חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...
נובמבר 2023

נובמבר 2023

יוני 2023

מאי 2023

דצמבר 2022

דצמבר 2022

דצמבר 2022

מרץ 2021

ינואר 2021

מאי 2020

דירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים- דו"ח מתודולוגי

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף הייזום למגורים. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות בענף הייזום למגורים.

הורד

ספטמבר 2019

דירוג חברות קבלנות - ביטול מתודולוגיה

בהתאם להוראות תקנה 13 )ח() 1( לתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי תשע"ה 2014- הרינו לדווח בזאת על ביטול המתודולוגיה לדירוג חברות קבלנות. ביטול המתודולוגיה ייכנס לתוקפו החל ביום 02.10.2019 ומאותו המועד חברות קבלנות ידורגו על פי המתודולוגיה לדירוג תאגידים לא פיננסיים. לעיון בהזמנה להגיש הערות מהציבור מיום 24.07.2019 למתודולוגיה של דירוג תאגידים לא פיננסיים, לרבות השלכות השינויים שנעשו במתודולוגיה זו על דירוגי מידרוג וכן לעיון בתוצאות הערות הציבור מיום 19.09.2019 , הינכם מופנים לאתר מידרוג.

הורד

ספטמבר 2019
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update