשתי רמות דירוג ספציפיות: A3.il ו- Baa2.il בהן נפתחו המרווחים ב- 11 ו- 90 נקודות בסיס בהתאמה), והן במגזר הצמוד (פתיחת מרווחים של עד כ- 5 נקודות בסיס). נציין, כי מתחילת השנה ניתן לראות התמתנות מסוימת בתיאבון הסיכון של המשקיעים, כך שככל שיורדים בסולם הדירוג פתיחת המרווחים הייתה משמעותית יותר (תרשים 13).

קרא עוד

ספטמבר 2018

מרווחים דירוגים ומה שביניהם

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בחודש אוגוסט הצטמצמו המרווחים לאורך רוב סולם הדירוג, הן במגזר השקלי (עד ל- 14 נקודות בסיס), למעט בדירוגים הנמוכים מ-A3.il בהם נמשכה מגמת פתיחת המרווחים ושינוי מסוים בתיאבון לסיכון של המשקיעים. גם במגזר הצמוד נפתחו המרווחים גם כן (עד ל- 10 נקודות בסיס) וזאת בניגוד למגמת פתיחת המרווחים, שאפיינה עד כה את מרבית שנת 2018 בשני המגזרים (תרשים 13).

הורד

אוגוסט 2018

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דו"ח מיוחד, יולי 2018

גיוסי אג"ח קונצרני בחודש יולי 2018 נאמדים בכ-2.8 מיליארד ₪ ערך נקוב, היקף נמוך בהשוואה לגיוסי חודש יולי המקביל (כ-6.6 מיליארד ₪ ערך נקוב). מתוך כך כ-1.2 מיליארד ₪ ערך נקוב הונפקו בידי תאגידים פיננסיים, כ-1.6 הונפקו על ידי חברות נדלן ובינוי, ותאגידים עסקיים אחרים הנפיקו כ-100 מיליון ₪ ערך נקוב בלבד.

הורד

יולי 2018

מרווחים דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד יולי 2018

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בחודש יוני נשמרה יציבות עד פתיחת מרווחים קלה לאורך רוב סולם הדירוג בשני המגזרים ולאחר פתיחת מרווחים משמעותית יותר בחודש הקודם. בפרט נציין, את קבוצת ה- A.il במגזר השקלי (המהווה כ- 50% מסך התצפיות במגזר), שספגה פתיחת מרווחים מצטברת של כ- 20 עד 30 נקודות בסיס בחודשיים האחרונים (תרשים 13).

הורד

יוני 2018

מרווחים דירוגים ומה שביניהם

בחינת המרווחים החציוניים בממוצע חודשי בשוק האג"ח הקונצרני המדורג בישראל מראה כי בחודש מאי נפתחו המרווחים ביחס לחודש הקודם על פני כל סולם הדירוג, הן במגזר הצמוד עד כ- 15 נקודות בסיס והן במגזר השקלי עד כ- 03 נקודות בסיס. פתיחת המרווחים השפיעה על ייקור מסוים בעלות הכסף בשני המגזרים. התשואות החציוניות בממוצע חודשי במגזר הצמוד עלו ביחס לחודש הקודם לאורך רוב סולם הדירוג, למרות ירידת תשואות בעקום הבסיס הצמוד חסר סיכון במח"מ קצר-בינוני, ועליה מסוימת בחלק הארוך יותר.

הורד

מאי 2018

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דו"ח מיוחד, מאי 2018

גיוסי אג"ח קונצרני בחודש יוני 2018 נאמדים בהיקף בינוני של כ-4.9 מיליארד ₪ ערך נקוב, היקף גבוה במעט מזה של יוני המקביל (כ-4.5 מיליארד ₪ ערך נקוב). כ-2.0 מיליארד ₪ ערך נקוב תוך כך הונפקו בידי הבנקים לאומי ופועלים, והיתר בעיקר בידי חברות נדלן ובינוי (כ-1.5 מיליארד ₪ ערך נקוב) ותאגידים עסקיים אחרים (כ-1.4 מיליארד ₪ ערך נקוב)

הורד

מאי 2018

בנקים - בלוקצ'יין עשוי לתמוך במאמצי התייעלות, אולם לשחוק את ההכנסות מעמלות

בטכנולוגית הבלוקצ'יין (Blockchain) טמון פוטנציאל לשינוי מהותי באופן ביצוע מגוון עסקאות פיננסיות הן ע"י בנקים והן ע"י מוסדות פיננסים אחרים. הטכנולוגיה אומנם עודנה צעירה וקיימת אי ודאות לגבי השפעתה על ענפי הפיננסים, כמו גם על ענפים אחרים, אך פוטנציאל השינוי בה הוא משמעותי. דוגמא להשפעה עתידית של הבלוקצ'יין היא על אופן ביצוע עסקאות בנקאיות בינלאומיות (סחר חוץ, מט"ח, פעילות בנגזרים וכו'), תוך ייעול התהליך ומהירות ביצוע העסקה, הקטנת הסיכון התפעולי, אולם במקביל שחיקה בהכנסות מעמלות שהינן משמעותיות עבור חלק ממערכות הבנקאות בעולם.

הורד

מאי 2018

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בחודש אפריל חלה יציבות מסוימת בהתפתחות המרווחים ביחס לחודש הקודם על פני רוב סולם הדירוג בשני המגזרים (הצמוד והשקלי), למעט בדירוגים נמוכים (בקבוצת ה- Baa חלה פתיחת מרווחים ניכרת, אולם מיעוט תצפיות מטה משמעותית את המדגם)

הורד

אפריל 2018

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דו"ח מיוחד, אפריל 2018

עד לסוף חודש אפריל 2018 גיוסי האג"ח הקונצרני צפויים להסתכם בהיקף בינוני של כ-5.5 מיליארד ₪ ערך נקוב, כ-60% מכך הונפקו על ידי בנק הפועלים במסגרת הנפקות פרטיות של סדרת אג"ח וכתבי התחייבות נדחים (COCO). מדובר בהיקף הנפקות דומה לחודש המקביל בשנתיים האחרונות. מתחילת השנה, הונפקו בשוק החוב הקונצרני אגרות חוב בהיקף של כ-29 מיליארד ₪ על ידי כ-74 מנפיקים, בהשוואה לכ-31 מיליארד ₪ וכ-26 מיליארד ₪ בתקופות המקבילות בשנים 2017 ו-2016, בהתאמה. מלבד הנפקת האג"ח וכתבי ההתחייבות של בנק הפועלים, החודש בלטה ההנפקה של ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת עם כ-646 מיליון ₪ ערך נקוב, כאשר שתי ההנפקות הבאות בגודלן (אפריקה נכסים ושלמה החזקות) נעו בטווח של 300-360 מיליון ערך נקוב כל אחת.

הורד

מרץ 2018

ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה- סיכום שנת 2017 ומצטבר

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בתחום המימון המובנה, בשנת 2017 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת. הדוח כולל את שיעורי מעברי הדירוגים (מטריצות מעברים) ברמה השנתית והמצטברת בבחינה שנתית, את השינוי בהתפלגות הדירוגים ואופק הדירוג וכן את אירועי הכשל/החובות הפגומים ( Impaired Debt )בקרב הסדרות שמדרגת מידרוג. בנוסף, מוצג מדד לבדיקת דיוק הדירוג, אשר משקף את מיקומם הממוצע של אירועי החובות הפגומים לאורך סולם הדירוג ( Average Position - נע בטווח שבין 0 ל- 1). מדד זה משקף את כוחו האורדינאלי של הדירוג ומודד את מיקומם של דירוגי החובות הפגומים בהתפלגות הדירוגים, יחסית לחובות שאינם פגומים.

