חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני- דוח מיוחד ספטמבר 2016

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני- דוח מיוחד ספטמבר 2016

היקף ההנפקות בחודש ספטמבר 2016 צפוי להסתכם בכ-15.5 מיליארד ₪, זאת בהשוואה ל-3.2 מיליארד ₪ ו-11.1 מיליארד ₪ בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה.

אנשי קשר:
עו"ד יונתן אוחנה, אנליסט 
yonatano@midroog.co.il


סיכום הפעילות בשוק אגרות החוב הקונצרניות בחודש ספטמבר 2016

  • הנפקות חוב בהיקף שיא של כ-15.5 מיליארד ₪ של כ-37 מנפיקים, בהשוואה ל-3.2 מיליארד ₪ ו-11.1 מיליארד ₪ בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. להערכת מידרוג, היקף גיוסים נמוך בחודש אוגוסט בשל חופשת הקיץ וסיום פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני לצד תקופת החגים הקרבה בחודש אוקטובר והחשש מפניי עליית ריבית והשפעות הבחירות בארה"ב הובילו את החברות להקדים את הנפקות החוב ותרמו לשיא בהיקף ההנפקות בחודש ספטמבר.  
  • במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 היקף ההנפקות בשוק החוב הקונצרני הסתכם בכ-57.4 מיליארד ₪, בהשוואה ל-44.4 מיליארד ₪ ו-42.0 מיליארד ₪ בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. גידול ניכר של כ-30% ביחס לשנת 2015 המשקף גידול בכל המגזרים – המגזר הפיננסי, חברות הנדל"ן, הסקטור העסקי וחברות התשתית והממשלה.  
  • במהלך החודש נרשמו הנפקות בהיקף משמעותי בכל המגזרים: 4.4 מיליארד ₪ במגזר הפיננסי; 4.4 מיליארד ₪ בענף הנדל"ן והבינוי, 3.4 מיליארד ₪ בסקטור העסקי ו-3.3 מיליארד ₪ בסקטור הממשלתי (חברת החשמל). 
  • ההנפקות הבולטות במהלך החודש הן של חברת החשמל (3.3 מיליארד ₪), בנק מזרחי טפחות (3.0 מיליארד ₪), חברת בי-קומיוניקיישנס (1.9 מיליארד ₪) וחברת אורמת טכנולוגיות בע"מ אשר גייסה כ-204 מיליון דולר באמצעות שתי סדרות אג"ח הנסחרות ברצף המוסדי. זאת, לצד הנפקה צפויה בהיקף של כ-1.0 מיליארד ₪ של חברת הביטוח מגדל שלגביה טרם הסתיים המכרז הציבורי. 
 
הנפקות בהיקף שיא של 15.5 מיליארד ₪ ערב תקופת החגים באוקטובר ועל רקע ציפיות להעלאת ריבית היקף ההנפקות בחודש ספטמבר 2016 צפוי להסתכם בכ-15.5 מיליארד ₪, זאת בהשוואה ל-3.2 מיליארד ₪ ו-11.1 מיליארד ₪ בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה.  המדובר בהיקף הגיוסים הגדול ביותר בחודש בודד לאורך השנים 2016-2013. לשם השוואה, היקף ההנפקות החודשי הממוצע בשנת 2016 עד-כה הוא כ-5.2 מיליארד ₪ בלבד. העובדה שחודש ספטמבר היה חודש עבודה "מלא" לאחר חופשות הקיץ בחודש אוגוסט, לצד סיום עונת פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני 2016, עונת החגים הקרבה בחודש אוקטובר, החשש מפני עלייה אפשרית של הריבית בארה"ב וכן מפני השפעת הבחירות לנשיאות ארה"ב על שוקי ההון, הובילו חברות להקדים את מועדי הנפקת החוב ולנצל כעת את סביבת הריבית הנמוכה להפחתת עלויות המימון ולהארכת מח"מ החוב, וכך תרמו להיקף הגיוסים המשמעותי. 
הגידול בהיקף ההנפקות נרשם בכל המגזרים עם הנפקות בהיקף של כ-4.4 מיליארד ₪ במגזר הפיננסי, 4.4 מיליארד ₪ בענף הנדל"ן, 3.4 מיליארד ₪ בסקטור העסקי (המגזר הלא-פיננסי ללא חברות הנדל"ן) ו-3.3 מיליארד ₪ על-ידי חברות התשתית (חברת החשמל) - היקף הגיוסים החודשי הגדול ביותר עבור ענף הנדל"ן והסקטור העסקי במהלך שנת 2016. 
מבחינת מספר הנפקות - בחודש ספטמבר 2016, בוצעו כ-40 הנפקות. זאת, בהשוואה ל-16 הנפקות ו-28 הנפקות בתקופה המקבילה בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. 
 
