חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

פתוח להערות הציבור

מאי 2024

פברואר 2024

דצמבר 2023

נובמבר 2023

יוני 2023

מאי 2023

מאי 2023

ינואר 2023

דצמבר 2022

מאי 2022

דצמבר 2021

ספטמבר 2021

יולי 2021

מאי 2021

מרץ 2021

ינואר 2021

ינואר 2021

ינואר 2021

אוקטובר 2020

מאי 2020

התאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים-סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתייחסת למתודולוגיית הדירוג המסבירה ומפרטת את גישתה של מידרוג לביצוע התאמות לדוחות הכספיים של מנפיקים ולחישוב מדדים פיננסיים מרכזיים בהערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י תאגידים. התאמות לדוחות הכספיים לצורך חישוב והצגה של מדדים פיננסיים מרכזיים מיושמות כל העת על ידי מידרוג במסגרת הניתוח האנליטי לצורך הערכת סיכוני אשראי של מנפיקים, אולם המתודולוגיה המובאת להלן כשהיא מוצעת להערות הציבור נועדה לתאר ולפרט את הקווים המנחים לצורך ביצוע התאמות לדוחות הכספיים, ואת אופן יישומם בדירוג מכשירי חוב. המתודולוגי ה המוצעת נועדה לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריי ם המשפיעים על גיש ת מידרו ג לביצוע התאמות לדוחו ת הכספיים ולחישוב מדדים פיננסיים מרכזיים עבור תאגידים. מידרוג מבצעת התאמות לדוחות הכספיים של חברות על מנת לשפר את הניתוח האנליטי לצורך הערכת סיכוני אשראי ועל מנת לשפר את מידת ההשוואתיות בין מנפיקים בקבוצת ההשוואה. ההתאמות לדוחות הכספיים שמצבעת מידרוג נועדו בין היתר לחישוב מדדים פיננסיים המשמשים בקביעת דירוג האשראי של המנפיקים המדורגים ע ל ידי מידרוג .

הורד

מאי 2020

דירוג חברות הולכת חשמל, נפט וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה- סגור להערות הציבור

בדוח מתודולוגי זה אנו מציגים את הפרמטרים העיקריים לדירוג חברות הולכת חשמל, נפט וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה . הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות אלו. הערכת הפרמטרים בדירוג יכול שתעשה בנתונים היסטוריים או בנתוני תחזית או באמצעות שילוב שלהם. לאור קיומם של מאפיינים ייחודיים למנפיקים ספציפיים, מידרוג עשויה להביא בחשבון שיקולי דירוג נוספים אשר עשויים להיות רלוונטיים לצורך קביעת הדירוג, וזאת בנוסף לרשימת הפרמטרים המפורטים בדוח המתודולוגי. מדובר בשיקולים אשר עשויים להיות חשובים להערכת כושר החזר האשראי, אולם רק במקרים מסוימים. כמו כן, ייתכן כי שיקולים מתודולוגיים המפורטים במתודולוגיות דירוג רוחביות אחרות יהיו רלוונטיים לדירוגים בענף זה. יתרה מזאת, מכיוון שדירוגים הינם צופים פני עתיד, מידרוג לוקחת בחשבון הערכה של מגמות בדבר הסיכונים והגורמים הממתנים, באופן איכותי.

הורד

מאי 2020

דירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים- סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף הייזום למגורים. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות בענף הייזום למגורים.

הורד

דצמבר 2019

דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי - סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה דירוג חובות נחותים, מכשירים היברידיים ומניות בכורה בתחום המימון התאגידי שפורסמה על ידה באוגוסט 2018 (להלן: "המתודולוגיה המוצעת" ו-"המתודולוגיה הקיימת" בהתאמה).

הורד

דצמבר 2019

דירוגים לזמן קצר- סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את העדכון שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה לדירוגים לזמן קצר שפורסמה על ידה ביולי 2015 (להלן: "המתודולוגיה המוצעת" ו-"המתודולוגיה הקיימת") וכן נועדה, בין היתר, לחדד ולהסביר את הפרמטרים העיקריים המשפיעים על דירוגים לזמן קצר.

הורד

אוקטובר 2019

דירוג חברות קמעונאות- סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה לדירוג חברות קמעונאיות שפורסמה על ידה במאי 2016 )להלן: "המתודולוגיה המוצעת" ו-"המתודולוגיה הקיימת"( וכן נועדה, בין היתר, לחדד ולהסביר את הפרמטרים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות קמעונאיות .

