חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

דוח מיוחד- אינדיקטורים מובילים לבחינת איכות הנכסים של מערכת הבנקאות המקומית- דוח מיוחד

דוח מיוחד- אינדיקטורים מובילים לבחינת איכות הנכסים של מערכת הבנקאות המקומית- דוח מיוחד

בחינת איכות הנכסים של בנק מהווה נדבך חשוב בקביעת דירוג איתנותו הפיננסית הפנימית , שהינו העוגן לדירוג יתר התחייבויות הבנק, על פי מתודולוגית הדירוג של מידרוג. איכות הנכסים היא מוקד סיכון מרכזי בכל מערכת בנקאות ומשפיעה על רווחיות הבנק, יכולתו לשמר ולבנות כריות ספיגת הפסדים ובסופו של דבר על שרידותו של בנק לאורך המחזוריות הכלכלית.

אינדיקטורים מובילים לבחינת איכות הנכסים של מערכת הבנקאות המקומית
דוח מיוחד ו ינואר 2015 (1)
 
 
מחבר:
אבי בן-נון, ראש צוות
avib@midroog.co.il
 
אנשי קשר:
אבי בן-נון, ראש צוות
avib@midroog.co.il
סיגל יששכר, סמנכ"ל וראש תחום מימון חברות
i.sigal@midroog.co.il
תקציר
בחינת איכות הנכסים של בנק מהווה נדבך חשוב בקביעת דירוג איתנותו הפיננסית הפנימית(2), שהינו העוגן לדירוג יתר התחייבויות הבנק, על פי מתודולוגית הדירוג של מידרוג. איכות הנכסים היא מוקד סיכון מרכזי בכל מערכת בנקאות ומשפיעה על רווחיות הבנק, יכולתו לשמר ולבנות כריות ספיגת הפסדים ובסופו של דבר על שרידותו של בנק לאורך המחזוריות הכלכלית. מדד שכיח לבחינת איכות הנכסים בבנק הינו יחס החובות הבעייתיים, או הפגומים לתיק האשראי של הבנק, המהווים אומדים טובים יחסית לאיכות הנכסים בבנקים. מידרוג, עוקבת באופן שוטף אחר מדדים מאקרו כלכליים ופיננסים סטנדרטים והצפי להתפתחותם העתידית כגון, צמיחת התוצר והאשראי במשק, שיעור האבטלה וריבית הבסיס, אשר להם השפעה על איכות הנכסים והיקף החובות הבעייתיים במערכת הבנקאית. כבחינה משלימה בנתה מידרוג מספר מדדים מובילים (leading indicators) שמטרתם לספק סיגנל מקדים להתפתחויות באיכות הנכסים במטרה לעקוב, לזהות ולהתריע בזמן אחר נקודות תורפה בתיק האשראי, שינויי מגמה ושינויים עתידיים בהיקף החובות הבעייתיים. 
אינדיקטורים מובילים מהווים משתנים מסבירים שכיחים יחסית לזיהוי מגמות כלכליות. לדוגמא, ארגון ה- OECD יצר בסיס נתונים ומתודולוגיה לבניית מדדים מובילים (סדרות עיתיות) ובהם מדדי יצור תעשייתי ומדדי אמון צרכנים במטרה לספק סיגנל מקדים ועקבי לגבי שינויים בפעילות הכלכלית. באופן דומה, בחנה מידרוג מגוון מדדים מאקרו ומיקרו כלכליים מובילים, שאמורים לחזות באופן סביר שינויים באיכות הנכסים של מערכת הבנקאות המקומית. כשלב מקדים לבניית מדדים מובילים למערכת המקומית בחנה מידרוג את תמהיל תיק האשראי המצרפי ומהותיות הענפים השונים בהרכבו וכמובן את זמינותן ותדירות פרסומן של סדרות עתיות רלוונטיות בעלות היגיון כלכלי עם איכות הנכסים של בנקים. 
מידרוג בחנה ומצאה באמצעות שימוש בטכניקות ומודלים סטטיסטיים שיפורטו בהמשך, מספר מדדים מובילים לאיכות הנכסים בסגמנטים העיקריים בבנקים המקומיים: 1. שיעור השינוי ביצוא- מדד מוביל למגזר התעשייה. 2. היתרי הבנייה ומדד מחירי דיור בבעלות- מדד מוביל למגזר בינוי ונדל"ן. 3. המדד המשולב- מדד מוביל לתיק האשראי העסקי. 4. מדד מחירי דיור בבעלות- מדד מוביל לתיק המשכנתאות. 5. מדד אמון הצרכנים- מדד מוביל לאשראי צרכני. 
המתודולוגיה שלנו לדירוג הבנקים מופיעה במסמך מתודולוגי באתר מידרוג. מאמר זה מציג כלי נוסף בתהליך הדירוג- מספר מדדים מובילים, שמטרתם לייצר הערכה צופה פני עתיד לגבי איכות הנכסים העתידית  בבנקים ואת המתודולוגיה לבחירתם. 
מתודולוגיה לבחירת מדדים מובילים 
מדדים מאקרו ומיקרו כלכליים מובילים נבחנים על פי יכולתם לחזות בצורה עקבית מגמות באיכות הנכסים, כנגזר משיעור החובות הבעייתיים מסך תיק האשראי (ברוטו)- המשתנה התלוי (המוסבר). מדדים מסוג זה יכולים לקבל שלושה סיווגים: מוביל, נע במקביל ובפיגור, כתלות בנטייתם לנוע לפני, במקביל, או לאחר שינויים באיכות הנכסים. מידרוג מתמקדת בסדרות המפורסמות בתדירות גבוהה יחסית (לפחות ברמה רבעונית) ומפעילה טכניקות אקונומטריות על מנת לתפוס את החוזק, היציבות ויכולת הניבוי של הקשר בין המדד (המשתנה המסביר) למשתנה החובות הבעייתיים. 
בשיקולים לבחירת המדד צריכים להתקיים שני עקרונות עיקריים: 1. הבנת מבנה ותמהיל הכלכלה המקומית ומנועי הצמיחה שלה ומנגנוני התמסורת והשפעתם על איכות הנכסים בבנקים. 2. בחירת והתאמת סדרות עתיות רלוונטיות, אמינות, אשר מפורסמות בתדירות גבוהה. מקורות מידע עיקריים לסדרות אלו הם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל וארגונים בין לאומיים (IMF ו- OECD). 
כנקודת פתיחה זיהינו את הסקטורים העיקריים בכלכלה המקומית ואת הרכב תיק האשראי המצרפי של מערכת הבנקאות המקומית. מכיוון שתיק האשראי במערכת המקומית מורכב הן מאשראי עסקי והן מאשראי קמעונאי (דיור וצרכני) שעיקרו בישראל נבחרו מדדים מובילים מקומיים נפרדים לכל סגמנט. 
 