גרף 1: היקף ההנפקות בשוק החוב הקונצרני במונחי ערך נקוב במהלך שנת 2016, במיליארדי ₪   
 
 
ההנפקות הבולטות הן של חברת החשמל לישראל בע"מ (3.3 מיליארד ₪), בנק מזרחי טפחות בע"מ (3.0 מיליארד ₪, באמצעות חברת ההנפקות של הבנק), חברת בי-קומיוניקיישנס בע"מ - בעלת השליטה בחברת בזק (1.9 מיליארד ₪), חברת אורמת טכנולוגיות שהנפיקה שתי סדרות אג"ח ברצף המוסדי בסכום כולל של כ-204 מיליון דולר וחברת הביטוח מגדל אשר סיימה גיוס של כ-900 מיליון ₪ בשלב המוסדי.  

גרף 2: ההנפקות הבולטות במהלך חודש ספטמבר 2016, במונחי ערך נקוב (במיליוני ₪): 
 
הנפקות בהיקף של כ-57.5 מיליארד ₪ בתשעת החודשים הראשונים של השנה המשקפות גידול של כ-30% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

מספר ההנפקות נמצא במגמת גידול אף הוא, עם 185 הנפקות במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2016, בהשוואה ל-130 הנפקות ו-169 הנפקות בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. הגידול בהיקף ההנפקות נרשם בעיקר בסקטור העסקי, בענף הנדל"ן ובהנפקות של חברות התשתית והחברות הממשלתיות, כאשר המגזר הפיננסי שומר על היקף גיוסים גבוה, אם כי דומה לתקופה המקבילה אשתקד. 

תשואות נמוכות לפדיון ומרווח נמוך מאג"ח ממשלתי התומכים בהיקף ההנפקות המשמעותי
אגרות החוב הקונצרניות נסחרות בתשואה לפדיון נמוכה ובמרווח מאג"ח ממשלתי נמוכים בהשוואה היסטורית. נתונים אלו, מעודדים חברות לנצל את ירידת התשואות לצורך מחזור חוב במטרה להפחית את עלויות המימון ועל-מנת להאריך מח"מ, כפי שבא לידי ביטוי בגידול בהיקף ההנפקות לאורך שנת 2016 כולה ובשיא ההנפקות שנרשם בחודש ספטמבר 2016 בפרט. 
 
גרף 3: תשואות לפדיון של אגח קונצרני לפי רמת דירוג – אגח שקלי, נכון ליום 27.09.2016:  
 
 
ענף הנדל"ן והבינוי בולט עם היקף הנפקות משמעותי של כ-4.4 מיליארד ₪ - היקף ההנפקות החודשי הגדול ביותר בשנת 2016