הורד

מרץ 2018

ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2017 ומצטבר

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בתחום מימון הפרויקטים, בשנת 2017 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת. הדוח כולל את שיעורי מעברי הדירוגים )מטריצות מעברים( ברמה השנתית והמצטברת בבחינה שנתית, את השינוי בהתפלגות הדירוגים ואופק הדירוג.

הורד

מרץ 2018

ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים- סיכום שנת 2017 ומצטבר

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בשנת 2017 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת. הדוח כולל את שיעורי מעברי הדירוגים(מטריצות מעברים) ברמה השנתית והמצטברת בבחינה שנתית, את השינוי בהתפלגות הדירוגים ואופק הדירוג וכן את אירועי כשל הפירעון בקרב המנפיקים שמדרגת מידרוג. בנוסף, מוצג מדד לבדיקת דיוק הדירוג, אשר משקף את מיקומם הממוצע של אירועי הכשל לאורך סולם הדירוג (Average Position נע בטווח שבין 0 ל 1-). מדד זה משקף את כוחו האורדינאלי של הדירוג ומודד את מיקומם של דירוגים, אשר חוו אירועי כשל בהתפלגות הדירוגים, יחסית לחובות שאינם בכשל פירעון.

הורד

מרץ 2018

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בשונה מהמגמה אשר אפיינה את מרבית החודשים האחרונים, בחודש פברואר נפתחו המרווחים לאורך כל סולם הדירוג, הן במגזר השקלי (בטווח שבין 10 ל- 70 נקודות בסיס בקצה התחתון של סולם הדירוג)והן במגזר הצמוד(בטווח שבין 12 ל- 65 נקודות בסיס בקצה התחתון של סולם הדירוג) עם עליית התנודתיות במספר שוקי הון מרכזיים בעולם.

הורד

פברואר 2018

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, פברואר 2018

בחודש פברואר 2018 נערכו גיוסים של אג"ח קונצרני בהיקף גבוה של כ-9.8 מיליארד ₪, מהם כ-4.8 מיליארד ₪ בענף הנדל"ן, כמיליארד דולר שגויסו על ידי חברת החשמל, ו-1.3 מיליארד ₪ בסקטור העסקי הלא פיננסי ושאינו נדל"ן. מתחילת השנה, הונפקו בשוק החוב הקונצרני אגרות חוב בהיקף 16.7 מיליארד ₪ על ידי כ-50 מנפיקים, בהשוואה לכ-16.8 מיליארד ₪ וכ-10.2 מיליארד ₪ בתקופות המקבילות בשנים 2017 ו-2016, בהתאמה.

קרא עוד

פברואר 2018

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בחודש ינואר הצטמצמו המרווחים לאורך כל סולם הדירוג, הן במגזר השקלי (בטווח שבין 4 ל - 57 נקודות בסיס בקצה התחתון של סולם הדירוג) והן במגזר הצמוד (בטווח שבין 5 ל - 40 נקודות בסיס בקצה התחתון של סולם הדירוג). זאת בדומה למגמה שאפיינה את מרבית שנת 2017, למעט החודשים נובמבר ודצמבר, אשר אופיינו בפתיחת מרווחים מסוימת לאורך מרבית סולם הדירוג.

הורד

ינואר 2018

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, ינואר 2018

במהלך חודש ינואר בוצעו הנפקות אג"ח קונצרני בהיקף של כ-6.7 מיליארד ערך נקוב על ידי כ-26 מנפיקים, בהשוואה לכ-8.9 מיליארד ערך נקוב וכ-5.7 מיליארד ערך נקוב בחודש במקביל בשנים 2017 ו-2016, בהתאמה. הנפקות ינואר כללו כ-3.7 מיליארד ערך נקוב שגויסו על ידי חברות נדל"ן ובינוי, כ-0.5 מיליארד שגויסו על ידי הסקטור הפיננסי, וכ-2.5 מיליארד שגויסו על ידי הסקטור העסקי הלא פיננסי שאינו נדל"ן, כולל כ-0.6 שגויסו על ידי חברות מימון חוץ בנקאי.

קרא עוד

ינואר 2018

חדלות פירעון- המסלול המועדף?

אשראי הינו מקור מרכזי למימון צמיחה במשק מודרני, הן בתמיכה במגזר העסקי ובהשקעות במשק והן לעידוד צריכה ומימון של משקי הבית. ככזה, חשוב לשמר את מנגנוני התמסורת ואת אספקתו הסדירה, אולם חשוב להבין שמתן אשראי מלווה בסיכון (אשר צריך להיות מתומחר בגובה הריבית) והסיכון עשוי להתממש לאורך המחזור.

הורד

דצמבר 2017

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם- סיכום שנת 2017 - דוח מיוחד, דצמבר 2017

שנת 2017 אופיינה בקצב גיוסים גבוה,להערכתנו, השנה תסתיים בגיוסים בהיקף של כ- 74 מיליארד ₪ע.נ.

הורד

דצמבר 2017

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם - דצמבר 2017

בחינת המרווחים החציוניים בממוצע חודשי בשוק האג"ח הקונצרני המדורג בישראל

הורד

אוקטובר 2017

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד , נובמבר 2017

מגמת צמצום המרווחים החציוניים בממוצע חודשי

הורד

אוקטובר 2017

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד , אוקטובר 2017

בחינת המרווחים החציוניים בממוצע חודשי בשוק האג"ח הקונצרני המדורג בישראל לחודש ספטמבר.

הורד

ספטמבר 2017

סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017

בשנת התשע"ז נרשם שיא בהיקף הנפקות אג"ח קונצרניות

הורד

ספטמבר 2017

ענף הרכב בישראל-דוח מיוחד , ספטמבר 2017

שרשרת הערך בענף הרכב כוללת את יצרני הרכב הבינלאומיים, יבואני הרכב, חברות הליסינג וההשכרה, סוחרי הרכב, גופי מימון והמשתמשים הסופיים: משקי בית, פירמות עסקיות וגופים ציבוריים.

הורד

ספטמבר 2017

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד , ספטמבר 2017

בחינת המרווחים החציוניים בממוצע חודשי בשוק האג"ח הקונצרני המדורג בישראל לחודש אוגוסט אל מול החודש הקודם מראה, כי במגזר השקלי נמשכה מגמת צמצום המרווחים לאורך סולם הדירוג של עד כ- 9 נקודות בסיס, למעט בדירוגים A3.il ו- Baa1.il שבהם נפתחו המרווחים בטווח של 6-7 נקודות בסיס.

הורד

אוגוסט 2017

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד, אוגוסט 2017

בחינת המרווחים החציוניים בממוצע חודשי בשוק האג"ח הקונצרני המדורג בישראל לחודש יולי אל מול החודש הקודם

הורד

יולי 2017

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד , יולי 2017

גיוסים בהיקף של כ- 6.1 מיליארד ₪ בחודש יולי 2017

קרא עוד

יולי 2017

עיצומי ועד העובדים של חברת החשמל הובילו להשפעה שלילית על ענף האנרגיה והחשמל

בהמשך לדיווחים המידיים של חברת החשמל לישראל בע"מ מחודש יוני 2017, עדכנה החברה כי עובדיה החלו לנקוט בעיצומים, שעיקרם עצירת הפקת חשבונות חשמל לצרכנים, לרבות עצירת הליכי גביית חובות וניתוקי חייבים, עיכוב תשלומים לספקים, עצירת ההתנהלות והממשקים מול יצרני חשמל פרטיים, וכן עצירת הטיפול בהזמנות חדשות בקשר עם מתקנים פוטו-וולטאים לייצור חשמל.

