חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

דוח מיוחד- ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה, סיכום שנת 2014 ומצטבר

דוח מיוחד- ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה, סיכום שנת 2014 ומצטבר

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בתחום המימון המובנה, בשנת 2014 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת.

הקדמה
מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בתחום המימון המובנה, בשנת 2014 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת. הדוח כולל את שיעורי מעברי הדירוגים (מטריצות מעברים) השנתית והמצטברת בבחינה שנתית, את השינוי בהתפלגות הדירוגים ואופק הדירוג וכן את אירועי הכשל/החובות הפגומים1 (Impaired Debt) בקרב הסדרות שמדרגת מידרוג. בנוסף, מוצג מדד לבדיקת דיוק הדירוג, אשר משקף את מיקומם הממוצע של אירועי החובות הפגומים לאורך סולם הדירוג2 (Average Position - נע בטווח שבין 0 ל-1). מדד זה משקף את כוחו האורדינאלי של הדירוג ומודד את מיקומם של דירוגי החובות הפגומים בהתפלגות הדירוגים, יחסית לחובות שאינם פגומים. 

מידרוג מרכזת ומפרסמת את שינויי הדירוג ומדדי דיוק הדירוג כחלק ממדיניות שמירת השקיפות כלפי המשקיעים. להערכת מידרוג, הצגת מטריצות המעברים עשויה לסייע למשקיעים ולמנהלי סיכונים להעריך ולנהל בצורה מושכלת יותר את סיכוני האשראי ולתמחר אג"ח. הנתונים המובאים להלן מתייחסים לכל הסדרות בתחום המימון המובנה. לצורך הצגת נתונים מסוימים בוצעו סיווגים נוספים בסדרות מתחום המימון המובנה. 

בדוח זה מספר הסדרות מוגדר כמספר הסדרות הפעילות שמדרגת מידרוג לסוף השנה הקלנדרית. הסדרות המדורגות כוללות דירוגים פומביים ודירוגים פרטיים. דירוגי חוב תאגידי, מוסדות פיננסיים ותשתיות ומימון פרויקטים, אינם נכללים בנתונים המוצגים בדוח זה3

התפלגות הדירוגים

נכון לסוף 2014 מידרוג דירגה כ-40 סדרות של מנפיקים בתחום המימון המובנה והמכשירים הפיננסיים
הדירוג החציוני של הסדרות בתחום המימון המובנה הינו Aa3 (בניטרול תעודות סל ותעודות פיקדון A3). 

לצורך הצגת הנתונים בדוח זה, סיווג הנכסים הינו כדלקמן:

       
  • ABS4 אג"ח מגובה נכסים (כגון איגוח תקבולי ליסינג). לצורך הניתוח בדוח שלהלן, סוג נכסים זה כולל עסקאות המגובות בתקבולים מנכסי נדל"ן מסחריים5CMBS, כגון: מקבצי דיור וקניונים.
      
  • CDOs6 אג"ח מגובה נכסי חוב (כגון תיק איגרות חוב).

  
  • מכשירים פיננסיים מהסוגים הבאים: תעודות פיקדון, תעודות סל ו-Notes.

להלן תרשים המציג את התפלגות הסדרות המדורגות בתחום המימון המובנה, בהתאם לסיווגן, לסוף שנת 2014:מהתרשים עולה כי מרבית הסדרות בתחום המימון המובנה הינן מסוג מכשירים פיננסיים, כ-40%, כ-32% מסוג ABS וכ-28% הינן סדרות CDOs.

להלן תרשימים המתארים את התפלגות דירוגי הסדרות בתחום המימון המובנה. בתרשים הימני התפלגות דירוגי הסדרות לסוף שנת 2014 בהשוואה לסוף שנת 2013. בתרשים השמאלי, התפלגות דירוגי הסדרות בתחום המימון המובנה בשנים אלו, בנטרול תעודות סל ותעודות פיקדון:
מהתרשים הימני עולה כי שיעור הסדרות המדורגות בדירוג Aaa ירד מכ-33% בסוף שנת 2013 לכ-26% בסוף שנת 2014, וזאת בשל פירעון סופי ומלא של הסדרות. משקלם של הדירוגים הנותרים עלה וכן נרשמו מספר מעברי דירוג. לסיכום מעברי הדירוג, מוצגות מטריצות המעברים בהמשך דוח
זה.