 
לדוגמא, בתיק העסקי ניתן לבחון מדדי ייצור, ייצוא, הזמנות חדשות, מנהלי רכש (PMIs) ויחסי מינוף תאגידי כמדדים מובילים לבחינת איכות תיק האשראי לענף התעשייה. בענף הבינוי והנדל"ן ניתן לבחון היתרי בנייה, התחלות בנייה, מדדי מחירים ושכירויות, מלאים והיקפי עסקאות. בתיק הקמעונאי ניתן לבחון מדדי מחירים (דירות בבעלות ושכירויות), חסכון ואמון צרכנים כמדדים מובילים לאיכות נכסים.  
תרשים 3: דוגמא לשלבים עיקריים בבניית מדדים מובילים 
בחינת יכולת החיזוי של מדדים מובילים
בבחירת מדדים מובילים פוטנציאלים, מידרוג עורכת ניתוחים אקונומטריים (רגרסיות) בכדי להבין ולאמת את הקשרים הסטטיסטים בין המדדים המובילים לסדרת החובות הבעייתיים. כאמור, נקודת ההתחלה עבור כל ניתוח סטטיסטי ובפרט של סדרות עיתיות הינה בחינת אמינות, אורך ותדירות המדגם וסינון רעשים בסדרה במידת הצורך בכדי לייצר את סדרת המגמה. עבור מדדים בעלי מדגם מספק, המאפשר ניתוח סטטיסטי, אנו מבצעים את המבחנים הבאים: 1. בחינת קורלציות והבנת כיוון וזמן הפיגור, במידה ויש (Pairwise Correlation, Cross Correlation & Correlogram). 2. ניתוחי רגרסיות (לדוגמא: OLS, ARCH ו- VAR) לבחינת יכולת ההסבר של המדדים את שיעור החובות הבעייתיים.  3. מבחני (4)Chow(3) & Cusum לבחינת יציבות הקשר בין הסדרות. 4. מבחנים של "מחוץ למדגם" (Out Of Sample) לבחינת יכולת החיזוי של המדדים. מבחן זה בוחן יכולת חיזוי של מדד (משתנה מסביר) על סמך קשר שנחזה עד לנקודה כלשהי לפני סוף המדגם וחיזוי שיעור החובות הבעייתיים מנקודה זו ועד לסוף המדגם. 
תרשים 4 מספק דוגמא למבחן "שמחוץ למדגם" לגבי הקשר שבין שיעור החובות הבעייתיים במערכת הבנקאות המקומית לבין שיעור השינוי ביצוא מישראל. ניתן לראות דיוק טוב יחסית בחיזוי שיעור החובות הבעייתיים בפועל (עם הובלה מסוימת שבין רבעון לשלושה רבעונים) כאשר שינויי המגמה נתפסים ומעידים על ביצועי המדד.
סקירת מספר מדדים מובילים במערכת הבנקאות המקומית
בבחינה שערכה מידרוג למציאת מדדים מובילים ליזהוי מוקדם של מגמות בחובות הבעייתיים במערכת הבנקאית, נמצאו מספר מדדים מובילים (leading indicators) אשר עקביים עם ההיגיון הכלכלי ואשר עמדו במתודולוגיה ובמבחנים הסטטיסטיים כמפורט לעיל. תרשים 5 מתאר את המדדים מובילים העיקריים למערכת המקומית ואת ההיגיון הכלכלי שבבסיסם. תרשים 6 מציג בצורה גרפית את יכולת החיזוי של המדדים המובילים את שיעור החובות הבעייתיים לאורך תקופת המדגם. 
 

תרשים 6: שיעורי החובות הבעייתיים בסגמנטים העיקריים של המערכת המקומית אל מול המדד המוביל והתחזית הנגזרת ממנו לאורך כל תקופת המדגם
 
מקורות: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל, דוחות הבנקים ועיבודי מידרוג.
 
תרשים 7: מגמות צפויות במדדים המובילים והשפעה צפויה על איכות הנכסים במערכת הבנקאות המקומית 
 
 
 [1] תודה לעידן רוזנבלט על העזרה באיסוף הנתונים.
 [2] דירוג האיתנות הפיננסית הפנימית של הבנק משקף את סיכון האשראי של הבנק, מבלי להביא   בחשבון תמיכה חיצונית. לדוח המלא ראה: מתודולוגיה לדירוג בנקים, דוח מתודולוגי, ינואר 2013
 [3] מבחן סטטיסטי לבחינת שינוי מבני פוטנציאלי בקשר שנאמד.
 [4] מבחן סטטיסטי לבחינת יציבות האומד.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update