הורד

יולי 2017

CoCo's במבחן – מקרה ראשון של מחיקת המכשיר באירופה

הבנק השישי בגודלו בספרד - בנקו פופולר Banco Popular Espanol, S.A , עם היקף נכסים של כ- 150 מיליארד אירו ליום ה- 31 במרץ 2017

הורד

יולי 2017

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם- דוח מיוחד, יולי 2017

בחינת המרווחים החציוניים (ממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל לחודש יוני אל מול החודש הקודם

הורד

יולי 2017

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני במחצית הראשונה של שנת 2017

שוק החוב הקונצרני שומר על רמת פעילות גבוהה היקף הנפקות אגרות החוב וניירות הערך המסחריים בשוק החוב הקונצרני הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2017 בכ- 37.9 מיליארד ₪

הורד

יוני 2017

מגמות בשווקי הסחורות הבינלאומיות בראי סיכון האשראי של חברות תפעוליות-דוח מיוחד

שוק הסחורות העולמי Commodities בו נסחרים מדי יום סחורות בשווי של מיליארדי דולרים מאופיין בתנודתיות רבה.

הורד

יוני 2017

מניות בכורה- מכשיר חדש ישן בארגז הכלים של החברות הציבוריות-דוח מיוחד, יוני 2017

התייבשות הבורסה לפחות בצד ההוני, הצורך בשכלול וגיוון שוקי ההון, המרדף אחרי תשואות ופוטנציאל התזרים הקבוע והרצון לגוון את מקורות המימון ללא הגדלת סיכון האשראי, מייצרים אינטרס משותף לחברות, למשקיעים ולרגולטור הרלוונטי, שמתנקזים לכלי חדש ישן- מניות בכורה.

הורד

יוני 2017

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם- דוח מיוחד, מאי 2017

בחינת המרווחים החציוניים (ממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל לחודש מאי אל מול החודש הקודם

הורד

יוני 2017

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני- דוח מיוחד, מאי 2017

ירידה בהיקף הפעילות בשוק החוב הקונצרני המקומי בחודש מאי 2017 בשל פרסום הדוחות הכספיים

הורד

מאי 2017

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, אפריל 2017

ירידה בהיקף הפעילות בשוק החוב הקונצרני המקומי בשל חג הפסח

הורד

אפריל 2017

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד , אפריל 2017

בחינת המרווחים החציוניים בשוק האג"ח הקונצרני בישראל לחודש אפריל אל מול החודש הקודם

הורד

אפריל 2017

תחזית ענף הביטוח לשנת 2017 – האם רואים את האור בקצה המנהרה?

ענף הביטוח בישראל הוא ענף אוליגופולי שבו 5 המבטחים הגדולים מהווים למעלה מ- 85% מסך הנכסים המנוהלים.

הורד

אפריל 2017

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם- דוח מיוחד ו אפריל 2017

גם בחודש מרץ נמשכה מגמת ירידת המרווחים החציוניים בשוק האג"ח הקונצרני בבסיסי ההצמדה השונים, כאשר המרווחים נסגרו לעומת החודש הקודם

הורד

אפריל 2017

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני רבעון ראשון 2017 דוח מיוחד , מרץ 2017

גיוסים בהיקף של כ-7.3 מיליארד ₪ בחודש מרץ 2017; המשך היקף פעילות גבוה בשוק החוב הקונצרני למרות תקופת פרסום הדוחות הכספיים בהובלת הגיוסים של בנק מזרחי, קבוצת עזריאלי וחברת החשמל

קרא עוד

מרץ 2017

ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים- סיכום שנת 2016 ומצטבר

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בשנת 2016 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת.

הורד

מרץ 2017

ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה- סיכום שנת 2016 ומצטבר

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בתחום המימון המובנה, בשנת 2016 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת.

הורד

מרץ 2017

ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2016 ומצטבר

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בתחום מימון הפרויקטים, בשנת 2016 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת. הדוח כולל את שיעורי מעברי הדירוגים )מטריצות מעברים( ברמה השנתית והמצטברת בבחינה שנתית, את השינוי בהתפלגות הדירוגים ואופק הדירוג.

הורד

מרץ 2017

הדולר בעידן טראמפ - לאן הולכים מפה?

לנבא את התפתחות ורמת שע"ח זו מטלה לא פשוטה או "מומלצת", בפרט לא בטווח הזמן הקצר. גורמים רבים משפיעים על שינויים בשע"ח חלקם בכיווניים מנוגדים ובהם: המצב המאקרו כלכלי, הסביבה המוניטארית והפיסקאלית, משטר המס, שוקי ההון והנגזרים, המצב הגיאופוליטי ורעשים כלכליים יותר וכלכליים פחות.

קרא עוד

מרץ 2017

סולבנסי 2 - הון כלכלי - האומנם?

לאחר ציפייה רבה ובאיחור אופנתי מול רגולציה דומה במערכת הבנקאות (הוראות "באזל") הושקה בתחילת שנת 2016 באיחוד האירופאי דירקטיבת סולבנסי 2 ((Solvency II, שקודמה ופותחה על ידי הרגולטור האירופאי (EIOPA) במטרה לשמור על יציבות חברות הביטוח, לאפשר מסגרת לניהול סיכונים בצורה מושכלת וטובה יותר ולתמוך בשוק יעיל וגמיש.

קרא עוד

מרץ 2017

מרווחים, דירוגים ומה שבינים

בבחינת המרווחים החציוניים בבסיסי ההצמדה השונים של אג"ח קונצרניות, נראה כי בהמשך למגמה שאפיינה את החודשים האחרונים, גם בחודש פברואר נסגרו המרווחים לעומת החודש הקודם (בממוצע חודשי) הן במגזר השקלי והן במגזר הצמוד ולאורך כל סולם הדירוג

קרא עוד

פברואר 2017

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני

רמת הפעילות הגבוהה בשוק החוב הקונצרני נמשכה גם בחודש פברואר עם גיוסי חוב בהיקף של כ-7.9 מיליארד ש"ח הנפקות אגרות החוב בשוק החוב הקונצרני הסתכמו בחודש פברואר 2017 בכ-7.9 מיליארד ₪, בהשוואה ל-4.4 מיליארד ₪ ו-2.7 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה.

קרא עוד

פברואר 2017

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני

שנת 2017 נפתחה עם היקף גיוסים משמעותי של כ-8.6 מיליארד ₪, בהובלת חלל תקשורת עם הנפקת אגרות חוב (סדרה טז') בסך של כ-982 מיליון ₪ וענף הנדל"ן הנפקות אגרות החוב בשוק המקומי הסתכמו בחודש ינואר 2017 בכ-8.6 מיליארד ₪, בהשוואה ל-5.7 מיליארד ₪ ו-7.4 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה.

קרא עוד

פברואר 2017

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

בחודש ינואר 2017, הצטמצמו המרווחים החציוניים של אג"ח קונצרניות לאורך כל סולם הדירוג גם במגזר השקלי וגם במגזר הצמוד, ביחס לחודש דצמבר 2016.

