חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

אינדיקטור (sf) בדירוגי מימון מובנה

אינדיקטור (sf) בדירוגי מימון מובנה

החל מספטמבר 2015 מידרוג מבחינה בין דירוגי מימון מובנה ויתר הדירוגים (כגון: דירוג תאגידים, דירוג מוסדות פיננסיים, גופים ממשלתיים) על ידי הוספת האינדיקטור (sf) לדירוגי מימון מובנה.

אינדיקטור 1(sf) בדירוגי מימון מובנה 

ד"ר אביגיל קוניקוב-ליבנה, קצינת אשראי ראשית

avigail.k@midroog.co.il

הקדמה
החל מספטמבר 2015 מידרוג מבחינה בין דירוגי מימון מובנה ויתר הדירוגים (כגון: דירוג תאגידים, דירוג מוסדות פיננסיים, גופים ממשלתיים) על ידי הוספת האינדיקטור (sf) לדירוגי מימון מובנה.


מטרת הוספת האינדיקטור (sf)
מטרת הוספת האינדיקטור הינה להבהיר כי אין להניח מראש כי דירוגי מימון מובנה ויתר הדירוגים באותה רמת דירוג, יהיו בעלי ביצועים דומים וכן להדגיש כי מאפייני הסיכון של ניירות ערך אלו עשויים להיות שונים. דירוגי מימון מובנה נסמכים בין היתר על מודלים סטטיסטיים ומשקפים את הערכת מידרוג להפסד הצפוי, לרבות בחינת תרחישי רגישות מסוימים על מנת לשקף בדירוג גם את סיכון הכשל. כמו כן יצויין, כי דירוגי מימון מובנה כפופים לאי ודאויות מסוגים שונים הנובעים בין היתר מהסיכון הגלום בסוגי נכסים מסוימים, אתגרים משפטיים, מורכבות מבנה העסקה והמודל, אי ודאות ביחס לאיכות הנתונים ההיסטוריים ועוד. לפירוט הפרמטרים המובאים בחשבון בדירוגי מימון מובנה הנכם מוזמנים לעיין במתודולוגיות הדירוג של מכשירי מימון מובנה באתר מידרוג.
 
להלן רשימת סוגי הדירוגים אשר מידרוג הוסיפה להם את האינדיקטור (sf):

 • אג"ח מגובה נכסים (Asset Backed Securities) – למשל איגוחים מגובי תקבולי ליסינג.

 • אג"ח מגובה התחייבויות (CollateralizedDebt/Loan Obligation).

 • אג"ח מגובה משכנתאות מסחריות (CommercialMortgage Backed Securities).

 • אג"ח כלל תאגידי (Whole Business Securities)- כגון אג"ח מגובה בפעילות של תיקי לקוחות שהופרדו לתוך תאגיד פעילות.

 • תעודות פיקדון בהן קיימים סיכוני התכסות, סיכוני ריבית וחשיפות נוספות ודירוגן נגזר באמצעות מודל כמותי, לרבות ביחס לסיכון האשראי של הפיקדונות המגבים.
 • מכשיריFunded CDS (Credit default Swap) / CLN (Credit Linked Note) מגובה במכשיר מובנה, אריזה מחדש שלהתחייבויות (Repacks) המגובה במכשיר מובנה, מכשירים פיננסיים המגובים במכשיר פיננסי מובנה (אחד או יותר) או מכשיר הכולל ריבוד (tranching)חוב.
 • ABCP Asset Backed Commercial Paper)) – נייר ערך מסחרי מגובה נכסים.

סוגי דירוגים נוספים להם יתווסף האינדיקטור, ככל שידורגו על ידי מידרוג:
 • אג"ח מגובה משכנתאות מגורים (ResidentialMortgage Backed Securities).

להלן רשימת סוגי הדירוגים אשר מידרוגאינה מוסיפה להם את האינדיקטור (sf):

 • מכשירי  CLN(Credit Linked Note)/ Funded CDS (Credit default Swap) שאינו מגובה במכשיר מובנה, אריזה מחדש של התחייבויות (Repacks) שאינה מגובה במכשיר מובנה, מכשירים פיננסיים המגובים במכשירים פיננסיים שאינם מסוג מימון מובנה ללא ריבוד (tranching) חוב.

 • תעודות פיקדון אשר דירוגן נגזר מדירוג הבנק בו מופקדים הפיקדונות המגבים, מבלי שהופעל מודל כמותי כלשהו וכאשר בהתאם לתנאי תעודות הפיקדון והפיקדונות המגבים, אין בתעודות הפיקדון חשיפות כגון: חשיפת ריבית ופערי עיתוי כלשהם.