הורד

ספטמבר 2019

דירוג בנקים- סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בפיקדונות ובמכשירי חוב המונפקים ע"י בנקים. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על הדירוג של מכשירים אלה. בדוח מתודולוגי זה אנו מציגים את שלבי הניתוח העיקריים בדירוג מכשירי חוב של בנקים אלה כוללים: (1) מטריצת דירוג המפרטת פרמטרים עיקריים להערכת איתנות פיננסית פנימית (להלן: "מטריצת הדירוג"); (2) בחינת תמיכת בעלים וצדדים קשרים; (3) בחינת מדרג ההפסד הצפוי היחסי להתחייבויות הבנק לפי תנאיהן ; ו-(4) בחינת תמיכת מדינה בהתחייבויות הבנק ככל וקיימת. להערכתנו, שלבי ניתוח אלו, לרבות מטריצת הדירוג ומודל כשל פירעון משותף, המתוארים בהמשך דוח זה, יכולים לשמש במקרים רבים על מנת להעריך בקירוב את פרופיל סיכון האשראי של בנקים ולסכם את הפרמטרים והשיקולים העיקריים שהינם, בדרך כלל, בעלי החשיבות הגבוהה ביותר לקביעת דירוגים של בנקים.

הורד

ספטמבר 2019

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי -סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי שפורסמה על ידה בספטמבר 2017 (להלן: "המתודולוגיה המוצעת" ו-"המתודולוגיה הקיימת" בהתאמה).

הורד

יולי 2019

דירוג תאגידים לא פיננסיים- סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה לדירוג תאגידים לא-פיננסיים שפורסמה על ידה בספטמבר 2015 (להלן: "המתודולוגיה המוצעת" ו-"המתודולוגיה הקיימת") וכן נועדה, בין היתר, לחדד ולהסביר את הפרמטרים העיקריים המשפיעים על דירוג תאגידים לא-פיננסיים.

הורד

יוני 2019

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי -סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי , שפורסמה על ידה בספטמבר 2017 (להלן: "המתודולוגיה המוצעת" ו-"המתודולוגיה הקיימת" בהתאמה).

הורד

פברואר 2019

מתודולוגיה לדירוג בנקים- סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה לדירוג בנקים שפורסמה על ידה בנובמבר 2017 )להלן: "המתודולוגיה המוצעת" ו-"המתודולוגיה הקיימת" בהתאמה( וכן נועדה, בין היתר, לחדד ולהסביר את הפרמטרים העיקריים המשפיעים על דירוג בנקים.

הורד

ינואר 2019

מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות-סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב מגובים נכסים (ABS), מסוג הלוואות צרכניות (להלן:”Consumer Loan Backed Securitizations” או "איגוח הלוואות צרכניות"). הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג של עסקאות מסוג זה, וביניהם מבנה ואיכות האשראי של תיק הנכסים, מבנה העסקה, סיכוני צד נגדי וסיכונים תפעוליים ומשפטיים.

הורד

דצמבר 2018

דירוג חברות כרטיסי אשראי-סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף כרטיסי האשראי. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות כרטיסי אשראי. בדוח מתודולוגי זה אנו מציגים מטריצת דירוג המפרטת פרמטרים עיקריים לדירוג חברות בענף כרטיסי אשראי (להלן: "מטריצת הדירוג"). להערכתנו, מטריצת הדירוג הינה כלי פשוט יחסית, שיכול לשמש במקרים רבים על מנת להעריך בקירוב את פרופיל סיכון האשראי של חברות הפועלות בענף כרטיסי אשראי ולסכם את הפרמטרים העיקריים שהינם, בדרך כלל, בעלי החשיבות הגדולה ביותר לקביעת דירוגים בענף כרטיסי אשראי. הערכת הפרמטרים במטריצת הדירוג יכול שתעשה על בסיס נתונים היסטוריים או בנתוני תחזית או באמצעות שילוב שלהם.

הורד

מאי 2018

דירוג מנפיק הקשור למדינה - סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י גופים הקשורים למדינה. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג מנפיקים הקשורים למדינה ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי מנפיקים הקשורים למדינה. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים והמידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת דירוגים של מנפיקים הקשורים למדינה.

הורד

מאי 2018

דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי - סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י רשויות מקומיות (להלן: "רשויות מקומיות" ו/או "רשות"). הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת דירוגי הרשויות המקומיות והאג"ח המוניציפאלי.

הורד

מאי 2018

דירוג חברות כרטיסי אשראי- סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף כרטיסי האשראי. מתודולוגיה זו, תחול על חברות כרטיסי אשראי העוסקות בפעילות סליקה והנפקת כרטיסי אשראי ומפוקחות ע"י בנק ישראל (להלן: "הענף"). הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות כרטיסי אשראי ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי החברות בענף. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת הדירוגים בענף זה.

