חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

דוח מיוחד- ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים- סיכום שנת 2014 ומצטבר

דוח מיוחד- ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים- סיכום שנת 2014 ומצטבר

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בתחום מימון הפרויקטים, בשנת 2014 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת.

ד"ר אביגיל קוניקוב-ליבנה, קצינת אשראי ראשית

Avigail.k@midroog.co.il


הקדמה

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בתחום מימון הפרויקטים, בשנת 2014 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת. הדוח כולל את שיעורי מעברי הדירוגים (מטריצות מעברים) השנתית והמצטברת בבחינה שנתית, את השינוי בהתפלגות הדירוגים ואופק הדירוג. 
 
מידרוג מרכזת ומפרסמת את שינויי הדירוג ומדדי דיוק הדירוג כחלק ממדיניות שמירת השקיפות כלפי המשקיעים. להערכת מידרוג, הצגת מטריצות המעברים עשויה לסייע למשקיעים ולמנהלי סיכונים להעריך ולנהל בצורה מושכלת יותר את סיכוני האשראי ולתמחר חוב. הנתונים המובאים להלן מתייחסים לכל עסקאות מימון הפרויקטים. יצויין כי בשנים הנבחנות לא נרשמו אירועי כשל פירעון בתחום מימון הפרויקטים ועל כן לא מוצג חישוב של מדד הדיוק.

בדוח זה חוב בגין מימון פרויקטים (להלן: "חוב") מוגדר כמספר החובות הפעילים ברמת בכירות זהה1, שמדרגת מידרוג לסוף השנה הקלנדרית. הסדרות המדורגות כוללות דירוגים פומביים ודירוגים פרטיים. דירוגי חוב תאגידי של חברות תשתית (למעט פרוייקטי תשתיות), אינם נכללים בנתונים המוצגים בדוח זה2. הדירוג הנלקח לצורך חישוב התפלגות הדירוגים הינו דירוג הפרויקט (בשונה מדירוג הפרויקט לתקופת התפעול בלבד).התפלגות הדירוגים 
נכון לסוף 2014 מידרוג דירגה כ-33 חובות בתחום מימון הפרויקטים. הדירוג החציוני של חובות אלו הינו A2.
 
להלן התפלגות דירוגי מימון הפרויקטים לסוף שנת 2014 בהשוואה לסוף שנת 2013:
 שיעור איגרות החוב המדורגות בדירוג Aa3 בתחום מימון הפרויקטים ירד מכ-57% לסוף שנת 2013 לכ-42% לסוף שנת 2014, וזאת בעיקר בשל דירוג איגרות חוב חדשות בדירוגים נמוכים יותר, בעיקר בדירוג A1.
 
להלן תרשימים המתארים את התפלגות הדירוגים בחלוקה לקבוצות דירוג וכן את מספר החובות המדורגים. השינויים בהתפלגות הדירוגים נובעים בעיקר מדירוג פרויקטים חדשים ולא כתוצאה ממעברי דירוג. פירוט בדבר מעברי הדירוג בין הקטגוריות מוצג במטריצת המעברים של מידרוג בהמשך דוח זה.


התפלגות אופק הדירוג ובחינת דירוג (Credit Review)

אופק הדירוג הינו הערכת מידרוג בדבר כיוון הדירוג בטווח הזמן הבינוני. אופק הדירוג נחלק ל-4 קטגוריות: חיובי, יציב, שלילי או נבנה. אופק דירוג יציב משקף צפי נמוך לשינוי דירוג בטווח הזמן הבינוני. אופק חיובי, שלילי או נבנה משקפים סיכוי גבוה יותר לשינוי בטווח הזמן הבינוני. 
 
כאשר דירוג מועבר לבחינת דירוג (Credit Review – CR), נבחנת אפשרות לשינוי הדירוג בטווח הזמן הקצר. בחינת הדירוג יכולה להתבצע להעלאת דירוג, להורדת דירוג ובמקרים מסויימים עם כיוון לא וודאי. סיום בחינת הדירוג יכולה להסתיים בהעלאת דירוג, הורדת דירוג או אישרור הדירוג. דירוגים המצויים בבחינת דירוג לעתים מכונים דירוגים "ברשימת מעקב". 

להלן שיעור החובות שהועברו לבחינת דירוג (CR) עם השלכות שליליות או אופק שלילי בשנים 2005-2014. הנתונים הינם לסוף כל אחת מהשנים. בשנים אלו לא הועברו סדרות לבחינת דירוג (CR) עם השלכות חיוביות או בכיוון לא וודאי (נכון לסוף כל שנה).
 
מהתרשים מטה עולה כי בין השנים 2005-2008 לא הועברו סדרות מימון פרויקטים לבחינת דירוג. בשנת 2009, שיעור גבוה יחסית של חובות הועברו לבחינת דירוג. יצויין כי סך חובות מימון הפרויקטים בשנה זו היה נמוך יחסית ועל כן מספר מצומצם של חובות שהועברו לבחינת דירוג (3 דירוגים), משקף שיעור גבוה יחסית מסך הדירוגים. עם הגידול במספר הפרויקטים המדורגים, שיעור הדירוגים בבחינת דירוג התייצב על כ-7%.
מטריצות מעברים
 