 • דירוג יכולת העמידה בהתחייבות של תעודות סל2- בהקשר זה יצוין כי סוג מכשיר זה אינו מסומן כ-(sf), אלא באותיות MILC (Managed Index Linked Certificates בהתאם לסולם דירוג תעודות הסל, בשונה מסולם ההתחייבויות הרגיל.

 • דירוג אג"ח/התחייבות צמודי אינדקס מסוים הכולל ריבית ומטבע Notes) 3–בהקשר זה יצוין כי סוג מכשיר זה אינו מסומן כ-(sf), אלא באותיות ILC (Index Linked Certificates) בהתאם לסולם דירוג תעודות התחייבות, בשונה מסולם ההתחייבויות הרגיל.

 •  מימון פרויקטים ותאגידי תשתיות.

 •  מימון רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי.

סוגי דירוגים נוספים להם לא יתווסף האינדיקטור, ככל שידורגו על ידי מידרוג:

 • דירוג קרנות כספיות – בהקשר זה יצוין כי אומנם דירוג קרנות כספיות אינו מסומן כ-(sf), אך מסומן באותיות mmf (money market funds) בהתאם לסולם דירוג קרנות כספיות.

 • התחייבות pass-through של מכשירים שאינם מגובים במכשירי מימון מובנה, סטריפים של ריבית וקרן של מכשירים שאינם מגובים במכשירי מימון מובנה.
 • חוב מסוג credit tenant lease, ככל שאינו כולל ריבוד (tranching).
 • אג"ח מסוג covered bonds.

יצויין כי הסימון באינדיקטור ה-(sf)מבוסס, בין היתר, על ההבחנות של מודי'ס בדבר מכשירי מימון מובנה וכן על התאמות שבוצעו על ידי מידרוג להבחנות אלו ביחס לשוק המקומי. חברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון עשויים לסווג עסקאות שלא סווגו על ידי מידרוג כדירוגי מימון מובנה ככאלו ולהיפך, אנו עשויים לסווג דירוגי מימון מובנה ככאלו, אל אף שגורמים אחרים לא סיווגו אותן כמימון מובנה. 

לרשימה המעודכנת של המכשירים הפיננסיים המדורגים במידרוג בדירוג פומבי ולהם התווסף האינדיקטור (sf), הנכם מוזמנים לעיין באתר מידרוג: www.midroog.co.il. בנספח מצורפת טבלה עם רשימת המכשירים המסומנים כ-(sf) נכון ל-07/12/2015.

  
נספח - רשימת המכשירים להם התווסף האינדיקטור (sf) ודירוגם מפורסם באתר מידרוג, נכון ל-07/12/15

חברה/סדרה

פיקס איי 2 בע"מ - סדרה ג'

גלובל פיננס ג'י.אר. 8 בע"מ- סדרה ד'

גליל מור מוצרים פיננסים בע"מ  - סדרה א'

הראל מטבעות בע"מ - סדרה א'

הראל מטבעות בע"מ -סדרה ב'

הראל מטבעות בע"מ - סדרה ו'

הראל מטבעות בע"מ - סדרה ט'

כפיר 1 מכשירים פיננסים בע"מ - סדרה ב'

כפיר 1 מכשירים פיננסים בע"מ -  סדרה ג'

כפיר 1 מכשירים פיננסים בע"מ -  סדרה ד'

פסגות מטבעות בע"מ – סדרה א'

פסגות מטבעות בע"מ – סדרה ג'

תכלית פיקדונות בע"מ – סדרה א'

תכלית פיקדונות בע"מ - סדרה ב'[1] Structured
Finance.


[2] דירוג תעודות סל משקף את הערכת מידרוג למידת הסיכון שבידי החברה לא יהיו, בסיום כל יום מסחר, נכסים מספקים להמרת כל תעודות הסל הנסחרות, לשווי האינדקס (או הסל הספציפי, בהתאם לעניין), בניכוי דמי ניהול(ועמלת המרה, בהתאם לעניין). למען הסר ספק, הדירוג אינו בוחן את התשואה על תעודות הסל שנגזרת מהשינויים באינדקס הרלוונטי. 


[3] דירוג תעודות התחייבות משקף את הערכת מידרוג למידת יכולתה של החברה להבטיח למחזיקי תעודות ההתחייבות את תשלום הקרן והריבית (לפי העניין) במועדי התשלום ובשיעורים הקבועים
במסמכי העסקה. הדירוג אינו משקף את הסיכון לקרן שהושקעה או לתשואה הנגזרים
מהשינוי בשוק בנכס הבסיס, המשקף סיכוני שוק. 

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update