להלן תרשימים המתארים את התפלגות הדירוגים בחלוקה לקבוצות דירוג, לפי סיווג וכן את מספר הסדרות המדורגות בכל ענף. יצויין כי מגמת הצמיחה בדירוגי המימון המובנה עד למשבר והירידה
הדרסטית במספר הדירוגים מסוג זה עם תחילת המשבר דומות למגמות הקיימות בעולם.

ABS

   CDOs
תעודות סל, תעודות פיקדון ו-Notes

פירוט בדבר מעברי הדירוג בין הקטגוריות מוצג במטריצת המעברים של מידרוג בהמשך דוח זה.

התפלגות אופק הדירוג ובחינת דירוג (Credit Review)
אופק הדירוג הינו הערכת מידרוג בדבר כיוון הדירוג בטווח הזמן הבינוני. אופק הדירוג נחלק ל-4 קטגוריות: חיובי, יציב, שלילי או נבנה. אופק דירוג יציב משקף צפי נמוך לשינוי  דירוג בטווח הזמן הבינוני. אופק חיובי, שלילי או נבנה משקפים סיכוי גבוה יותר לשינוי בטווח הזמן הבינוני.

כאשר דירוג מועבר לבחינת דירוג (Credit Review – CR), נבחנת אפשרות לשינוי הדירוג בטווח הזמן הקצר. בחינת הדירוג יכולה להתבצע להעלאת דירוג, להורדת דירוג ובמקרים מסויימים עם כיוון לא וודאי. סיום בחינת הדירוג יכולה להסתיים בהעלאת דירוג, הורדת דירוג או אישרור הדירוג. דירוגים המצויים בבחינת דירוג לעתים מכונים דירוגים "ברשימת מעקב".

ככלל, לא מוצב אופק דירוג בתחום המימון המובנה, אלא אם מדובר במכשיר פיננסי שהאופק שלו ניגזר מאופק הדירוג של נכס הבסיס (למשל: סיכון אשראי של בנק אשר הנפיק Note). במידת הצורך, ייתכן כי דירוג בתחום המימון המובנה יועבר לבחינת דירוג (Credit Review).

להלן שיעור הסדרות שהועברו לבחינת דירוג (CR) עם השלכות שליליות בין השנים 2005-2014. הנתונים הינם לסוף כל אחת מהשנים. בשנים אלו לא הועברו סדרות לבחינת דירוג (CR) עם השלכות חיוביות או בכיוון לא וודאי, בתחום המימון המובנה.

ABS
בין השנים 2012-2014 לא הועברו סדרות ABS לבחינת דירוג. בשנים 2008-2009, שיעור גבוה יחסית של הסדרות הועברו לבחינת דירוג וזאת בשל שחיקה בשווי ערכי הגרט בשוק הליסינג וכן איגוחי חברת דורנט שהועברו לבחינת דירוג עקב מצבו של נותן השירותים לעסקה, אשר נכנס למצב של "הקפאת הליכים".


CDOs


בשנים 2008 ו-2009 שיעור סדרות ה-CDOs בבחינת דירוג עלה בצורה משמעותית וזאת בשל ההידרדרות באיכות נכסי הבסיס המגבים את העסקאות, אשר באו לידי ביטוי גם בהורדות דירוג בסדרות אלו. מעברי הדירוג של CDOs מוצגים במטריצת המעברים בהמשך דוח זה. מבין סדרות ה-CDOs שהיו בבחינת דירוג (CR) נכון לדצמבר 2013 (5 סדרות) – דירוגן של 2 סדרות ירד נכון לדצמבר 2014, דירוגן של 2 סדרות עלה, נכון לדצמבר 2014 ודירוג סדרה אחת נותר, ללא שינוי. מנפיקים אלו נותרו ב-CR, לאחר שינויי הדירוג.