קרא עוד

ינואר 2017

"גדול מדי מכדי ליפול" – תיאוריה מול פרקטיקה

ההנחה כי בנקים עשויים "ליהנות" מתמיכה חיצונית (Bail Out) בחסות משלם המיסים אינה הנחה מופרכת. לא חסרות דוגמאות לתמיכה באמצעים שונים שהוענקה לבנקים לאורך השנים ובפרט לבנקים גדולים ומשמעותיים. שיאי התמיכה נשברו במשבר הפיננסי האחרון, עם הזרמות מסיביות של כספי משלם המיסים למערכת הבנקאית בארה"ב ובאירופה. הזרמות אלו מנעו אירועי כשל רבים יותר, הדבקה משמעותית במערכת הבנקאית ואולי אף מנעו פגיעה קשה יותר בכלכלה.

קרא עוד

ינואר 2017

השפעת הרפורמה במדדים על תעודות הסל

ביום ה- 11 במרץ 2/12 החליט דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל אביב לתקן את הכללים בדבר מבנה חלק ממדדי המניות )להלן: "מתודולוגיית מדדי המניות החדשה"( 1 . ב- 12 באפריל 2/12 התקבל אישור רשות ניירות ערך לתיקון האמור. עוד הוחלט ע"י דירקטוריון הבורסה כי מאחר שמועדי העדכון החצי שנתיים על פי מתודולוגיית מדדי המניות החדשה יחולו בחודש פברואר ואוגוסט, השקת הרפורמה תשתלב עם עדכון פברואר 2/1

קרא עוד

ינואר 2017

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

במהלך חודש דצמבר 2016 הצטמצמו המרווחים החציוניים של אג"ח קונצרניות לאורך כל סולם הדירוג גם במגזר השקלי וגם במגזר הצמוד, כאשר ברמות דירוג נמוכות יותר ) A2.il ומטה( סגירת המרווחים הייתה משמעותית יותר )בין 10 ל- 20 נקודות בסיס( גם כתוצאה מהמשך מגמה של עליית תיאבון הסיכון בשוק, נוכח היעדר אלטרנטיבות השקעה, כפי שמתבטא בהיקף ביקושים גבוה יחסית

קרא עוד

דצמבר 2016

סיכום שנת 2016 ותחזיות לשנת 2017

ענף הבנקאות- בטווח הזמן הקצר שימור הרווחיות נותר מאתגר. בטווח הבינוני ארוך שאלת מיליון הדולר היא מהו המודל העיסקי הדומיננטי

קרא עוד

דצמבר 2016

ייצוב אופק הדירוג לחוב הנחות במערכת הבנקאות המקומית

מידרוג מעדכנת את הנחת התמיכה בחובות הנחותים (שאינם מוכרים לצורך באזל III) במערכת הבנקאות המקומית ומשנה את אופק הדירוג של מכשירים אלה משלילי ליציב, נוכח הערכתנו כי אי-הודאות ביחס לתמיכת המדינה במכשירים האמורים קטנה.

הורד

דצמבר 2016

מרווחים, דירוגים ומה שבינהם

במהלך המחצית הראשונה של שנת 2016 חלה ירידה בתשואה החציונית במגזר הצמוד לאורך רוב סולם הדירוג, כאשר החל מחודש יוני חלה עלייה מסוימת, המבטאת גם את העלייה בעקום הבסיס שהתרחשה ברבעון השלישי ולאחרונה מגלמת גם את השפעת בחירתו של טראמפ על שוקי הריביות בעולם שעלו אף הם.

קרא עוד

נובמבר 2016

הקשר שבין דירוג האשראי לבין תשואות השוק, דוח מיוחד

מעת לעת מועלות טענות ע"י פעילים בשוק ההון על מידת ההתאמה או היעדר ההתאמה בין דירוגי האשראי לבין התשואות של אגרות החוב בשוק. בפרט נכון הדבר בעתות של מצוקה כלכלית או פיננסית שמשפיעה על שווקי ההון ותשואות האג"ח בתוכם. כיצד יכול להיות כי השוק "מקדים" את חברות הדירוג? באיזו מידה הדירוג בכלל משקף, את תשואות השוק?

קרא עוד

אוקטובר 2016

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני- דוח מיוחד ספטמבר 2016

היקף ההנפקות בחודש ספטמבר 2016 צפוי להסתכם בכ-15.5 מיליארד ₪, זאת בהשוואה ל-3.2 מיליארד ₪ ו-11.1 מיליארד ₪ בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה.

קרא עוד

ספטמבר 2016

סקירה גלובאלית של פעילות פרויקטים לייצור חשמל בטכנולוגיית pv ואנרגיית רוח

שנת 2015 הייתה שנה יוצאת דופן לענף האנרגיות המתחדשות ברמה הגלובאלית - במהלך שנת 2015 סך ההספק המותקן שהתווסף לענף היה הגבוה אי פעם, כך לפי דוח סיכום שנת 2015 שפורסם ע"י חברת REN21, ולמעשה, שיעור הגידול של הספק מותקן מאנרגיות מתחדשות מסך תוספת ההספק המותקן בעולם עמד על כ- 53.6%

הורד

ספטמבר 2016

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני, דוח מיוחד אוגוסט 2016

היקף פעילות נמוך בשוק החוב הקונצרני בשל חופשת הקיץ עם גיוסים בהיקף של כ-3.1 מיליארד ₪; ירידה דומה בהיקף הגיוסים נרשמה גם בשנים 2015 ו-2014 עם גיוסים בהיקף של כ-2.3 מיליארד ₪ ו-2.5 מיליארד ₪, בהתאמה.

קרא עוד

יולי 2016

הנורמלי החדש- הסביבה המוניטארית בעולם המערבי כנראה ולא תחזור בקרוב לממוצעי העבר

בשנים האחרונות אנו עדים לניסוי כלכלי מרתק חוצה גבולות ויבשות, שמשפיע הן על הסביבה הכלכלית והעסקית הגלובלית והן על חיי הפרט ורווחתו. הניסוי שהובל מתחילתו בידי הבנקים המרכזיים ברחבי העולם המערבי, ככלי לטיפול במשבר פיננסי, כלל בראש ובראשונה הורדת ריביות דרמטית וסביבה מוניטארית אפסית לתקופה ממושכת. בשלב זה, איש אינו יודע לומר בוודאות מתי תהיה נקודת היציאה מהניסוי – ובמצב הדברים הנוכחי בכלכלה העולמית – כלל לא ברור, מתי אנו צפויים לחזות שוב בסביבת ריבית גבוהה (כפי שהיה עד לפני תחילת המשבר).

קרא עוד

יוני 2016

סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני במחצית הראשונה של שנת 2016, דוח מיוחד

 היקף פעילות גבוה בשוק החוב המקומי עם גיוסים בהיקף של כ-30.9 מיליארד ₪ במהלך המחצית הראשונה של שנת 2016, בהשוואה ל-32.7 ו-28.3 בתקופה המקבילה בשנים 2015 ו-2014.  ירידה בהיקף הגיוסים של מגזר הנדל"ן בשל "הקפאת" ההנפקות של חברות הנדל"ן הזרות, אשר גייסו כ-1.9 מיליארד ₪ במהלך המחצית הראשונה של שנת 2016, בהשוואה ל-3.7 במהלך התקופה המקבילה אשתקד.

