חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

ניגודי עניינים מותרים

ניגודי עניינים מותרים

ניגודי העניינים המותרים בפעילות החברה לדעתה של מידרוג
 1. קבלת תשלום ממנפיקים או מחתמים על מנת לקבוע דירוגי אשראי של מכשירים פיננסיים שהינם מנפיקים או נותנים להם שירותי חיתום, לפי העניין.
 2. קבלת תשלום מלווים על מנת לקבוע את דירוגי האשראי שלהם לצורך קבלת מימון מגוף פיננסי.
 3. קבלת תשלום מגופים מממנים על מנת לקבוע את דירוגי האשראי של גורם שהם מעוניינים לתת לו מימון או של פרויקט שהם מעוניינים לממן או להשקיע בו.
 4. קבלת תשלום ממשקיעים על מנת לקבוע את דירוגי אשראי של מכשירים פיננסיים שהם מעוניינים להשקיע בהם.
 5. מתן שירותים נלווים שאינם דירוגי אשראי, כנגד תשלום, לכל אחד מהגופים המנויים לעיל (מנפיקים, חתמים, מממנים או משקיעים).
 6. קבלת החזרי הוצאות מגופים מדורגים בהתאם להסכם מולם וכנגד אסמכתאות.
 7. פרסום מחקרי שוק, תחזיות מאקרו כלכליות או מאמרים בתחומי הפעילות של החברה.
 8. העסקת עובדים שייתכן והיו להם יחסי עובד-מעביד קודמים עם לווים או מנפיקים מדורגים, או עם גופים אחרים שהם לקוחות של החברה כיום או שיהיו לקוחות שלה בעתיד.
 9. אנליסטים המועסקים בחברה רשאים לסיים את עבודתם ולהיות מועסקים על ידי מנפיק או לווה מדורג או לקוח של החברה .
 10. עובדי החברה יכולים להיות בקשרים אישיים עם אנשים שעובדים בגוף מדורג או בגוף שהינו לקוח של החברה או שיש להם קשר אישי או עסקי עם גופים. 
 11. עובדי החברה רשאים להחזיק במכשירים פיננסיים מסוימים בהתאם לנהלי החברה. 
 12. ככל שלחברה יש או יהיו חב' בנות, לקוחותיהן של אותן חברות יכולים להיות גופים שהחברה מספקת להם שירותי דירוג אשראי או שירותים נלווים אחרים.
 13. רכישת טובין או שירותים סטנדרטיים מגופים מדורגים או גופים שניתנים להם שירותי דירוג (כגון ביטוח, שירותי נסיעות, שירותים טכנולוגיים, צרכי משרד וכד').
 14. התקשרות לצורך ביטוח פנסיוני או השתלמות או גמל עבור עובדי החברה בתנאים המקובלים באותם גופים מוסדיים. 
 15. הזמנת מרצים העובדים בגופים מדורגים או מכהנים במשרות ציבוריות, לעיתים כנגד תשלום בגין ההרצאה.
 16. הנפקת דירוגי אשראי לישויות המחזיקות במניות של החברה או לצדדים שלישיים עבור ישויות אשר אינן מחזיקות באמצעי שליטה בחברה.
 17. הדירקטורים של החברה יכולים לקיים קשרים אישיים או עסקיים עם גופים מדורגים ו/או גופים שיש להם עניין בדירוג כגון חתמים, מממנים ומשקיעים, ולכהן כדירקטורים בגופים כאמור.
 18. הנפקת דירוגי אשראי לישויות של דירקטורים של החברה יש עמם קשרים אישיים או עסקיים או שהם מכהנים כדירקטורים באותן ישויות.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update