חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

בחודש ינואר 2017, הצטמצמו המרווחים החציוניים של אג"ח קונצרניות לאורך כל סולם הדירוג גם במגזר השקלי וגם במגזר הצמוד, ביחס לחודש דצמבר 2016.

אילאיל שטנר, אנליסטית
ilil@midroog.co.il
אבי בן-נון, ראש תחום מוסדות פיננסים
avib@midroog.co.il

תקציר
בחודש ינואר 2017, הצטמצמו המרווחים החציוניים של אג"ח קונצרניות לאורך כל סולם הדירוג גם במגזר השקלי וגם במגזר הצמוד, ביחס לחודש דצמבר 2016. במגזר הצמוד, ברמות הדירוג הנמוכות יותר (A2.il ומטה) סגירת המרווחים הייתה משמעותית יותר (בין 10 ל- 20 נקודות בסיס) (תרשים 13) ומבטאת המשך מגמה של עליית תיאבון הסיכון בשוק, גם נוכח היעדר אלטרנטיבות השקעה, כפי שמתבטא בהיקף ביקושים גבוה יחסית ובנוסף לירידת עקום הבסיס, כאשר הציפיות האינפלציות בכל הטווחים הצטמצמו בחודש ינואר (תרשים 12). במגזר השקלי עוצמת סגירת המרווחים הייתה מתונה יותר. בדומה למרווחים, גם התשואות החציוניות במגזרי ההצמדה השונים ירדו במהלך חודש ינואר ביחס לחודש הקודם הן כתוצאה מסגירת מרווחים והן כתוצאה מירידת עקום הבסיס (חסר סיכון) ובניגוד למגמת הגידול בו בחודשים האחרונים (תרשים 15). כאשר הירידה הייתה מקבילית לאורך כל העקום וללא שינוי בתלילותו. עקום הבסיס בארה"ב שמר על יציבות באותה התקופה. יכול להיות שהשווקים נרגעו "מאפקט טראמפ"? 
ועכשיו למוקד נוסף: המרווחים בהם נסחרים החובות הנחותים (אג"ח Coco's) שהנפיקו חלק מהבנקים בשנת 2016 ממשיכים להיות גבוהים משמעותית מרמת המרווח שמשקף הדירוג החציוני שבהם דורגו (תרשים 18). כאשר, גם במהלך חודש ינואר 2017 נראה כי הסדרות של לאומי והבינלאומי שומרות על פער יציב יחסית אל מול המרווח החציוני כאמור ברמה של כ- 0.8%. כאשר, בסדרה של בנק אגוד הפער נפתח לעומת המרווח החציוני ובעיקר כתוצאה מצמצום המרווח החציוני בדירוג A3.il כאשר המרווח שבו הבנק נסחר שמר על יציבות. פערים אלה ממשיכים להעיד על רמת הסיכון שהמשקיעים רואים במכשירים אלה ואת מקדם הביטחון גם נוכח היעדר יכולת וניסיון מוכחים בתמחור מכשירים אלה. 
המשך הסקירה- בהשוואת המרווח החציוני הממוצע לחודש ינואר 2017 אל מול הממוצע בתקופה המקבילה אשתקד (תרשים 14) ניתן להבחין במגמה מעורבת: במגזר השקלי נפתחו המרווחים בטווח שבין 10 ל- 40 נקודות בסיס ברמות הדירוג הגבוהות (עד A1.il כולל), כאשר בדירוגים נמוכים יותר חלה מגמה הפוכה עם צמצום מרווחים בטווח רחב שבין 20 ל- 140 נקודות בסיס (נציין שבחלק מרמות הדירוג ישנן מיעוט תצפיות שיוצרות הטייה משמעותית בנתונים). במגזר הצמוד לאורך כל סולם הדירוג המרווחים נסגרו בטווח רחב גם כן שבין 10 ל- 150 נקודות בסיס.
בחלוקה לפי ענפי פעילות מרכזיים, התשואה החציונית של אג"ח קונצרני צמוד מדד ליום 26.01.2017 מול החודש הקודם המשיכה במגמת הירידה ברוב הענפים (תרשים 16) בטווח שבין 10 ל- 20 נקודות בסיס, כאשר מדרג הסיכון בין הענפים נשמר- סיכון נמוך יותר במוסדות פיננסים (בנקים וחברות ביטוח) וסיכון גבוה יותר בחברות אחזקה ונדל"ן, אולם רמות התשואה החציונית נותרו נמוכות מאוד ומתחת לרמה של 3.0% בכל הענפים. מדרג הסיכון בין הענפים משתקף גם בתנודתיות התשואות (פער הריביות), כאשר התנודות המשמעותיות ביותר שנחזו בתשואות ב-12 החודשים האחרונים, נמצאו בעיקר חברות מענף הנדל"ן (תרשימים 19 ו-20). 
בהשוואה גלובאלית ניתן לחזות בפער ריביות שלילי (ריבית גבוהה יותר בשוק הגלובאלי) בין המשק המקומי לגלובאלי למח"מ של מעל ל- 5 שנים ולנקודת החתך של יום ה- 30.12.2016 עד לרמת דירוג של A1 כולל ובניגוד לחודש הקודם, כאשר בדירוגים נמוכים יותר נפתח פער ריביות חיובי (תרשים 22). פרמיית ה- CDS בחתך גלובאלי שמרה על יציבות מסוימת ביחס לחודש הקודם (תרשים 23). 
 
 
הערה: יש לשים לב שבחלק מהמדגמים ומתתי המדגמים יש מיעוט תצפיות שעלולות להטות את התוצאות.
התפתחות נתוני שוק מרכזיים1 
 
תרשים 1: התפלגות התשואות החציוניות של אג"ח קונצרניות צמודות מדד לפי קבוצת דירוג, משנת 2011 ועד לתחילת שנת 2017
 
 
תרשים 2: התפלגות התשואות החציוניות של אג"ח קונצרניות שקליות לפי קבוצת דירוג, משנת 2011 ועד לתחילת שנת 2017
 
מקור: מערכת ACE ועיבודי מידרוג

תרשים 3: התפלגות התשואות החציוניות של אג"ח קונצרניות צמודות מדד לפי דירוג, משנת 2011 ועד לתחילת שנת 2017
 
 
תרשים 4: התמקדות בהתפלגות התשואות החציוניות של אג"ח קונצרניות צמודות מדד לפי דירוג מתחילת שנת 2016
 
 
תרשים 5: התפלגות התשואות החציוניות של אג"ח קונצרניות שקליות לפי דירוג, משנת 2011 ועד לתחילת שנת 2017