קרא עוד

יוני 2016

היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment

ביום חמישי, 23 ביוני 2016, נערך משאל עם בבריטניה על מנת להכריע בסוגיה האם על בריטניה להישאר בגוש היורו או שמא עליה להתנתק מגוש היורו. תוצאות משאל העם, כפי שהתבהרו במהלך יום שישי, 24 ליוני 2016, חשפו כי העם הבריטי החליט על יציאה מגוש היורו (עם רוב דחוק של כ-52% שהצביעו בעד יציאת בריטניה מגוש היורו, כאשר שיעור ההצבעה נע סביב 77% מכלל האוכלוסייה הזכאית). בהמשך לתוצאה זו, החליט ראש ממשלת בריטניה, מר דיוויד קמרון, על התפטרותו.

קרא עוד

מרץ 2016

ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים- סיכום שנת 2015 ומצטבר, דוח מיוחד

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בשנת 2015 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת.

קרא עוד

מרץ 2016

ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים- סיכום שנת 2015 ומצטבר, דוח מיוחד

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בתחום מימון הפרויקטים, בשנת 2015 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת.

קרא עוד

מרץ 2016

ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה- סיכום שנת 2015 ומצטבר, דוח מיוחד

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בתחום המימון המובנה, בשנת 2015 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת. הדוח כולל את שיעורי מעברי הדירוגים (מטריצות מעברים) השנתית והמצטברת בבחינה שנתית, את השינוי בהתפלגות הדירוגים ואופק הדירוג וכן את אירועי הכשל/החובות הפגומים (Impaired Debt) בקרב הסדרות שמדרגת מידרוג.

קרא עוד

פברואר 2016

Sector Comment שינוי אפשרי בחוק הדיור המוגן הינו בעל השפעה שלילית על החברות הפועלות בענף הדיור המוגן בישראל

בשנת 2102 נחקק חוק הדיור המוגן אשר מקנה מסגרת לרגולציה של הענף. לשון החוק מסבירה, בין היתר, את האישורים הנדרשים לשם הפעלת נכס של דיור מוגן ואת סעיפי ההתקשרות שבין החברה לדייר.

קרא עוד

דצמבר 2015

דצמבר 2015

אינדיקטור (sf) בדירוגי מימון מובנה

החל מספטמבר 2015 מידרוג מבחינה בין דירוגי מימון מובנה ויתר הדירוגים (כגון: דירוג תאגידים, דירוג מוסדות פיננסיים, גופים ממשלתיים) על ידי הוספת האינדיקטור (sf) לדירוגי מימון מובנה.

קרא עוד

דצמבר 2015

אינדיקטור (hyb) בדירוגי מכשירים פיננסיים של בנקים וחברות ביטוח

החל מספטמבר 2015 מידרוג מוסיפה את האינדיקטור(hyb) לסימול הדירוג של מכשירים פיננסיים היברידיים המונפקים על ידי בנקים וחברות ביטוח. בהתאם לתנאיהם, מכשירים היברידיים מאפשרים שמיטת תשלומי מתוכננים. בנוסף, ייתכן כי תנאיהם של מכשירים פיננסיים היברידיים יאפשרו ביצוע "מחיקות" של הקרן.

קרא עוד

נובמבר 2015

שוק המגורים בטורונטו- דוח מיוחד

כלכלת קנדה מדורגת במקום ה-11 לפי גודל התוצר, בהתאם לנתוני קרן המטבע הבינלאומית והינה בעלת דירוג אשראי של Aaa באופק יציב במודי'ס.

קרא עוד

אוקטובר 2015

הון כלכלי מה הוא תורם לנו?- דוח מיוחד

מוסדות פיננסים רבים נוטים לקבל החלטות השקעה בהתבסס על מטריצות סיכונים, כלים למדידת ביצועים וממשל תאגידי זהיר. אולם, לעתים קרובות כלים אלה אינם משקפים את מכלול היחסים שבין תשואה לסיכון ברמת התאגיד וגורמים לאלוקציה של הון שאינה יעילה במימון נכסים, ענפים, מיקומים גיאוגרפיים ולקוחות שאינם הרווחים ביותר.

קרא עוד

אוגוסט 2015

חשיבות עצמאות ושקיפות הרגולטור בענף האנרגיה- Sector Comment

בתחילת חודש אוגוסט 2015 אישרה הממשלה את תקציב המדינה לשנים 2016-2015, וכן את חוק ההסדרים הנלווה לו. אישור תקציב המדינה וחוק ההסדרים יוצר מתווה חוקתי לרפורמה רגולטורית אשר במסגרתה יועברו רשות לשירותים ציבוריים

קרא עוד

אוגוסט 2015

דוח מיוחד- הפער בין דירוג השוק לבין דירוג אשראי בחברות ביטוח, מבט גלובאלי

דוח מיוחד- הפער בין דירוג השוק לבין דירוג אשראי בחברות ביטוח, מבט גלובאלי

הורד

יוני 2015

Sector Comment חברות ביטוח- התרת ניוד פוליסות ביטוח חיים בעלות מקדם קצבה מובטח

לאחרונה פורסמו בעיתונים הכלכליים כותרות בדבר כוונות הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר , לפתוח את פוליסות ביטוח החיים המבטיחות מקדם קצבה לתחרות. כזכור, ביולי 2012 הודיע המפקח דאז, עודד שריג, על איסור מכירת הפוליסות כאמור החל משנת 2013 .

קרא עוד

מאי 2015

חברות נדל"ן יזום למגורים בישראל-Sector Comment

תוכנית העלאת מס הרכישה בשיעור מהותי למשקיעים עלולה להיות בעלת מאפיינים שליליים לחברות היזום למגורים בישראל בימים האחרונים פורסם,י קיימת הסכמה להקמת קואליציה בין מפלגת "הליכוד למפלגת "כולנו". אחת ההסכמות המשמעותיות ביותר הינה טיפול בדיור למגורים, בין היתר, על ידי העלאת מס הרכישה באופן משמעותי לרוכשי דירות להשקעה (דהיינו, לרוכשי דירות שבבעלותם כבר דירה אחת ואין בכוונתם למכור את דירתם הראשונה).

קרא עוד

אפריל 2015

Sector Comment - רישיונות אספקה ליח"פים, ענף האנרגיה לייצור חשמל פרטי

ביום 13.04.2014 קיבלה רשות החשמל- הרשות לשירותים ציבוריים החלטה בנוגע להענקת רישיונות, לפיה רישיון ייצור קבוע ורישיון אספקה יינתנו בכפוף אישור שר התשתיות הלאומיות, אנרגיה והמים (להלן: "שר האנרגיה"). נכון למועד הדוח, מנפיק משרד האנרגיה לכלל היח"פים רישיונות ייצור לתקופה של 20 שנה בעוד שרישיונות האספקה מונפקים לשנה אחת בלבד.

קרא עוד

אפריל 2015

דוח מיוחד- ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים- סיכום שנת 2014 ומצטבר

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בתחום מימון הפרויקטים, בשנת 2014 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת.

קרא עוד

אפריל 2015

דוח מיוחד- ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה, סיכום שנת 2014 ומצטבר

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בתחום המימון המובנה, בשנת 2014 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת.

קרא עוד

פברואר 2015

דוח מיוחד- התפלגות הדירוגים, מעברי דירוג וכשלי פירעון, סיכום שנת 2014 ומצטבר

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בשנת 2014 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת.