הורד

מרץ 2018

דירוג תעודות פיקדון- סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בתעודות פיקדון(להלן: "תעודות פיקדון"). הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים אשר משפיעים על הדירוג, ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון, בהבנה כיצד משתנים כמותיים, איכותיים וסטטיסטיים עשויים להשפיע על הדירוג. הדוח אינו מכיל דיון ממצה באשר לכל המשתנים הגלומים בדירוג, ונועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, הכמותיים והסטטיסטיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת הדירוגים של תעודות פיקדון.

הורד

פברואר 2018

דירוג תחנות כוח פוסיליות ואנרגיות מתחדשות- סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני האשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים לטובת פרויקטים של תחנות כוח פוסיליות ואנרגיה מתחדשת.

הורד

פברואר 2018

דירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות- סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בעסקאות מימון פרויקטים ותשתיות. המתודולוגיה הינה כללית ולוקחת בחשבון אלמנטים מרכזיים בדירוג עסקאות מימון פרויקטים, באופן רוחבי, לרבות פרויקטים הכוללים סיכון הקמה או פרויקטים אשר לא קיימת בעבורם מתודולוגיה פרטנית. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים, המשפיעים על דירוג החוב של פרויקטים, ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון, בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים או עלולים להשפיע על דירוג החוב של פרויקטים. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת דירוג החוב של פרויקטים.

הורד

נובמבר 2017

דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי-סגור להערות ציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י רשויות מקומיות

הורד

נובמבר 2017

דירוג מנפיק הקשור למדינה-סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י גופים הקשורים למדינה.

הורד

ספטמבר 2017

דירוג חברות אחזקה - סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה לדירוג חברות אחזקה שפורסמה על ידה בדצמבר 2011

הורד

ספטמבר 2017

דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים - סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג לדירוג מכשירי חוב או מנפיקים המצויים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים, בהתאם להגדרות של מידרוג לכשל פרעון.

הורד

אוגוסט 2017

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי-סגור להערות ההציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתייחסת למתודולוגיית הדירוג המסבירה ומפרטת את גישתה של מידרוג בבואה לבחון שיקולים מבניים בדירוג של מכשירי חוב ומנפיקים בתחום המימון התאגידי.

הורד

יוני 2016

דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי- סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגית דירוג האיתנות הפיננסית IFS)) של חברות ביטוח שפורסמה על ידה בפברואר 2015 (להלן-"המתודולוגיה הקיימת"), וכן נועדה, בין היתר, לחדד ולהסביר את הפרמטרים העיקריים המשפיעים על דירוג מבטחים ואיכות האשראי שלהם.

הורד

פברואר 2024

ינואר 2024

נובמבר 2023

יוני 2023

יוני 2023

מאי 2023

ינואר 2023

דצמבר 2022

מאי 2022

פברואר 2022

ספטמבר 2021

יולי 2021

מאי 2021

מרץ 2021

ינואר 2021

ינואר 2021

ינואר 2021

אוקטובר 2020

מאי 2020

דירוג חברות הולכת חשמל, נפט וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה- תוצאות הערות הציבור

ביום ה-25 בפברואר 2020 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חברות הולכת חשמל, נפט וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה. בתאריך ה-25 במרץ 2020 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג חברות הולכת חשמל, נפט וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה.

הורד

מאי 2020

התאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים- תוצאות הערות הציבור

ביום ה 08/03/2020- פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה התאמות לדוחות הכספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים. בתאריך ה 13/05/2020- נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – התאמות לדוחות הכספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים - סגור להערות הציבור .

הורד

מאי 2020

דירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים- תוצאות הערות הציבור

ביום ה-26 בפברואר 2020 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים. ביום ה-14 במאי 2020 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים- סגור להערות הציבור.

הורד

דצמבר 2019

דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-03.11.2019 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חובות נחותים, מכשירים היברידיים ומניות בכורה. בתאריך ה-04.12.2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור - דירוג חובות נחותים מכשירים היברידיים ומניות בכורה - סגור להערות הציבור.

הורד

דצמבר 2019

דירוגים לזמן קצר- תוצאות הערות הציבור

ביום ה-13 בנובמבר 2019 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוגים לזמן קצר. בתאריך ה-13 בדצמבר 2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור

הורד

נובמבר 2019

דירוג חברות קמעונאות - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-19/08/2019 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חברות קמעונאות. בתאריך ה-19/09/2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דירוג חברות קמעונאיות - סגור להערות הציבור.

