חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

השפעת הרפורמה במדדים על תעודות הסל

השפעת הרפורמה במדדים על תעודות הסל

ביום ה- 11 במרץ 2/12 החליט דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל אביב לתקן את הכללים בדבר מבנה חלק ממדדי המניות )להלן: "מתודולוגיית מדדי המניות החדשה"( 1 . ב- 12 באפריל 2/12 התקבל אישור רשות ניירות ערך לתיקון האמור. עוד הוחלט ע"י דירקטוריון הבורסה כי מאחר שמועדי העדכון החצי שנתיים על פי מתודולוגיית מדדי המניות החדשה יחולו בחודש פברואר ואוגוסט, השקת הרפורמה תשתלב עם עדכון פברואר 2/1


מידרוג מפרסמת מעת לעת דוחות מיוחדים הנוגעים לענפים או מנפיקים מסוגים מסוימים. הדוחות המיוחדים אינם מהווים דו"חות דירוג ו/או מתודולוגיות דירוג מבחינת תכנם או כוונתם ואין בהם כדי לשנות את שיטות ההערכה המתוארות במסגרת הדוחות המתודולוגיים. ככלל, דוחות מיוחדים נועדו על מנת: 1) לפרסם את הערכות מידרוג ביחס לנושאים או להתפתחויות הנוגעות למנפיק/ים מסוימים, 2) לתאר מגמות מאקרו כלכליות או מגמות בענף ולציין את כיוון השפעתם על הדירוגים (למשל: שינוי בביקושים בענף מסוים, התפתחויות בחקיקה או התפתחויות רגולטוריות), 3) להסביר תהליכי דירוג מסוימים על מנת לעזור למשקיעים להבין כיצד נקבע הדירוג, לרבות כיצד נלקחות בחשבון בדירוג מגמות מסוימות.
 


 
אנשי קשר:
 
אלון ליפשיץ, אנליסט בכיר
alonl@midroog.co.il
 
ישי טריגר, ראש צוות בכיר
yishait@midroog.co.il
 
יובל סקורניק, ראש תחום מימון מובנה, פרויקטים ותשתיות 
yuvals@midroog.co.il
 
 
ביום ה- 17 במרץ 2016 החליט דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל אביב לתקן את הכללים בדבר מבנה חלק ממדדי המניות (להלן: "מתודולוגיית מדדי המניות החדשה")1. ב- 12 באפריל 2016 התקבל אישור רשות ניירות ערך לתיקון האמור. עוד הוחלט ע"י דירקטוריון הבורסה כי מאחר שמועדי העדכון החצי שנתיים על פי מתודולוגיית מדדי המניות החדשה יחולו בחודש פברואר ואוגוסט, השקת הרפורמה תשתלב עם עדכון פברואר 2017. בהתאם לפרסומי הבורסה לניירות ערך, ביום ה- 26 בינואר 2017 יפורסמו מאגרי המניות מהם יורכבו המדדים והרכבם הסופי. בתום יום המסחר ה- 09 בפברואר 2017 יבוצע עדכון המאגרים והמדדים, דהיינו, השקת המדדים החדשים דה פקטו. היות והשקת הרפורמה תחול כחודשיים לאחר מועד עדכון המדדים לפי המתודולוגיה הקודמת, בוטל עדכון המדדים שתוכנן לחודש דצמבר 2016. הפרמטרים המשפיעים בהכללת מניות במאגרים ובמדדים הינם, בין היתר, שיעור החזקות הציבור במניה, היקף ממוצע של החזקות ציבור, תקרת משקל של מניה במדד, המחזור היומי הממוצע או החציוני של המניה, סחירות המניה, ושיקולים נוספים של עורך המדד, כאשר ההגדרות לכל פרמטר מותאמות לוותק המניה הנסחרת. 
מידרוג מדרגת כיום, תעודות סל העוקבות אחר המדדים ת"א 25, תל בונד 20, ת"א 75, ת"א 100 ות"א בנקים. התשקיף ושטרי הנאמנות של תעודות הסל המדורגות מחייב את המנפיקים השונים לעמוד ביחס נכסים להתחייבויות מינימאלי, החזקת כרית חשיפות נזילה בקשר עם תרחישי קיצון של הבורסה לני"ע בתל אביב, התחייבות לחשיפה תוך יומית מקסימאלית ומספר התניות איכותיות בקשר עם התפעול השוטף של התעודות. יחס הנכסים להתחייבויות המינימאלי המוגדר לתעודות הסל המדורגות נקבע בהתאם לבדיקת הסטיות ההיסטוריות במדדים בהשוואה לתרחישי סטיות תיאורטיים בתיק הנכסים של המנפיק, תוך שקלול התפלגות ההפסדים התיאורטית שהתקבלה. בהתאם לכך, נקבע עבור כל תעודת סל מדורגת יחס נכסים להתחייבויות מינימאלי ההולם את דירוג התעודה הספציפית. עדכון בהרכב המדדים משפיע ישירות על חישוב יחס הנכסים להתחייבויות, ועלול לשנות את יחס הנכסים להתחייבויות המינימאלי, אשר נדרש עבור רמת הדירוג הקיימת. לפיכך, בהתאם ללוחות הזמנים של הרפורמה במדדי המניות ומתודולוגיית מדדי המניות החדשה, מידרוג תבחן את השפעת השינויים הצפויים בהרכבי מדדי המניות על כלל ההתניות שנקבעו לכל אחת מתעודות הסל המדורגות ותעדכנן ככל שיידרש. מידרוג, תמשיך ותעקוב אחר ההתפתחויות במסחר במדדים בכלל ובתעודות המדורגות בפרט.הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update