קרא עוד

ינואר 2015

דוח מיוחד- אינדיקטורים מובילים לבחינת איכות הנכסים של מערכת הבנקאות המקומית- דוח מיוחד

בחינת איכות הנכסים של בנק מהווה נדבך חשוב בקביעת דירוג איתנותו הפיננסית הפנימית , שהינו העוגן לדירוג יתר התחייבויות הבנק, על פי מתודולוגית הדירוג של מידרוג. איכות הנכסים היא מוקד סיכון מרכזי בכל מערכת בנקאות ומשפיעה על רווחיות הבנק, יכולתו לשמר ולבנות כריות ספיגת הפסדים ובסופו של דבר על שרידותו של בנק לאורך המחזוריות הכלכלית.

קרא עוד

ינואר 2015

דוח מיוחד ינואר 2015- מידול מגמות באיכות הנכסים של בנקים

כחלק מהמעקב והניטור השוטף אחר דירוגי בנקים, מידרוג אוספת ומנתחת מידע כלכלי רב. מוקד עיקרי בניתוח נוגע לאיכות הנכסים בבנקים ובפרט לביצועי תיק האשראי. בחינת איכות הנכסים מהווה חלק חשוב במתודולוגיה של מידרוג לדירוג בנקים ובתוך כך להבנת המגמות באיכות הנכסים ושינויים עתידיים, אשר עלולים להשפיע לרעה על יכולת בניית הכרית ההונית. מדד נפוץ לבחינת איכות הנכסים בבנק הינו יחס החובות הבעייתיים או הפגומים לתיק האשראי של הבנק, המהווה אומד טוב יחסית לאיכות הנכסים בבנק.

קרא עוד

ינואר 2015

דוח מיוחד- הצעת ועדת באזל לשיפור מדידת סיכון האשראי תומכת בשיפור פרופיל הסיכון של בנקים

דוח מיוחד- הצעת ועדת באזל לשיפור מדידת סיכון האשראי תומכת בשיפור פרופיל הסיכון של בנקים

קרא עוד

ינואר 2015

דוח מיוחד- ניתוח נתוני אג"ח קונצרני סחיר

מטרת דו"ח זה להציג ולנתח את תיק האג"ח הקונצרני הסחיר בישראל לסוף שנת 2014, המגמות העיקריות בהתפתחות התיק וההנפקות בשנה החולפת. חלקו הראשון של הדוח סוקר את ההתפתחויות בתיק האשראי העסקי בישראל ותמהיל המימון של מגזר זה. החלק השני מציג את ההתפתחויות בגיוסי אג"ח קונצרני בשנת 2014 ובראייה רב שנתית והחלק השלישי מנתח את יתרת התיק הסחיר בהיבטים של תמהיל ענפי, ריכוזיות מנפיקים, דירוגי מנפיקים וצפי פרעונות .

קרא עוד

דצמבר 2014

Sector Comment - הודעת הממונה על ההגבלים העסקיים, ענף הגז הטבעי בישראל

ביום 23.12.2014 הודיעה רשות ההגבלים העסקיים (להלן: "הרשות") לדלק קידוחים שותפות מוגבלת, לאבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת ול- Noble Energy Mediterranean LTD (להלן: "החברות") כי היא החליטה לבטל את הצו המוסכם בקשר עם מכירת מאגרי הגז הטבעי "תנין" ו"כריש" (להלן: "הצו המוסכם"), וכעת היא שוקלת להוציא קביעה לפיה כניסת החברות למאגר "לוויתן" הינה הסדר כובל אשר לא קיבל אישור בית הדין (להלן: "קביעה בקשר עם ההחזקות במאגרי הגז").

קרא עוד

דצמבר 2014

דוח מיוחד- הקטנת סיכוני ההדבקה במערכת הבנקאות הגלובאלית- פרוטוקול "ההשארות" של ISDA

מגבלות על חוזי נגזרים בין צדדים נגדיים מרכזיים: צמצום מסוים של הסיכון המערכתי במערכת הבנקאות הגלובאלית במהלך חודש אוקטובר 2014 הודיעה ISDA כי 18 בנקים גלובאליים הסכימו לחתום על פרוטוקול "הישארות" (Stay Protocol) חדש של ISDA. פרוטוקול ההישארות החדש מציע הוספת תנאי הישארות זמנית בחוזה נגזרים בין צדדים נגדיים גדולים. כלומר, התחייבות לא לממש את הזכות "לחסל" את החוזה עם בנק, שחווה אירוע כשל ונמצא בתהליך חילוץ (Bail in/bail out).

קרא עוד

נובמבר 2014

חברות ביטוח- Sector Comment

כחלק מבדיקת נאותות העתודות הנערכת מידי רבעון ע"י האקטוארים של חברות הביטוח, ולאור הירידה המתמשכת בתשואות בשווקים ובשיעור הריבית חסרת הסיכון, עדכנו החברות את שיעור ההיוון לחישוב העתודות בהתאם למצב הנוכחי בשווקים.

קרא עוד

נובמבר 2014

דוח מיוחד- מי צודק הפד או השוק, היעדר הסכמה לגבי המדיניות המוניטרית העתידית בארה"ב

שיעורי הריבית העתידית בארה"ב- מי צודק הפד או השווקים הפיננסים? הבנק המרכזי האמריקאי ("הפד") והשווקים הפיננסים חלוקים לגבי המדיניות המוניטרית העתידית בארה"ב. מרכז המחלוקת נוגע לביצועים העתידיים של כלכלת ארה"ב והכיוון העתידי של שיעורי הריבית. שוקי החוב בארה"ב מגלמים הסתברות גבוהה יותר להאטה כלכלית והם פסימיים יותר מהפד לגבי ביצועיה העתידיים של הכלכלה ולמסגרת הזמן ועוצמתה של העלאת הריבית העתידית בארה"ב. במסגרת דוח זה נבחן שלושה מדדי שוק, המגלמים את ציפיות השוק באשר להעלאות ריבית הבסיס העתידית יחסית לתחזית הבנק המרכזי האמריקאי

קרא עוד

יולי 2014

Sector Comment- יצרני אנרגיה

במשק הישראלי קיימים יצרני אנרגיה בתחומי: ה- PV, התרמו סולארי, הקוגנרציה והקונבנציונאלי, הפועלים בהתאם להסדרים רגולטורים שונים.

קרא עוד

יולי 2014

גישה אלטרנטיבית לביצוע תרחישי קיצון בבנקים- דוח מיוחד

המשבר הפיננסי האחרון תרם לעליית קרנם של תרחישי קיצון ככלי צופה פני עתיד לצורך השלמת בחינת איתנותם הפיננסית של בנקים ושל מערכות הבנקאות בכללותן.

קרא עוד

מאי 2014

מלונאות- סקירה ענפית- דוח מיוחד

ענף המלונאות נחשב לאורך שנים כענף תנודתי יחסית המושפע במהירות מתמורות כלכליות, יתר על כן, תחום המלונאות גורר בצידו סיכון תפעולי נכבד שכן הוא מורכב מתשומות תפעוליות רבות. יחד עם זאת, לאחרונה אנו עדים לפריחה של תחום המלונאות במסגרת פעילת חברות ישראליות ומשקיעים ישראלים שונים בעולם.