חברות הנדל"ן הנפיקו במהלך חודש ספטמבר 2016 אגרות חוב בהיקף של כ-4.4 מיליארד ₪, בהשוואה ל-2.0 ו-2.7 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. סך הכל, כ-25 מנפיקים הנפיקו במהלך החודש, כאשר ההנפקות הבולטות הן של שיכון ובינוי בע"מ (884 מיליון ₪) וכלכלית ירושלים (608 מיליון ₪). חברות הנדל"ן הזרות הנפיקו במהלך החודש כ-426 מיליון ₪ באמצעות הרחבת סדרות קיימות.
היקף הגיוסים הגבוה בחודש ספטמבר ממשיך את המגמה המאפיינת את שנת 2016 של פעילות בהיקף משמעותי של חברות הנדל"ן המקומיות בשוק החוב הקונצרני, כאשר אלו מוסיפות לנצל את סביבת הריבית הנמוכה וביקושי היתר של המשקיעים על מנת לגייס חוב בעלויות נמוכות. כאשר ברקע לכך, יש לציין כי חלק מהבנקים מתקרבים למגבלת החשיפה הרגולטורית לענף הנדל"ן. כך, במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 הנפיקו חברות הנדל"ן חוב בהיקף של כ-18.0 מיליארד ₪, גידול של כ-12% בהשוואה להנפקות בהיקף 16.1 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. יצוין, כי המדובר בגידול משמעותי אף יותר בקרב חברות הנדל"ן המקומיות נוכח "הקיפאון" היחסי בהנפקות של חברות נדל"ן זרות בשוק החוב המקומי במהלך שנת 2016.

הנפקות בהיקף משמעותי של כ-3.4 מיליארד ₪ בסקטור העסקי הממשיכות את הגידול בהנפקות התאגידים הלא-פיננסיים לאורך שנת 2016

כולה הסקטור העסקי, הכולל את התאגידים הלא-פיננסיים ללא חברות הנדל"ן, הנפיק במהלך חודש ספטמבר 2016 חוב בהיקף של כ-3.3 מיליארד ₪, בהובלת חברת בי-קומיוניקיישנס, בעלת השליטה במונופול התקשורת בזק, שהנפיקה כ-1.9 מיליארד ₪ וחברת אורמת טכנולוגיות בע"מ, העוסקת בעיקר בתפעול והקמה של תחנות כח גאותרמיות, שגייסה כ-204 מיליון דולר בשתי סדרות אגרות חוב שייסחרו ברצף המוסדי. 
היקף ההנפקות המשמעותי בחודש ספטמבר 2016 מצטרף לגידול בהיקף ההנפקות של הסקטור העסקי שנרשם לאורך שנת 2016 כולה. בתוך כך, הסקטור העסקי הנפיק בתשעת החודשים הראשונים של השנה כ-15.2 מיליארד ₪, גידול של מעל לפי שניים (כ-111%), בהשוואה ל-7.2 מיליארד ₪ שהנפיק הסקטור העסקי בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול הינו בהנפקות חברות ההחזקה, חברות הליסינג וחברות האנרגיה.
 
פילוח ענפי של היקף ההנפקות במונחי ערך נקוב של הסקטור העסקי במהלך שנת 2016    
גרף 4: במיליוני ₪:   
   

גרף 5: שיעור מסך הנפקות הסקטור העסקי: 

 
גיוס חוב בהיקף של כ-3.3 מיליארד ₪ של חברת החשמל במהלך חודש ספטמבר 2016
חברת החשמל גייסה במהלך חודש ספטמבר חוב בהיקף של כ-3.3 מיליארד ₪ באמצעות הרחבה של שתי סדרות אג"ח קיימות, לאחר שמידרוג העלתה את דירוג החברה בתחילת החודש לדירוג Aa2.il. גיוס זה, מצטרף לגיוס קודם בהיקף של כ-1.5 מיליארד ₪ בחודש פברואר 2016. במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2016, חברת החשמל היא חברת התשתית הממשלתית היחידה להנפיק חוב, עם הנפקות בסך של כ-4.8 מיליארד ₪. לשם השוואה, במהלך שנת 2015 כולה גייסו חברות התשתית הממשלתיות חוב בהיקף של כ-1.9 מיליארד ₪ (כ-1.0 מיליארד ₪ על-ידי רכבת ישראל וכ-900 מיליון על-ידי חברת החשמל בחודש יוני 2015).

