חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

אינדיקטור (hyb) בדירוגי מכשירים פיננסיים של בנקים וחברות ביטוח

אינדיקטור (hyb) בדירוגי מכשירים פיננסיים של בנקים וחברות ביטוח

החל מספטמבר 2015 מידרוג מוסיפה את האינדיקטור(hyb) לסימול הדירוג של מכשירים פיננסיים היברידיים המונפקים על ידי בנקים וחברות ביטוח. בהתאם לתנאיהם, מכשירים היברידיים מאפשרים שמיטת תשלומי מתוכננים. בנוסף, ייתכן כי תנאיהם של מכשירים פיננסיים היברידיים יאפשרו ביצוע "מחיקות" של הקרן.

אינדיקטור 1(hyb) בדירוגי מכשירים פיננסיים של בנקים וחברות ביטוח

ד"ר אביגיל קוניקוב-ליבנה, קצינת אשראי ראשית
avigail.k@midroog.co.il

הקדמה
 
החל מספטמבר 2015 מידרוג מוסיפה את האינדיקטור(hyb) לסימול הדירוג של מכשירים פיננסיים היברידיים המונפקים על ידי בנקים וחברות ביטוח. בהתאם לתנאיהם, מכשירים היברידיים מאפשרים שמיטת תשלומי מתוכננים. בנוסף, ייתכן כי תנאיהם של מכשירים פיננסיים היברידיים יאפשרו ביצוע "מחיקות" של הקרן. 
במצבים מסוימים, כגון מחיקת קרן,מכשירים היברידיים יוגדרו כחוב פגום בהתאם להגדרות במסמך סולמות הדירוג והגדרות הדירוג של מידרוג. הדירוג לזמן ארוך יחד עם האינדיקטור (hyb) משקף את סיכון האשראי היחסי של ההתחייבות. 
 
מטרת הוספת האינדיקטור (hyb)
 
בנקים וחברות ביטוח כפופים לרגולטורים,אשר עלולים לכפות הפסדים על מחזיקי המכשירים ההיברידיים בקרות אירועים מסוימים וזאת בשל המאפיינים ההוניים של מכשירים אלו. מטרת הוספת האינדיקטור הינה לאותת כי דירוג מכשירים מסוג זה עלול להיות תנודתי בשל האופי האקסוגני והאי ודאי של התערבות הרגולטור ו/או המדינה, וזאת בנוסף למאפיינים ההוניים של המכשירים עצמם. 
יצויין כי מכשירי חוב נדחים, אשר נדחים בפירוק בלבד, ולא כוללים תנאים המאפשרים דחיית תשלומים ו/או מחיקות קרן לא מסומנים באינדיקטור זה.

עוד יצויין כי נכון למועד כתיבת מסמך זה, הוספת האינדיקטור (hyb) למכשירים פיננסיים היברידיים הינה על בסיס תנאי המכשירים, אך ייתכן כי בעתיד תישקל הוספת אינדיקטור זה אף למכשירים שאינם כוללים דחיית תשלומים ו/או מחיקות קרן וזאת במידה והם עלולים לספוג הפסד כחלק ממנגנון התערבות של הרגולטור ו/או המדינה.
לרשימה המעודכנת של המכשירים הפיננסיים ההיברידיים המדורגים במידרוג בדירוג פומבי ולהם התווסף האינדיקטור (hyb), הנכם מוזמנים לעיין באתר מידרוג: www.midroog.co.il. בנספח מצורפת טבלה עם רשימת המכשירים להם התווסף האינדיקטור (hyb) נכון ל-7/12/2015. נספח - רשימת המכשירים להם התווסף האינדיקטור (hyb)ודירוגם מפורסם באתר מידרוג, נכון ל-7/12/15
[1] Hybrid.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update