חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

גישה אלטרנטיבית לביצוע תרחישי קיצון בבנקים- דוח מיוחד

גישה אלטרנטיבית לביצוע תרחישי קיצון בבנקים- דוח מיוחד

המשבר הפיננסי האחרון תרם לעליית קרנם של תרחישי קיצון ככלי צופה פני עתיד לצורך השלמת בחינת איתנותם הפיננסית של בנקים ושל מערכות הבנקאות בכללותן.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update