הורד

ספטמבר 2019

דירוג בנקים- תוצאות הערות מהציבור

הזמנה להגיש הערות מהציבור ביום ה-12 באוגוסט 2019 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג בנקים. בתאריך ה-12 בספטמבר 2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – מתודולוגיה לדירוג בנקים – סגור להערות הציבור. סיכום התגובות שהתקבלו מידרוג לא קיבלה הערות כלשהן במהלך התקופה להגשת תגובות.

הורד

ספטמבר 2019

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי- תוצאות הערות מהציבור

ביום ה 12- לאוגוס ט 2019 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, בנושא שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי. ביום ה 12- בספטמב ר 2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חו ב בתחו ם המימו ן התאגידי . סיכום התגובות שהתקבלו מידרוג לא קיבלה הערות כלשהן במהלך התקופה להגשת תגובות .

הורד

ספטמבר 2019

דירוג תאגידים לא פיננסיים - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה 24/07/2019- פורסמה הזמנה להגיש הערו ת מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירו ג תאגידים לא-פיננסיים. בתאריך ה- 25/08/2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דירוג תאגידים לא -פיננסיים - סגור להע רות הציבור

הורד

מרץ 2019

דירוג בנקים- תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 12 בפברואר 2019 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג בנקים. בתאריך ה- 13 במרס 2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג בנקים.

הורד

פברואר 2019

מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות- תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-09 בינואר 2019 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות. בתאריך ה-10 בפברואר 2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות.

הורד

ינואר 2019

דירוג חברות נדל"ן מניב-תוצאות הערות הציבור

ביום ה-15 באוקטובר 2018 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חברות נדל"ן מניב. ביום ה-15 בנובמבר 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג חברות נדל"ן מניב

הורד

דצמבר 2018

דירוג חברות כרטיסי אשראי-תוצאות הערות הציבור

ביום ה-20 בנובמבר 2018, פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חברות כרטיסי אשראי. בתאריך ה-20 בדצמבר 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג חברות כרטיסי אשראי.

הורד

אוגוסט 2018

דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-9 ביולי 2018 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי. בתאריך ה-9 באוגוסט 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי.

הורד

יולי 2018

דירוג רשויות מקומיות ואגח מוניציפאלי - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-21 במאי 2018 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי. בתאריך ה-21 ביוני 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי.

הורד

יולי 2018

דירוג מנפיק הקשור למדינה - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-21 במאי 2018 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג מנפיק הקשור למדינה. בתאריך ה-21 ביוני 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור - דוח מתודולוגי לדירוג מנפיק הקשור למדינה.

הורד

יוני 2018

דירוג חברות כרטיסי אשראי - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-16 במאי 2018 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חברות כרטיסי אשראי. בתאריך ה-17 ביוני 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג חברות כרטיסי אשראי.

הורד

מאי 2018

דירוג תעודות פיקדון- תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 20 במרץ 2018 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג תעודות פיקדון. בתאריך ה- 19 באפריל 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג תעודות פיקדון.

הורד

פברואר 2018

דירוג תחנות כוח פוסיליות ואנרגיות מתחדשות- תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 31 בדצמבר 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג תחנות כוח פוסיליות ואנרגיות מתחדשות. בתאריך ה- 1 בפברואר 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג תחנות כוח פוסליות ואנרגיות ומתחדשות.

הורד

פברואר 2018

דירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 31 בדצמבר 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות. בתאריך ה- 1 בפברואר 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות.

הורד

ינואר 2018

נובמבר 2017

דירוג בנקים - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 3 באוקטובר 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור למתודולוגיה בנושא דירוג בנקים.

הורד

נובמבר 2017

דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי-תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 4 באוקטובר 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את מתודולוגיה לדירוג מכשירי חוב בשל פירעון ומכשירי חוב פוגמים.

הורד

נובמבר 2017

דירוג מנפיק הקשור למדינה - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 3 באוקטובר 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את מתודולוגיה לדירוג מכשירי חוב בשל פירעון ומכשירי חוב פוגמים.

הורד

נובמבר 2017

דירוג חברות אחזקה - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה 17- באוגוסט 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, למתודולוגיה בנושא דירוג חברות אחזקה.

הורד

ספטמבר 2017

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-19 ביולי 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, למתודולוגיה בנושא שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי

הורד

ספטמבר 2017

דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים-תוצאות הערות מהציבור

ביום ה 19- ביולי 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את מתודולוגיה לדירוג מכשירי חוב בשל פירעון ומכשירי חוב פוגמים. בתאריך ה 20- באוגוסט 2017 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור - מתודולוגיה לדירוג מכשירי חוב בשל פירעון ומכשירי חוב פגומים.

הורד
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update