חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני

שנת 2017 נפתחה עם היקף גיוסים משמעותי של כ-8.6 מיליארד ₪, בהובלת חלל תקשורת עם הנפקת אגרות חוב (סדרה טז') בסך של כ-982 מיליון ₪ וענף הנדל"ן הנפקות אגרות החוב בשוק המקומי הסתכמו בחודש ינואר 2017 בכ-8.6 מיליארד ₪, בהשוואה ל-5.7 מיליארד ₪ ו-7.4 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה.

עו"ד יונתן אוחנה – אנליסט 
yonatano@midroog.co.il 


סיכום הפעילות בשוק אגרות החוב הקונצרניות בחודש ינואר 2017
  • גיוסים בהיקף של כ-8.6 מיליארד ₪, מהם כ-4.1 מיליארד ₪ בענף הנדל"ן, 2.5 מיליארד ₪ בסקטור העסקי ו-1.9 מיליארד ₪ במגזר הפיננסי. 
  • היקף ההנפקות הגבוה בחודש ינואר 2017 מצביע על המשך רמת פעילות גבוהה בשוק החוב המקומי, בדגש על חברות הנדל"ן. אלו נתמכים בביקושים גבוהים מצד המשקיעים המוסדיים, כפי שבא לידי ביטוי בביקושי יתר גבוהים בחלק ניכר מההנפקות, בוודאי של החברות בדירוגים הגבוהים, והמשך סביבת הריבית הנמוכה. 
  • ההנפקות הבולטות החודש: 981 מיליון ₪ של חלל-תקשורת בע"מ לצורך מימון רכישת לוויין התקשורת עמוס 17; 810 מיליון ₪ על-ידי החברה לישראל בע"מ; 940 מיליון ₪ של חברה מליסרון בע"מ שהנפיקה החודש 3 סדרות אג"ח; גיוס 784 מיליון ₪ באגרות חוב בעלות מנגנון לספיגת הפסדים (CoCo) של בנק דיסקונט לישראל בע"מ
שנת 2017 נפתחה עם היקף גיוסים משמעותי של כ-8.6 מיליארד ₪, בהובלת חלל תקשורת עם הנפקת אגרות חוב (סדרה טז') בסך של כ-982 מיליון ₪ וענף הנדל"ן הנפקות אגרות החוב בשוק המקומי הסתכמו בחודש ינואר 2017 בכ-8.6 מיליארד ₪, בהשוואה ל-5.7 מיליארד ₪ ו-7.4 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. ההנפקות הבולטות הן של חלל-תקשורת בע"מ שגייסה אגרות חוב בהיקף 981 מיליון ₪ למימון רכישת הלוויין עמוס 17; הנפקת אגרות חוב עם מנגנון חוזי לספיגת הפסדים (CoCo) של בנק דיסקונט לישראל בע"מ בהיקף של כ-784 מיליון ₪ אשר דורגו על-ידי מידרוג בדירוג A1.il, והנפקת אגרות החוב של מליסרון בע"מ שהשלימו גיוס של 3 סדרות בהיקף כולל של כ-940 מיליון ₪. 
כמו כן, במהלך החודש הונפקו 3 ניירות ערך מסחריים. חברת אלדן הנפיקה את סדרה 2, בהיקף של כ-83 מיליון ₪ המצטרפת לסדרה 1 הצפויה להיפרע ביולי 2017; חברת הנדל"ן י.ח דמרי הנפיקה נע"מ בהיקף 70 מיליון ₪ וקבוצת האחים נאוי הגיעה להסכם עם משקיעים מוסדיים להקצאה של עד 300 מיליון ₪ ערך נקוב של ניירות ערך מסחריים לא-סחירים. 
סך הכל, במהלך חודש ינואר 2016, בוצעו 41 הנפקות (לרבות הנפקות "פרטיות" למשקיעים מסווגים והצעות חליפין) על-ידי 33 מנפיקים. 
 
גרף 1: היקף ההנפקות בשוק החוב הקונצרני במונחי ערך נקוב במהלך 12 החודשים האחרונים במיליארדי ₪:    
   
ענף הנדל"ן והבינוי מוביל את שוק החוב המקומי עם היקף הנפקות של כ-3.9 מיליארד ש"ח חברות הנדל"ן הנפיקו במהלך חודש ינואר 2017 אגרות חוב בהיקף של כ-4.1 מיליארד ₪, בהשוואה ל-474 מיליון ₪ ו-1.8 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. סך הכל הנפיקו במהלך החודש 19 מנפיקים, כאשר ההנפקות הבולטות הן, כאמור, של קבוצת מליסרון בע"מ שהנפיקה 3 סדרות בהיקף כולל של כ-940 מיליון ₪. בדומה למגמה שאפיינה את שנת 2016 כולה, מליסרון זכתה לביקושים גבוהים מצד המשקיעים המוסדיים, המשקפים את התיאבון הגבוה של המוסדיים לאגרות החוב של חברות הנדל"ן המקומיות, בדגש על אלו בדירוגים הגבוהים. הנפקות בולטות נוספות הן של איירפורט סיטי בע"מ (390 מיליון ₪) ושיכון ובינוי בע"מ (350 מיליון ₪). חברת הנדל"ן האמריקאית ספנסר אקויטי גרופ לימיטד גייסה כ-236 מיליון ₪, וזכתה אף היא לביקושים גבוהים מצד המשקיעים המוסדיים. היקף הגיוסים הגבוה של חברות הנדל"ן בשוק החוב המקומי בחודש ינואר 2017 ממשיך את רמת הפעילות הגבוהה שאפיינה את חברות הנדל"ן בשנת 2016, כאשר אלו מנצלות את התשואות הנמוכות בשוק החוב המקומי (ואת תיאבון המוסדיים) לצורך הארכת מח"מ, הקטנת עלויות המימון וגידול בהיקף האשראי. 
 