מידרוג מרכזת מידע על שינויי דירוג בשנים 2004-2014 וזאת על בסיס מאגר אשר נצבר בהדרגה בשנות פעילותה. כל סדרה נכללת במסד הנתונים בהתאם למספר השנים בהן דורגה. לדוגמא, סדרה שדורגה משנת 2004 ועד לשנת 2014 נספרה 10 פעמים במסד הנתונים. לכל שנה קלנדרית נכלל במסד הנתונים הדירוג האחרון של הסדרה. במידה הדירוג השתנה מספר פעמים במהלך שנה בודדת תצטרף למסד הנתונים רק התצפית האחרונה, המייצגת חתך של סוף השנה הקלנדרית. 
בתחום מימון הפרויקטים נספרו כ-56 תצפיות של מעברי דירוג (לרבות אי שינוי דירוג).
להמחשה, משמעות הנתונים המופיעים בטבלת הנדידה המצטברת הינה כי ההסתברות שדירוג של מנפיק אשר דורג A1 יוותר על כנו בטווח של שנה הינה כ-75%, ההסתברות שהדירוג יופסק מסיבה כלשהי, הינה כ-25%. נוסחת חישוב שיעור הנדידה מובאת בנספח לדוח זה. מהטבלה עולה כי דירוגי מימון הפרויקטים מציגים יציבות בשנים הנבחנות. בהקשר זה יצויין כי מספר הדירוגים בתחום זה צמח בשנתיים האחרונות ועל כן הטבלה מבוססת על מספר תצפיות ושנות דירוג מצומצם מאוד.

עמודתWithdrawn (WR) 

עמודת WR מייצגת את המנפיקים אשר הופסק המעקב אחר דירוגם. הנסיבות העיקריות להפסקת המעקב הינן: השלמת פירעון כל סדרות החוב המדורגות, הסדר חוב/פשיטת רגל של המנפיק, קבלת מידע לא מספק/ לקוי, שאינו מאפשר הערכה יעילה של כושר האשראי, או בקשת מנפיק מחברת הדירוג להפסיק לדרג את התחייבויותיו.  


עמודת Default

בדומה לאמידת שיעור הנדידה השנתי, עמודת ה- Defaultמייצגת את פרופורציית החובות, שהפכו לחוב פגום בתקופת האמידה, מסך החובות ברמת הדירוג הנתונה. מקרים בהם הגוף המדורג מבקש מחברת מידרוג להפסיק את הדירוג על רקע חוב פגום, נמדדו כאירוע של חוב פגום ומצוינים גם בעמודת ה- Default (בנוסף למעברי דירוג אחרים או הפסקות דירוג שאירעו לסדרה עם אירוע הכשל ואחריו). יש לציין כי בשנים מסוימות מדגם ה- Default מצומצם יחסית ולכן תצפיות בודדות עלולות להטות את התוצאות. כמו כן מידרוג אומדת את הדירוג של החובות הפגומים, ביחס לדירוג 12 חודשים לפני הפיכת החוב לפגום ולאו דווקא ביחס לדירוג האחרון הרלוונטי לפני אירוע זה. בשנים הנבחנות לא נרשמו אירועי חדלות פירעון בתחום.

 מטריצות מעברים תחום מימון פרויקטים, 2004-2014דוחות קשורים   
  • התפלגות הדירוגים, מעברי דירוג וכשלי פירעון  - סיכום שנת 2014 ומצטבר, פברואר2015
  • שיעורי נדידת דירוגים והסתברות לכשל פירעון - סיכום שנת 2013 ומצטבר, מרץ 2014
  • מדידת ביצועי דירוג חוב - דוח מיוחד, מרץ 2014     
  • שיעורי נדידת דירוגים והסתברות לכשל פירעון - סיכום שנת 2012 ומצטבר, ינואר 2013
  • משמעות אופק הדירוג וסטאטוס הדירוג כמנבה שינויי בדירוגיםאשראי – דוח מיוחד, מאי 2012
  • הגדרת כשל פירעון בדירוג אשראי תאגידים - דוח מיוחד, פברואר 2009
 

נספח - מתודולוגיה לחישוב מטריצות המעברים

מידרוג מקבצת את הסדרות לקבוצות דירוג לפי הדירוג האחרון שלהן ולתקופת הזמן הרלוונטית (T). שיעור הנדידה השולי הינו ההסתברות שסדרה שלא "נפגמה" ברמת דירוג מסוימת עד לתחילת התקופה T תעבור לרמת דירוג אחרת (תעלה, או תרד) עד לסוף אותה תקופה. שיעור הנדידה המצטבר הינו ההסתברות למעבר בין רמות הדירוג מזמן הקמת קבוצות הדירוג ועד לסוף התקופה T. מבחינה מתמטית, שיעור הנדידה השולי לתקופת הזמן T עבור קבוצת דירוג, שנוצרה בזמן y בדירוג z מוגדרת כפרופורציה שבין מספר הסדרות x(t) שעברו מקבוצת דירוג מסוימת לקבוצה אחרת במהלך טווח הזמן T חלקי סך הסדרות באותה קבוצת דירוג לתחילת תקופת הזמן n(t). 
  
 [1] בפרויקטים אשר בגינם הונפק חוב בכיר וחוב נחות, כל סוג חוב נספר בנפרד.
במידה וקיימות מספר סדרות/הלוואות שהינן ברמת בכירות זהה, חובות/הלוואות אלו נספרו יחדיו.
 
 [2] הנכם מוזמנים לעיין בדוח ביצועי הדירוג של תאגידים ומוסדות פיננסיים באתר מידרוג.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update