תעודות סל, תעודות פיקדון ו-Notes


מטריצות מעברים

מידרוג מרכזת מידע על שינויי דירוג בשנים 2004-2014 וזאת על בסיס מאגר אשר נצבר בהדרגה בשנות פעילותה. כל סדרה נכללת במסד הנתונים בהתאם למספר השנים בהן דורגה. לדוגמא, סדרה שדורגה משנת 2004 ועד לשנת 2014 נספרה 10 פעמים במסד הנתונים. לכל שנה קלנדרית נכלל במסד הנתונים הדירוג האחרון של הסדרה. במידה והדירוג השתנה מספר פעמים במהלך שנה בודדת תצטרף למסד הנתונים רק התצפית האחרונה, המייצגת חתך של סוף השנה הקלנדרית.
מסד הנתונים בתחום המימון המובנה כולל סה"כ כ-742 תצפיות בהן נספרו מעברי דירוג (לרבות אי שינוי דירוג): כ- 385 בתחום המכשירים הפיננסיים, כ-180 בתחום ה-ABS, כ-177 בתחום ה-CDOs.
יצויין כי בחלק מסוגי הסדרות בתחום המימון המובנה, קיימות תצפיות מועטות יחסית וכן כי עד סוף שנת 2012, קיימת דומיננטיות של סדרות תעודות הסל בתחום המימון המובנה, אשר לא רשמו מעברי דירוג כלל ולכן מטריצת המעברים מוצגת גם בניטרול תעודות הסל ותעודות הפיקדון. כמו כן על מנת לאמוד את ביצועי הדירוג ויציבותו, לפי סיווג, מוצגות גם מטריצות מעברים נפרדות לתחום ה-ABS, CDOs ותעודות ההתחייבות השונות (תעודות סל, תעודות פיקדון ו-Notes).
להמחשה, משמעות הנתונים המופיעים בטבלת הנדידה המצטברת הינה כי ההסתברות שדירוג של מנפיק אשר דורג Aa3 יוותר על כנו בטווח של שנה הינה כ-85%, ההסתברות שהדירוג ירד ל-A1 עומדת על כ-10%, ההסתברות שהדירוג יופסק מסיבה כלשהי, הינה כ-5%. נוסחת חישוב שיעור הנדידה מובאת בנספח לדוח זה.

עמודתWithdrawn (WR)

עמודת WR מייצגת את המנפיקים אשר הופסק המעקב אחר דירוגם. הנסיבות העיקריות להפסקת המעקב הינן: השלמת פירעון כל סדרות החוב המדורגות, הסדר חוב/פשיטת רגל של המנפיק, קבלת מידע לא מספק/ לקוי, שאינו מאפשר הערכה יעילה של כושר האשראי, או בקשת מנפיק מחברת הדירוג להפסיק לדרג את התחייבויותיו. 

עמודת Impaired


בדומה לאמידת שיעור הנדידה השנתי, עמודת ה- Impairedמייצגת את פרופורציית הסדרות, שהפכו לסדרות חוב פגום בתקופת האמידה, מסך הסדרות ברמת הדירוג הנתונה. מקרים בהם הגוף המדורג מבקש מחברת מידרוג להפסיק את הדירוג על רקע חוב פגום, נמדדו כאירוע של חוב פגום ומצוינים גם בעמודת ה-Impaired (בנוסף למעברי דירוג אחרים או הפסקות דירוג שאירעו לסדרה עם אירוע הכשל ואחריו). יש לציין כי בשנים מסוימות מדגם ה- Impairedמצומצם יחסית ולכן תצפיות בודדות עלולות להטות את התוצאות. כמו כן מידרוג אומדת את הדירוג של החובות הפגומים, ביחס לדירוג 12 חודשים לפני הפיכת החוב לפגום ולאו דווקא ביחס לדירוג האחרון הרלוונטי לפני אירוע זה. 

 מטריצות מעברים תחום מימון מובנה, 2004-2014

מטריצות מעברים תחום מימון מובנה, 2004-2014 - בניטרול תעודות סל ותעודות פיקדון
מטריצות מעברים תחום מימון מובנה- ABS,  2004-2014

מטריצות מעברים תחום מימון מובנה-  CDOs,  2004-2014
מטריצות מעברים תעודות סל, תעודות פיקדון ו-Notes, 2004-2014