גרף 2: היקף ההנפקות של מגזר הנדל"ן בשוק החוב הקונצרני במונחי ערך נקוב במהלך 12 החודשים האחרונים במיליארדי ₪:    
   
הסקטור העסקי הנפיק אגרות חוב בהיקף של כ-2.5 מיליארד ₪ בהובלת חלל-תקשורת בע"מ היקף הגיוסים של הסקטור העסקי הסתכם בכ-2.5 מיליארד ₪, בהשוואה ל-394 מיליון ₪ ו-972 מיליון ₪ בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. היקף הגיוסים הגבוה נובע בעיקר בשל 2 הנפקות בהיקף משמעותי - חלל-תקשורת בע"מ הנפיקה אגרות חוב (סדרה טז') בהיקף של כ-981 מיליון ₪ המיועדת לשמש לרכישת לוויין התקשורת עמוס 17 והחברה לישראל בע"מ שהשלימה גיוס של 810 מיליון ₪. ענף הרכב בולט אף הוא עם היקף גיוסים משמעותי של כ-625 מיליון ₪, המורכב מהנפקת אגרות חוב בהיקף של 250 מיליון ₪ ו-242 מיליון ₪ של חברות הליסינג אלבר שירותי מימונית בע"מ וקרדן רכב בע"מ, בהתאמה; גיוס ניירות ערך מסחריים בהיקף של כ-83 מיליון ₪ על-ידי חברת הליסינג אלדן תחבורה בע"מ והרחבת סדרה ב' של קרסו מוטורס בע"מ בסכום של כ-48 מיליון ₪. 
חברות הביטוח מובילות את גיוסי המגזר הפיננסי שהסתכמו בכ-1.9 מיליארד ₪ המגזר הפיננסי עם היקף גיוסים של כ-1.9 מיליארד ₪ בהשוואה ל-4.8 מיליארד ₪ ו-4.5 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015. הירידה, לכאורה, נובעת מהיעדר גיוס אגרות חוב של הבנקים הגדולים אשר עמדו בבסיס היקף הגיוסים המשמעותי בשנים הקודמות. היקף הגיוסים של חברות הביטוח הסתכם בכ-825 מיליון ₪, עם גיוסים של כלל ביטוח (115 מיליון ₪), הפניקס (460 מיליון ₪) והראל (250 מיליון ₪). 
ההנפקה הבולטת במגזר הפיננסי היא של בנק דיסקונט לישראל בע"מ, שהצטרף לבנקים לאומי, מזרחי, בינלאומי ואגוד והנפיק אגרות חוב עם מנגנון לספיגת הספדים (CoCo) בהיקף של כ-784 מיליון ₪ המדורגות על-ידי מידרוג בדירוג A1.il. הבנק הרחיב את הגיוס לאחר שהתקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ-1.6 מיליארד ₪ מצד המשקיעים המוסדיים. אגרות החוב מדורגות 3 רמות דירוג מתחת לדירוג אגרות החוב של הבנק (Aa1.il) , דירוג המשקף את הערכת מידרוג כי אגרות החוב לא יזכו לתמיכת מדינה בעת הצורך וכן את מנגנון ספיגת ההספדים הכלול בתנאי אגרות החוב.  
 
גרף 3: פילוח היקף ההנפקות לפי מגזרי פעילות בחודש ינואר 2017 במונחי ערך נקוב, במיליארדי ₪: גרף 4: ההנפקות הגדולות במונחי ערך נקוב בחודש ינואר 2017, במיליוני ₪:      
     
גיוס חוב לא-מדורג בהיקף משמעותי של חלל תקשורת המגובה בביטחונות חזקים איכות האשראי שגויס במהלך חודש ינואר 2017 הינה נמוכה יחסית בשל משקל נמוך יחסית של גיוסי המגזר הפיננסי (המאופיין לפי רוב בדירוגים גבוהים) וכן בשל ההנפקה של חלל-תקשורת בע"מ (981 מיליון ₪) אשר אינה מדורגת אך מגובה בשעבוד נכסי הלוויין עמוס 17. כך, מסך החוב שגוייס בחודש ינואר 2017 (ללא אשראי לזמן קצר), כ-28% דורג בקבוצת הדירוגים הגבוהה Aa3.il ומעלה (ההנפקות של מליסרון בע"מ, הפניקס וכלל ביטוח); 55% דורג בקבוצת הדירוגים A1.il-A3.il (ההנפקות הבולטות הן של החברה לישראל בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ וגיוסי אגרות החוב של חברות הליסינג והרכב); החוב הלא-מדורג מהווה כ-14.8% מסך החוב שגוייס במהלך חודש ינואר 2017, שיעור גבוה יחסית הנובע מגיוס החוב של חלל-תקשורת בע"מ ומגיוסים של סדרות אג"ח לא-מדורגות של חברות נדל"ן מקומיות.  
 
פילוח ההנפקות במונחי ערך נקוב לפי איכות אשראי:     
גרף 5: פילוח היקף ההנפקות במונחי ערך נקוב בחודש ינואר 2017:גרף 6: פילוח הנפקות במונחי ערך נקוב בשנת 2016:     
     

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update