קרא עוד

אפריל 2014

Sector Comment- מערכת הבנקאות בישראל

Sector Comment- מערכת הבנקאות בישראל

הורד

אפריל 2014

השפעת הרפורמות המוצעות על תחום היזום למגורים-Sector Comment

הממשלה הציגה לאחרונה פעילות נחושה במטרה להביא להורדת מחירי הדיור באופן מיידי. פעילותה מתמקדת בשני ערוצים נפרדים, קביעת שיעור מע"מ בשיעור אפס (0) לרוכשי דירות תחת מגבלות מסויימות (הצעה אשר עברה אישור קבינט) וכן קביעת מכרזי "מחיר מטרה", אשר הועברה לצוות בחינה לקביעת קריטריונים. ישנם הרבה סימני שאלה לגבי היישום הלכה למעשה בשטח, ככל ששתי החלטות אלו יעברו את הליכי הרגולציה בהתאם למתכונתן המוצעת.

קרא עוד

מרץ 2014

דוח מיוחד- פעילות הדירוג, נדידת דירוגים וכשלי פירעון, סיכום שנת 2013 ומצטבר

מטרת דוח זה הינה לרכז את סטטיסטיקת פעילות הדירוגים של מידרוג בשנת 2013 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת.

קרא עוד

פברואר 2014

דוח מיוחד- ניתוח נתוני אג"ח קונצרני סחיר

מטרת דו"ח זה הינה להציג ולנתח את תיק האג"ח הקונצרני הסחיר בישראל לסוף שנת 2013, המגמות העיקריות בהתפתחות התיק והנפקות בשנה החולפת.

קרא עוד

פברואר 2014

Sector Comment - עקום התשואות והשפעתו על חברות הביטוח

Sector Comment- עקום התשואות והשפעתו על חברות הביטוח

הורד

ינואר 2014

דוח מיוחד- ענף הליסינג בישראל, סקירה ענפית

היקף הענף והתפתחותו מספר כלי הרכב הפרטיים הנוסעים על כבישי המדינה מסתכם בכ- 2.25 מיליון. מתוך כך, צי הליסינג המצרפי בישראל מוערך בכ- 215 אלף כלי רכב, נכון לסוף שנת 2013, כאשר מרבית החברות בענף פעילות גם בתחום ההשכרה לטווח קצר והיקפו של שוק זה מוערך בכ-60 אלף כלי רכב נוספים. כפעילות משלימה ולצורך גיוון מקורות ההכנסה פועלות חברות הליסינג גם, כאמור, בתחום השכרת רכבים לטווח קצר, ליסינג לפרטיים, שירותי מוסך וגרירה ובשנים האחרונות גם בתחום הסחר בכלי רכב חדשים ומשומשים.

קרא עוד

נובמבר 2013

מאמר- מחקר של מודיס: תחזיות צמיחה ורווח של חברות

חברות High-Yield מאזור EMEA שנכנסו לשוק החוב בשנים האחרונות החטיאו במידה ניכרת את תחזיות הצמיחה והרווח שלהן: תוצאות מחקר שפרסמה Moody's Investors Service

קרא עוד

יוני 2013

מימון גז ותשתיות- האתגר של שוק החוב

מימון גז ותשתיות- האתגר של שוק החוב

הורד

מאי 2013

ענף החיסכון ארוך הטווח- סיכום שנת 2012

שנת 2012, בדומה לשנים האחרונות, התאפיינה בשינויים רגולטורים תכופים שמטרתם לתרום לשקיפות ולתחרותיות בענף.

קרא עוד

מרץ 2013

דוח מיוחד- התפתחויות בענף תעודות הסל: מדיניות עשיית שוק ומנגנוני המרה

דוח מיוחד- התפתחויות בענף תעודות הסל: מדיניות עשיית שוק ומנגנוני המרה

קרא עוד

פברואר 2013

תיק האג"ח הקונצרני- שוק האשראי החוץ בנקאי מגמות והתפתחויות

תיק האג"ח הקונצרני- שוק האשראי החוץ בנקאי מגמות והתפתחויות

הורד

ינואר 2013

דוח מיוחד- שיעורי נדידת דירוגים והסתברות לכשל פירעון- סיכום שנת 2012 ומצטבר

מטרת דוח זה הינה לרכז את סטטיסטיקת פעילות הדירוגים של מידרוג בשנת 2012 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת.

קרא עוד

דצמבר 2012

דוח מיוחד- מאפייני הקובננטים באג"ח ספקולטיביות

מטרת הצבת קובננטים הינה לייצר בלמים ואיזונים במערך השיקולים של החברה בין העדפת בעלי המניות לבין העדפת המלווים - בעלי אגרות החוב או מלווים אחרים.

קרא עוד

אוקטובר 2012

דוח מיוחד- התייבשות שוק האג"ח הקונצרני בישראל מאיצה את מימוש נכסי הנדל"ן בקנדה

מזה למעלה מעשור קנדה מהווה יעד מרכזי להשקעות נדל"ן מעבר לים עבור חברות ישראליות. על אף התלות היחסית בכלכלת ארה"ב (אשר סבלה מהאטה מסוימת בשנים האחרונות), במהלך שנים אלו, המשק הקנדי הפגין חוסן ביחס לכלכלות אחרות ואף נהנה מתנופה חיובית.

קרא עוד

אוקטובר 2012

דוח מיוחד- דוח אג"ח קונצרני רבעון 3,

הנפקות אג"ח קונצרני: רבעון 3 2012 ומצטבר ינואר- ספטמבר 2012 • היקף הגיוסים של אג"ח קונצרני ברבעון השלישי של שנת 2012 הסתכם בכ-7.3 מיליארד ₪ ערך נקוב, זאת לעומת כ- 8.0 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד - ירידה בשיעור של 9%. בנטרול אג"ח שגייסה חברת החשמל, הירידה בהיקף הגיוסים בין הרבעונים ניצבת על 64%.

קרא עוד

אוגוסט 2012

דוח מיוחד- עסקאות נגזרי אשראי וסיכון האשראי במערכת הבנקאית - דוח מיוחד

דוח מיוחד- עסקאות נגזרי אשראי וסיכון האשראי במערכת הבנקאית

קרא עוד

יוני 2012

איך מחזירים את המשקיעים לת"א?

איך מחזירים את המשקיעים לת"א?

הורד

יוני 2012

ענף טכנולוגיות מידע - דוח מיוחד

ענף טכנולוגיית המידע (Information Technology) בישראל מאופיין ברמת סיכון בינונית והינו בעל מתאם גבוה להיקף הפעילות הכלכלית בארץ.

קרא עוד

מאי 2012

דוח מיוחד- שוק משני למשכנתאות למגורים

יתרת החוב בגין משכנתאות למגורים בישראל עומד על כ-258 מליארד ₪, נכון לסוף דצמבר 2011 ומרוכז ברובו במערכת הבנקאית.

קרא עוד

מאי 2012

דוח מיוחד- משמעות אופק הדירוג והאפקטיביות של סטאטוס הדירוג כמנבא שינוי בדירוגי אשראי

משמעות אופק הדירוג דירוג אשראי הינו חוות דעת לגבי איכות האשראי של מנפיקים או מכשירי חוב. שינוי באיכות האשראי של מנפיק או מכשיר חוב מקבל ביטוי בהעלאה או בהורדה של דירוגו. אופק הדירוג (Rating Outlook) משקף את הערכת חברת הדירוג לגבי מאזן הסיכונים הניצבים בפני המנפיק על פני טווח הזמן הבינוני-ארוך ואת ההערכה לגבי הכיוון הצפוי של הדירוג, בדרך כלל בטווח של 18 עד 24 חודשים. סטאטוס זה יכול שיהיה שלילי (Negative), יציב (Stable) או חיובי (Positive).