המגזר הפיננסי עם היקף גיוסים בולט של כ-4.4 מיליארד ₪ בהובלת בנק מזרחי טפחות (3.0 מיליארד ₪)
 המגזר הפיננסי הנפיק במהלך חודש ספטמבר 2016 חוב בהיקף של כ-4.4 מיליארד ₪ בהשוואה ל-300 מיליון ₪ ו-6.8 מיליארד ₪ בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. ההנפקות הבולטות הן של בנק מזרחי שהנפיק חוב בסך 3.0 מיליארד ₪ במח"מ 5.85 עם ריבית של 0.99% בלבד המשקפת את האטרקטיביות ורמת הביקושים הגבוהה בשוק החוב המקומי להנפקות בדירוגים גבוהים, ושל חברת הביטוח מגדל אשר השלימה גיוס של כ-900 מיליון ₪ בשלב המוסדי וצפויה להערכתנו לגייס כ-1.0 מיליארד ₪ בסיום המכרז הציבורי. כמו כן, בנק אגוד הנפיק כתבי התחייבות נדחים בעלי מנגנון לספיגת הפסדים ("COCO") שדורגו על-ידי מידרוג בדירוג A3.il בהיקף של כ-222 מיליון ₪ בריבית של כ-2.85% ומצטרף לבנק לאומי ובנק מזרחי שהנפיקו כתבי התחייבות דומים בתחילת השנה. 
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016, הנפיק המגזר הפיננסי חוב בהיקף של כ-19.3 מיליארד ₪, סכום דומה ל-19.0 מיליארד ₪ שגייס המגזר הפיננסי בתקופה המקבילה אשתקד. מסך החוב שגייס המגזר הפיננסי, כ-1.6 מיליארד ₪ (8.2%) גוייס באמצעות הנפקת כתבי התחייבות נדחים בעלי מנגנון לספיגת הפסדים.  
 
פילוח הנפקות במונחי ערך נקוב לפי ענפים בשנים 2016-2015:     
גרף 6: במיליארדי ₪:

גרף 7: כשיעור מסך ההנפקות:  
   
     

איכות אשראי גבוהה בשל הנפקות בהיקף משמעותי של המגזר הפיננסי, חברת החשמל ותאגידים לא-פיננסיים בדירוגים גבוהים

איכות האשראי בחודש ספטמבר 2016 הינה גבוהה יחסית כפי שמשתקף בהיקף הנפקות של כ-10 מיליארד ₪ (66.2%) בדירוגים Aa3.il ומעלה המורכבות בעיקר מההנפקות של בנק מזרחי טפחות (3.0 מיליארד ₪), חברת החשמל (3.3 מיליארד ₪), בי-קומיוניקיישנס (1.9 מיליארד ₪) וחברת הביטוח מגדל (כ-900 מיליון ₪ בשלב המוסדי). בקבוצת ה-A, הונפקו בשוק החוב הקונצרני אגרות חוב בהיקף של כ-4.0 מיליארד ₪ (כ-26% מסך החוב המונפק) כאשר ההנפקות הבולטות הן של שיכון ובינוי (884 מיליון ₪) ואורמת טכנולוגיות (204 מיליון דולר). כ-5.5% מסך החוב (834 מיליון ₪) דורגו בדירוגים בקבוצת ה-Baa, כאשר ההנפקות הבולטות הן של כלכלית ירושלים (608 מיליון ₪). 
יצוין, כי חרף עלייה ניכרת בהיקף הגיוסים של הסקטור העסקי, וירידה בחלקו של המגזר הפיננסי (המאופיין בדירוגים גבוהים) מסך החוב המונפק, ניכרת ירידה שולית בלבד באיכות האשראי המונפק בשוק החוב הקונצרני, נתון אשר עשוי לשקף נגישות הנמוכה יחסית של חברות בדירוגים נמוכים לשוק החוב. 
 
גרף 8: התפלגות ההנפקות במונחי ערך נקוב לפי איכות האשראי בשנים 2016-2015 (%): 
 
 
 


הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update