חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

Sector Comment - הודעת הממונה על ההגבלים העסקיים, ענף הגז הטבעי בישראל

Sector Comment - הודעת הממונה על ההגבלים העסקיים, ענף הגז הטבעי בישראל

ביום 23.12.2014 הודיעה רשות ההגבלים העסקיים (להלן: "הרשות") לדלק קידוחים שותפות מוגבלת, לאבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת ול- Noble Energy Mediterranean LTD (להלן: "החברות") כי היא החליטה לבטל את הצו המוסכם בקשר עם מכירת מאגרי הגז הטבעי "תנין" ו"כריש" (להלן: "הצו המוסכם"), וכעת היא שוקלת להוציא קביעה לפיה כניסת החברות למאגר "לוויתן" הינה הסדר כובל אשר לא קיבל אישור בית הדין (להלן: "קביעה בקשר עם ההחזקות במאגרי הגז").

ישי טריגר, אנליסט בכיר
yishait@midroog.co.il 

יובל סקורניק, אנליסט בכיר
yuvals@midroog.co.il

רו"ח מירב בן כנען הלר, סמנכ"ל
 meravb@midroog.co.il

ביום 23.12.2014 הודיעה רשות ההגבלים העסקיים (להלן: "הרשות") לדלק קידוחים שותפות מוגבלת, לאבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת ול- Noble Energy Mediterranean LTD (להלן: "החברות") כי היא החליטה לבטל את הצו המוסכם בקשר עם מכירת מאגרי הגז הטבעי "תנין" ו"כריש" (להלן: "הצו המוסכם"), וכעת היא שוקלת להוציא קביעה לפיה כניסת החברות למאגר "לוויתן" הינה הסדר כובל אשר לא קיבל אישור בית הדין (להלן: "קביעה בקשר עם ההחזקות במאגרי הגז"). בד בבד ציינה הרשות, כי בחודשים האחרונים התגבשה תמונה כוללת לפיה התועלת המשקית מהצו המוסכם, בקשר עם מכירת מאגרי תנין וכריש וכניסת החברות למאגר לוויתן הינה פחותה מהחלופה של פיצול ההחזקות של שני המאגרים (תמר ולוויתן). להערכת הרשות, הצו המוסכם לא יהווה פתרון תחרותי מלא ואמיתי לבעיית המונופול בענף הגז הטבעי בישראל. כלומר, כניסת החברות למאגר לוויתן הובילה למצב משקי בו קבוצת חברות שולטות בכל מאגרי הגז הטבעי בישראל. בנוסף, ציינה הרשות בהודעתה כי טרם הוצאת הקביעה האמורה, היא תבצע הליך שימוע בעל פה לחברות. נכון למועד זה, טרם נתקבלה החלטה סופית על יישום הקביעה בקשר עם ההחזקות במאגרי הגז. 
להערכת מידרוג, כל עיכוב בפיתוח מאגר לוויתן צפוי לצמצם את סיכון הביקושים למאגר תמר, התומך בדירוג. שינוי במבנה האחזקות של מאגר תמר הגורר פירעון מלא של החוב הבכיר, אין בו כדי לפגוע בדירוג. אולם, בתרחישים מסוימים, שינוי במבנה האחזקות של מאגר תמר ו/או של מאגר לוויתן (אשר מכירת החזקותיו צפויה לעכב את פיתוח מאגר לוויתן), עלולה לייצר תחרות למאגר תמר. בנוסף יש לציין כי בעסקאות (דלק ואבנר (תמר בונד) בע"מ(1) ואלון ד.א. חיפושי גז בע"מ(2)) קיימים מנגנונים שונים אשר ממתנים, במידת מה, את ההשלכות הצפויות מיצירת שוק תחרותי בענף הגז הטבעי. 
מידרוג תמשיך ותעקוב אחר ההתפתחויות בנוגע לקביעה בקשר עם ההחזקות במאגרי הגז והשפעתה על הדירוגים.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update