קרא עוד

מרץ 2012

דוח מיוחד- סיכום פעילות 2011 מימון תאגידים ומוסדות פיננסים

אירועים מאקרו כלכליים משמעותיים השליכו לשלילה בשנת 2011 על שווקי ההון והובילו החל מחודש אפריל 2011 לירידות בשערי המניות בבורסה לני"ע בתל-אביב.

קרא עוד

מרץ 2012

פברואר 2012

דוח מיוחד- ניתוח אג"ח קונצרני סחיר

דוח מיוחד- ניתוח אג"ח קונצרני סחיר

הורד

ינואר 2012

דוח מיוחד- בתי השקעות

דוח מיוחד- בתי השקעות

הורד

ינואר 2012

דוח מיוחד- תעודות סל

דוח מיוחד- תעודות סל

קרא עוד

נובמבר 2011

שוק מימון חוץ בנקאי- אתגרים לשנת 2012/ מתוך הוועידה השנתית להיערכות פיננסית

שוק מימון חוץ בנקאי- אתגרים לשנת 2012/ מתוך הוועידה השנתית להיערכות פיננסית

הורד

נובמבר 2011

דוח מיוחד- התכסות באמצעות עסקאות SWAP

דוח מיוחד- התכסות באמצעות עסקאות SWAP

קרא עוד

אוגוסט 2011

רווחיות חברות הביטוח בעידן הלימות הון גבוהה

רווחיות חברות הביטוח בעידן הלימות הון גבוהה

הורד

יולי 2011

ענף שיווק הדלקים- דוח מיוחד

שנת 2010 הייתה שנה מאתגרת לענף שווק הדלקים בישראל, כשעיקרה עליית מדרגה ברמת התחרות בענף אשר באה לידי ביטוי בעיקר בתוצאות חציון ראשון 2010.

קרא עוד

יולי 2011

התפתחויות בתעשייה הביטחונית -דוח מיוחד

מטרת מסמך זה הינה לנתח את המגמות הענפיות עמן מתמודדות חברות התעשייה הביטחונית הישראליות.

קרא עוד

מאי 2011

דוח מיוחד- עוצמת הקשר בין מדדים פיננסים לבין דירוג האשראי וענף הפעילות

דוח מיוחד- עוצמת הקשר בין מדדים פיננסים לבין דירוג האשראי וענף הפעילות

הורד

אפריל 2011

השקעות גופיים מוסדיים בחו"ל

השקעות גופיים מוסדיים בחו"ל

הורד

אפריל 2011

סיכום פעילות 2010 - מימון תאגידים ומוסדות פיננסים דוח מיוחד

מבוא בשנת 2010 נמשכה מגמת ההתאוששות בהיקף גיוס החוב באמצעות הנפקת אג"ח קונצרני, זאת לאחר שפל שאפיין את שנת 2008 ואת המחצית הראשונה של שנת 2009.

קרא עוד

מרץ 2011

חברות המדורגות לאחר ביצוע הסדר חוב- דוח מיוחד

המשבר הפיננסי הגלובלי בשנים 2008-2009 הביא מספר רב יחסית של חברות אשר נכנסו להליכי הסדרי נושים ברחבי הגלובוס. דוח מיוחד זה מבוסס על נייר עמדה שפורסם על ידיMoody's בנובמבר 2010 שכותרתו ("Ratings Assigned to Non-Financial Corporates Emerging from Bankruptcy"), ונועד לבחון את התייחסותנו לדירוג חברות לאחר שעברו הליך הסדר נושים.

קרא עוד

מרץ 2011

דוח מיוחד- ניתוח נתוני אג"ח קונצרני סחיר

דוח מיוחד- ניתוח נתוני אג"ח קונצרני סחיר

הורד

פברואר 2011

דוח מיוחד- סיכום שנת 2010 ומגמות ל- 2011

דוח מיוחד- סיכום שנת 2010 ומגמות ל- 2011

הורד

ינואר 2011

דוח מיידי- בחינת השלכות המשבר השלטוני במצרים על חברות הפועלות בישראל להן קשרים עסקיים עם מצרים

דוח מיידי- בחינת השלכות המשבר השלטוני במצרים על חברות הפועלות בישראל להן קשרים עסקיים עם מצרים

הורד

אוגוסט 2010

מונופולים וקבוצות שליטה

מונופולים וקבוצות שליטה

הורד

יוני 2010

יסודות לניתוח- MQ תעודות סל

יסודות לניתוח- MQ תעודות סל

הורד

ינואר 2010

דוח מיוחד- סיכום פעילות 2009- מימון תאגידים ומוסדות פיננסים

דוח מיוחד- סיכום פעילות 2009- מימון תאגידים ומוסדות פיננסים

הורד

נובמבר 2009

ענף הליסינג- אופק לשנת 2010

שנת 2009 היוותה שנת מבחן לענף הליסינג הישראלי. המשבר הפיננסי שהחל בשלהי שנת 2008 הוביל להתייבשות מקורות המימון של חברות הליסינג ובמקביל להתמתנות הביקושים לרכבי ליסינג כתוצאה מהאטה הכלכלית, כל זאת לצד המשך מגמה של ירידה במחירי הרכב בשוק המשני, מגמה שהובילה את חלק מהחברות לרשום הפסד ממימוש כלי רכב בחלק מהרבעונים בשנים 2008 ובשנת 2009.

קרא עוד

אוקטובר 2009

דוח מיוחד- ניתוח נתוני אג"ח קונצרני סחיר

דוח מיוחד -ניתוח נתוני אג"ח קונצרני סחיר

הורד

ספטמבר 2009

תעשיית המזון בישראל- דוח מיוחד

ענף המזון מאופיין בסיכון עסקי נמוך מהממוצע עד ממוצע, ונתמך ברווחים ברי קיימא ככלל, נהנות חברות המזון בארץ ובעולם מדירוגים גבוהים בהשוואה לחברות בתעשיות אחרות, זאת לאור היציבות ברווחים ובתזרימי מזומנים הניתנים לחיזוי של חברות אלה.

קרא עוד

אוגוסט 2009

מימון פרוייקטים ותשתיות

מימון פרוייקטים ותשתיות

הורד

יולי 2009

הערכת סיכונים ראשונית- פרויקט B.O.T להקמה ותפעול של תחנות כוח באתר אשלים

הערכת סיכונים ראשונית- פרויקט B.O.T להקמה ותפעול של תחנות כוח באתר אשלים

הורד

ינואר 2009

פרויקטים ותשתיות

פרויקטים ותשתיות

הורד

ינואר 2008

דוח מיוחד- ניתוח נתוני אג"ח קונצרני סחיר

דוח מיוחד- ניתוח נתוני אג"ח קונצרני סחיר

הורד

יולי 2007

איגוח חובות חייבים Trade Receivables

איגוח חובות חייבים Trade Receivables

הורד

ינואר 2007

תעודות סל- התפתחות ומגמות

תעודות סל- התפתחות ומגמות

הורד

יולי 2006

דוח מיוחד- מדידת סיכון אשראי- עסקאות מימון מובנה

דוח מיוחד- מדידת סיכון אשראי- עסקאות מימון מובנה

הורד
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update