חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

חברות המדורגות לאחר ביצוע הסדר חוב- דוח מיוחד

חברות המדורגות לאחר ביצוע הסדר חוב- דוח מיוחד

המשבר הפיננסי הגלובלי בשנים 2008-2009 הביא מספר רב יחסית של חברות אשר נכנסו להליכי הסדרי נושים ברחבי הגלובוס. דוח מיוחד זה מבוסס על נייר עמדה שפורסם על ידיMoody's בנובמבר 2010 שכותרתו ("Ratings Assigned to Non-Financial Corporates Emerging from Bankruptcy"), ונועד לבחון את התייחסותנו לדירוג חברות לאחר שעברו הליך הסדר נושים.

מחבר:

אילון גרפונקל, עו"ד- רו"ח - אנליסט
eylong@midroog.co.il


המשבר הפיננסי הגלובלי בשנים 2008-2009 הביא מספר רב יחסית של חברות אשר נכנסו להליכי הסדרי נושים ברחבי הגלובוס. דוח מיוחד זה מבוסס על נייר עמדה שפורסם על ידיMoody's  בנובמבר 2010 שכותרתו ("Ratings Assigned to Non-Financial Corporates Emerging from Bankruptcy"), ונועד לבחון את התייחסותנו לדירוג חברות לאחר שעברו הליך הסדר נושים.
יובהר כי, דוח מיוחד זה מתייחס לתאגידים אשר אינם בגדר מוסדות פיננסיים. 
1. שימוש במתודולוגיות דירוג זהות 
ככלל, בדירוג חברה שעברה תהליך הסדר נושים, מידרוג עושה שימוש באותן מתודולוגיות דירוג הקיימות ומפורסמות ליתר החברות בהתאם לענף ופעילות החברה כך שלא קיימות מתודולוגיות דירוג פרטניות לגבי חברות אשר עברו הליך של הסדר נושים, באופן שאותם פרמטרים דירוגיים חלים עליהם
יחד עם זאת, כאשר הסדר הנושים אינו נובע מטעמים אסטרטגיים, כגון: יצירת אמצעי לחץ מול רגולטורים או הקטנת חשיפה לתביעות עתידיות, כי אז, במסגרת הדירוג והערכת האשראי הכללית של החברה, תילקח בחשבון העובדה שהחברה עברה תהליך הסדר נושים, כחלק משיקולי  ה- Track-Record של החברה.בנוסף, Moody's מכירה בכך שהנטייה הטבעית של האנליסטים הינה שמרנית בעת בחינת סיכויי אירוע הסדר נוסף.   
2. בחינת הגורמים שהביאו את החברה להסדר הנושים - הבחנה בין הסדר חוב הנובע מפעילות החברה להסדר חוב אסטרטגי 
כחלק מהערכת איכות האשראי של החברה יבחנו השיקולים אשר הובילו את החברה לביצוע הסדר נושים. כמו כן יבחן האם ביצוע הסדר הנושים וארגון החובות הקטין או ביטל את השיקולים אשר הובילו לביצועו.
לעיתים נדירות יתכן כי חברה בעלת פעילות ומודל עסקי איתן תבחר באפיק של הסדר חוב כחלק מאסטרטגיה להתמודד עם תביעות משפטיות והתחייבויות תלויות או כטקטיקת מו"מ עם גופים רגולטורים. במקרים הללו, בד"כ, אותן חברות יצאו מחוזקות מתהליך הסדר הנושים עם פרופיל פיננסי ועסקי, חזק יחסית ובהתאם, דירוג גבוה יותר. 
3. לפי בחינה סטטיסטית של Moody's מרבית החברות המדורגות לאחר הסדר חוב מדורגות בקבוצת ה – B, על פי סולם דירוג גלובלי
בדיקה של חברות לאחר הליכי הסדר חוב שדורגו מאז שנת 2000 שנערכה על ידי Moody's, וכללה מדגם של 84 חברות, מראה כי כ-78% מחברות המדגם דורגו בקבוצת ה-B כאשר כ-8% דורגו קבוצת ה – Caa, 11% ברמת ה- Ba ויתרת ה-4% בקבוצת ה-Baa. יודגש, כי מדובר בדירוג על פי סולם דירוג גלובלי ולא מקומי. 
ניתן ליחס את תוצאות המדגם לגורמים הבאים:
  • הליכי הסדר החוב הינם תוצאה של תהליך המנסה לאזן את האינטרסים של הנושים אשר מחד, מעוניינים להגדיל, ככל שניתן, את שיעור השיקום (Recovery) של חוב החברה כלפיהם ומאידך, את אינטרס החברה להמשיך ולפעול כעסק חי (going concern business), תוך הקטנת לחץ החובות. נתוני המדגם מעידים על כך, כי בחלק ניכר מהמקרים, כתוצאה מהניסיון לאזן את האינטרסים הנ"ל, החברות מציגות נתונים פיננסיים, המאפיינים את חברות בקבוצת ה-B. 
  • הגורמים שהביאו את החברות להליכי הסדר הנושים כוללים לעיתים קרובות סוגיות שאינן קשורות לרמת המינוף של החברה, אלא מתבטאות בניהול חלש, תיאבון לסיכון ומודל עסקי חלש. פרמטרים אלו אינם מטופלים באופן פורמאלי במסגרת הליך הסדר החוב וככל שלא נעשה שינוי מבני באופן פעילות החברה, בד"כ, יוגבל הדירוג של החברה לקבוצת ה- B ומטה. 
 
יצוין, כי מאפייני המבנה הריכוזי של הבעלות ושליטה בחברות בישראל, מאפייני הגופים המוסדיים המחזיקים חלק ניכר מחובות החברות בישראל ומעורבות בתי המשפט, עשויים לייצר דינאמיקה שונה בהליכי הסדרי החוב מזו המתוארת לעיל. מכיוון שמדגם החברות בישראל המדורגות לאחר הסדר חוב אינו מקיף, לא ניתן לייחס ערכים סטטיסטים לקבוצת הדירוג המאפיינת חברות לאחר הליך הסדר חוב. מידרוג תבחן כל מקרה לגופו תוך מתן דגש לפרמטרים האיכותיים והכמותיים שהובילו להסדר החוב ולהשפעתן על החברה כיום.
 
דוחות מתודולוגיים:
Ratings Assigned to Non-Financial Corporates Emerging from Bankruptcy, נובמבר 2010
הדוח מפורסם באתר Moody's:    http://v3.moodys.com/Pages/default.aspx


הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update