חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...
אוקטובר 2021

מאי 2021

פברואר 2021

אוקטובר 2020

אוקטובר 2020

מאי 2020

מכשירי חוב מגובים משכנתאות הפוכות – ביטול מתודולוגיה

בהתאם להוראות תקנה 13 (ח)(1) לתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, תשע"ה-2014, הרינו לדווח בזאת על ביטול המתודולוגיה מכשירי חוב מגובים משכנתאות הפוכות – Reverse Mortgage Securitizations (RMS), ממרץ 2017. אין לחברה כיום דירוגים מונפקים לפי המתודולוגיה האמורה, ולכן אין בביטול האמור כדי להשפיע על הדירוגים שהנפיקה החברה.

הורד

פברואר 2019

מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות- דו"ח מתודולוגי

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב מגובים נכסים (ABS), מסוג הלוואות צרכניות (להלן:”Consumer Loan Backed Securitizations” או "איגוח הלוואות צרכניות"). הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג של עסקאות מסוג זה, וביניהם מבנה ואיכות האשראי של תיק הנכסים, מבנה העסקה, סיכוני צד נגדי וסיכונים תפעוליים ומשפטיים.

הורד

אוגוסט 2018

(Colleterlaized Debt Obligations (CDOs- הודעת ביטול

בהתאם להוראות תקנה 13 (ח)(1) לתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, תשע"ה-2014, הרינו לדווח בזאת על ביטול המתודולוגיהCollateralized Debt Obligation (CDO), מדצמבר 2008. אין לחברה כיום דירוגים מונפקים לפי המתודולוגיה האמורה, ולכן אין בביטול האמור כדי להשפיע על הדירוגים שהנפיקה החברה.

הורד

מאי 2017

אג"ח מגובה נכסים- ABS- דו"ח מתודולוגי

ניירות ערך מגובי נכסים או Asset Backed Securities להלן: " ABS "- מהווים חוב שעתיד להיפרע מתזרים המזומנים הנובע ממספר רב של נכסים או זכויות הומוגניים, המאוגדים יחדיו ומהווים את נכס הבסיס בעסקה

הורד

אפריל 2017

Structured Notes Backed by Bonds Note אגרות חוב מגובות - הודעת ביטול

בהתאם להוראות תקנה 13)(ח) (1) לתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, תשע"ה 2014- , הרינו לדווח בזאת על ביטול ממאי 2011 . אין לחברה כיום דירוגים מונפקים Note אגרות חוב מגובות - Structured Bonds Backed by Notes המתודולוגיה לפי המתודולוגיה האמורה, ולכן אין בביטול האמור כדי להשפיע על הדירוגים שהנפיקה החברה.

הורד

מרץ 2016

נותן השירותים ויזם העסקאות בניירות ערך מגובי נכסים- דו"ח מתודולוגי

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת הסיכונים הגלומים בנותן השירותים ויזם העסקאות לנכסים המגבים. הערכתServicer Quality (SQ) ויזם העסקאות (גוף החיתום) בגין הנכסים המגבים Originator Assessment (OA), הינם הערכה באשר ליכולתם למנוע ולמזער הפסדים בנכסים המגבים בעסקאות בעלות חוב מגובה נכסים ספציפית. הערכת יכולת נותן השירות להשפיע על ההפסד, כפי שבאה לידי ביטוי בהערכת ה- SQ, מבוססת על גורמים הנמצאים בשליטת נותן השירות. גישת ה-SQ מפרידה בין יכולת נותן השירותים לביצועי הנכסים המגבים, ומאפשרת להעריך את יעילות נותן השירותים במניעת הפסד ומקסום התקבול במקרי קיצון בנכסים המגבים. במסגרת ניתוח ה- SQ נלקחים בחשבון, בין היתר, היציבות התפעולית והפיננסית של נותן השירות וכן יכולתו להיערך לתנאי שוק משתנים. הניתוח מבוסס, בין היתר על המבנה הארגוני של החברה, מאפייני הניהול, ניתוח פיננסי, בקרות ותהליכים תפעוליים וכן אסטרטגיית הפעולה שלו באירועים מוגדרים. הערכת ה- OA בוחנת את יכולת יזם העסקאות להעריך ולתמחר נאמנה את הסיכונים הגלומים בעסקאות אשראי בגין הנכסים המגבים. הערכות ה- OA מבוצעות על בסיס מידע היסטורי ומידע צופה פני עתיד לפיו, מעריכה מידרוג את איכות החיתום של יזם העסקאות בגין הנכסים המגבים. הניתוח מתבסס בין היתר, על מדיניות ונהלי החיתום, יכולות השיווק והמכירות, מדיניות ונהלי הערכת שווי, מדיניות ונהלי סגירת עסקה, וניהול סיכוני אשראי.

הורד

מרץ 2016

מכשירי חוב מגובים משכנתאות למגורים -(Residential Mortgage-דו"ח מתודולוגי Backed Securities (RMBS

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המגובים במשכנתאות למגורים (להלן: Residential Mortgage Backed Securities או "RMBS"), בישראל. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על הדירוג ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על הדירוג. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים והמידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת הדירוגים של מכשירי חוב מגובים בנכסים מסוג זה. מתודולוגיה זו מחליפה את המתודולוגיה שפורסמה ב-2007. הפרסום נועד לפרט ולחדד את הפרמטרים העיקריים המשמשים בדירוג.

הורד

מאי 2015

אג"ח מגובה משכנתאות מסחריות CMBS -דו"ח מתודולוגי

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב מסוג אג"ח מגובות משכנתאות מסחריות בישראל. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על הדירוגים ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע.

הורד
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update