חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

איילון חברה לביטוח בע"מ

איילון חברה לביטוח בע"מ

A2.il
חיובי

תאריך דוח אחרון

10.06.2024

אנליסט מוביל:
מיכל בדינטר
אנשי קשר:
צביקה ארליכמן, מוטי ציטרין

איתנות פיננסית של מבטח (IFS)

A2.il
חיובי

הון משני מורכב והון רובד 2

Baa1.il
(hyb)
חיובי
השלכות מלחמת "חרבות ברזל" על כושר החזר האשראי של מנפיקים המדורגים על ידי מידרוג -דו"ח מיוחדהורד
בחינת השלכות המשבר הכלכלי על כושר החזר האשראי בדירוגי מידרוג - דוח מיוחדהורד
מרווחים דירוגים ומה שביניהםהורד
מרווחים דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד יולי 2018הורד
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים- סיכום שנת 2017 ומצטברהורד
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2017 ומצטברהורד
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, פברואר 2018הורד
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017הורד
סולבנסי 2 - הון כלכלי - האומנם?הורד
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Commentהורד
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיותהורד
אינדיקטור (hyb) בדירוגי מכשירים פיננסיים של בנקים וחברות ביטוחהורד
הון כלכלי מה הוא תורם לנו?- דוח מיוחד
דוח מיוחד- הפער בין דירוג השוק לבין דירוג אשראי בחברות ביטוח, מבט גלובאליהורד
Sector Comment חברות ביטוח- התרת ניוד פוליסות ביטוח חיים בעלות מקדם קצבה מובטחהורד
חברות ביטוח- Sector Commentהורד
Sector Comment - עקום התשואות והשפעתו על חברות הביטוחהורד
ענף החיסכון ארוך הטווח- סיכום שנת 2012הורד
רווחיות חברות הביטוח בעידן הלימות הון גבוהההורד
השקעות גופיים מוסדיים בחו"להורד
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update