חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...
פברואר 2022

יולי 2021

ינואר 2021

מאי 2020

התאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים -דו"ח מתודולוגי

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג לביצוע התאמות לדוחות הכספיים של מנפיקים על ידי מידרוג ואופן חישוב והצגה של מדדי ם פיננסיים מרכזיים המשמשים את מידרוג בהערכת כושר החזר האשראי של מכשירי חו ב המונפקים ע"י תאגידים. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על גישת מידרוג לביצוע התאמות לדוחות הכספיים ולחישוב מדדי ם פיננסיים מרכזיים עבור תאגידים . כמו כן הדוח המתודולוגי נועד, בין היתר, לחדד ולהסביר את גישת מידרוג להגדרה ולמהות האנליטית של מדדים פיננסיים עיקריים במסגרת ניתוח סיכוני האשראי של מנפיקים ומכשירי חוב ואת השיקולים העיקריים העומדים בבסיס גישה זו .

הורד

דצמבר 2019

דירוג חובות נחותים, מכשירים היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי - דו"ח מתודולוגי

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשיר י חוב נחותים, היברידיים ומניות בכורה, ואשר יש בהם כד י להשפיע על כושר החזר האשראי של מנפיקים ומכשירי חו ב. כמו כן מטרת דוח זה הינה להסביר את שיקולי מידרוג בקביעת המשקל ההוני של מכשירים היברידיים, מניות בכורה והלוואות בעלים. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים שמשפיעים על דירוגי מכשירי חוב נחותים, היברידיים ומניות בכורה ועל קביעת המשקל ההוני של המכשירים ההיברידיים.

הורד

דצמבר 2019

דירוגים לזמן קצר - דו"ח מתודולוגי

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני האשראי הגלומים בדירוגים לזמן קצר של ניירות ערך מסחריים (להלן: "נע"מ") וכן דירוגים נוספים לזמן קצר כמתואר בסעיף תחולת המתודולוגיה להלן. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים, המשפיעים על דירוג נע"מ. בדוח זה מוצגים קווים מנחים לדירוג נע"מ (להלן: "הקווים המנחים"). להערכתנו, קווים מנחים הינם כלי פשוט יחסית, שיכול לשמש במקרים רבים על מנת להעריך בקירוב את כושר החזר האשראי של תאגידים ביחס למכשירי נע"מ, ולסכם את הפרמטרים העיקריים שהינם, בדרך כלל, בעלי החשיבות הגדולה ביותר לקביעת דירוג לזמן קצר. הערכת הפרמטרים בקווים המנחים יכול שתעשה בנתונים היסטוריים או בנתוני תחזית או באמצעות שילוב שלהם.

הורד

ספטמבר 2019

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי - דו"ח מתודולוגי

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג בבחינת מאפיינים מבניים בדירוג מנפיקים ומכשירי חוב בתחום המימון התאגידי, אשר יש בהם כדי להשפיע על כושר החזר האשראי של מנפיקים ומכשירי חוב או לצמצם את הפסדי האשראי הצפויים בעת כשל פרעון. מאפיינים מבניים מסוג זה עשויים לכלול בטחונות המגבים מכשירי חוב, ערבויות, תמיכה חיצונית למנפיק או למכשירי חוב וכן תנאים מבניים בלתי רגילים אחרים שעשויים לאפיין מכשירי חוב. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים שמידרוג מפעילה בבואה לבחון השפעה של שיקולים מבניים על דירוג מנפיקי ם ומכשירי חוב. בדו ח מתודולוג י זה אנו מציגים קווים מנחים לקבל ת הטבה דירוגית בגין מכשירי חוב מגובי בטחונו ת )להלן: "קווים מנחים"(. להערכתנו, קווים מנחים הינם כלי פשוט יחסית, שיכול לשמש במקרים רבים על מנ ת להעריך בקירוב את השפעת הבטוחה על כושר החזר האשראי של תאגידים ביחס למכשירי חוב שונים, ולסכם את הפרמטרים העיקריים שהינם, בדרך כלל, בעלי החשיבות הגדולה ביותר לקביעת ההטבה הדירוגית בגין מכשירי חוב מגובי בטחונות. הערכת הפרמטרים בקווים המנחים יכול שתעשה בנתונים היסטוריים או בנתוני תחזית או באמצעות שילוב שלהם.

הורד

נובמבר 2017

דגשים בהערכת נזילות של מנפיקים - הודעת ביטול

בהתאם להוראות תקנה 13ח1 לתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי תשע"ה 2014- הרינו לדווח בזאת על ביטול המתודולוגיה הערכת נזילות של מנפיקים.

הורד

יולי 2016

טבלת ההפסדים ושיעורי הכשל הצפויים (Idiealised) - דו"ח מתודולוגי

טבלת ההפסדים ושיעורי הכשל הצפויים (Idiealised)

הורד
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update