חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים- סיכום שנת 2015 ומצטבר, דוח מיוחד

ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים- סיכום שנת 2015 ומצטבר, דוח מיוחד

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בתחום מימון הפרויקטים, בשנת 2015 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת.

ד"ר אביגיל קוניקוב-ליבנה, קצינת אשראי ראשית

Avigail.k@midroog.co.il

הקדמה

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בתחום מימון הפרויקטים, בשנת 2015 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת. הדוח כולל את שיעורי מעברי הדירוגים (מטריצות מעברים) השנתית והמצטברת בבחינה שנתית, את השינוי בהתפלגות הדירוגים ואופק הדירוג. 
 
מידרוג מרכזת ומפרסמת את שינויי הדירוג ומדדי דיוק הדירוג וזאת במטרה לייצר שקיפות ביחס לביצועי הדירוג.
הנתונים המובאים להלן מתייחסים לדירוג חוב מסוג מימון הפרויקטים. יצויין כי בשנים הנבחנות לא נרשמו אירועי כשל פירעון בתחום מימון הפרויקטים ועל כן לא מוצג חישוב של מדד הדיוק.
 
בדוח זה חוב בגין מימון פרויקטים (להלן: "חוב") מוגדר כמספר החובות הפעילים ברמת בכירות זהה[1], שמדרגת מידרוג לסוף השנה הקלנדרית. הסדרות המדורגות כוללות דירוגים פומביים ודירוגים פרטיים. דירוגי חוב תאגידי של חברות תשתית (למעט פרוייקטי תשתיות), אינם נכללים בנתונים המוצגים בדוח זה[2]. הדירוג הנלקח לצורך חישוב התפלגות הדירוגים הינו דירוג הפרויקט (בשונה מדירוג הפרויקט לתקופת התפעול בלבד).
 
התפלגות הדירוגים
 
נכון לסוף 2015 מידרוג דירגה כ-40 חובות בתחום מימון הפרויקטים. הדירוג החציוני של חובות אלו הינו A1.il.
 
להלן התפלגות דירוגי מימון הפרויקטים לסוף שנת 2015 בהשוואה לסוף שנת 2014:
 
שיעור החובות המדורגים בדירוג Aa3.il בתחום מימון הפרויקטים ירד מכ-42% לסוף שנת 2014 לכ-35% לסוף שנת 2014, וזאת בעיקר בשל דירוג חובות חדשים בדירוגים נמוכים יותר, בעיקר שדירוגם הממוצע נמוך יותר וכן הורדת דירוג אחת. העלייה בשיעור החובות המדורגים בקבוצת ה Baa.il נובעת מהורדות דירוג וכן מדירוגים חדשים בקבוצה זו בשנה החולפת.
 
להלן תרשימים המתארים את התפלגות הדירוגים בחלוקה לקבוצות דירוג וכן את מספר החובות המדורגים. השינויים בהתפלגות הדירוגים נובעים בעיקר מדירוג פרויקטים חדשים ולא כתוצאה ממעברי דירוג. פירוט בדבר מעברי הדירוג בין הקטגוריות מוצג במטריצת המעברים של מידרוג בהמשך דוח זה.
 
התפלגות אופק הדירוג ובחינת דירוג (Credit Review)
 
אופק הדירוג הינו הערכת מידרוג בדבר כיוון הדירוג בטווח הזמן הבינוני. אופק הדירוג נחלק ל-4 קטגוריות: חיובי, יציב, שלילי או נבנה. אופק דירוג יציב משקף צפי נמוך לשינוי דירוג בטווח הזמן הבינוני. אופק חיובי, שלילי או נבנה משקפים סיכוי גבוה יותר לשינוי בטווח הזמן הבינוני. 
 
כאשר דירוג מועבר לבחינת דירוג (Credit Review – CR), נבחנת אפשרות לשינוי הדירוג בטווח הזמן הקצר. בחינת הדירוג יכולה להתבצע להעלאת דירוג, להורדת דירוג ובמקרים מסויימים עם כיוון לא וודאי. סיום בחינת הדירוג יכולה להסתיים בהעלאת דירוג, הורדת דירוג או אישרור הדירוג. דירוגים המצויים בבחינת דירוג לעתים מכונים דירוגים "ברשימת מעקב". 
 
להלן שיעור החובות שהועברו לבחינת דירוג (CR) עם השלכות שליליות או השלכות לא וודאיות וכן שיעור החובות באופק חיובי או אופק שלילי בשנים 2006-2015. הנתונים הינם לסוף כל אחת מהשנים. 
 
מהתרשים  עולה כי בין השנים 2006-2008 לא הועברו סדרות מימון פרויקטים לבחינת דירוג. בשנת 2009, שיעור גבוה יחסית של חובות הועברו לבחינת דירוג. יצויין כי סך חובות מימון הפרויקטים בשנה זו היה נמוך יחסית ועל כן מספר מצומצם של חובות שהועברו לבחינת דירוג (3 דירוגים), משקף שיעור גבוה יחסית מסך הדירוגים. נכון לסוף שנת 2015 לדירוג חוב אחד הוצב אופק חיובי ול- 2 חובות אחרים בחינת דירוג עם השלכות לא וודאיות. דירוגם של כל הדירוגים (3) שהועברו לבחינת דירוג עם השלכות שליליות נכון לסוף שנת 2014 ירד, נכון לסוף שנת 2015.
 
מטריצות מעברים
מידרוג מרכזת מידע על שינויי דירוג בשנים 2004-2015 וזאת על בסיס מאגר אשר נצבר בהדרגה בשנות פעילותה. כל חוב נכלל במסד הנתונים בהתאם למספר השנים בהן דורג. לדוגמא, חוב שדורג משנת 2004 ועד לשנת 2015 נספר 11 פעמים במסד הנתונים. לכל שנה קלנדרית נכלל במסד הנתונים הדירוג האחרון של החוב. במידה והדירוג השתנה מספר פעמים במהלך שנה בודדת תצטרף למסד הנתונים רק התצפית האחרונה, המייצגת חתך של סוף השנה הקלנדרית. בתחום מימון הפרויקטים קיימות תצפיות החל משנת 2006.
 
סך התצפיות בכל קבוצות הדירוג בתחום מימון פרויקטים, לנקודות החתך הרלוונטיות (לסוף השנים 2006-2014) הינו כ-89. בתוספת הפסקות דירוג ודירוגים לסוף שנת 2015, סך התצפיות ששימשו לחישוב הנתונים (לרבות הפסקות דירוג) לסוף השנים 2006-2015 הינו כ-143.
 
להמחשה, משמעות הנתונים המופיעים בטבלת המעברים המצטברת הינה כי כ-86% מהחובות שדורגו A1.il נותרו על כנם בטווח של שנה, ודירוגם של כ-14% הופסק מסיבה כלשהי. נוסחת חישוב
שיעור המעברים מובאת בנספח 1 לדוח זה. מהטבלה עולה כי דירוגי מימון הפרויקטים מציגים יציבות בשנים הנבחנות. בהקשר זה יצויין כי מספר הדירוגים בתחום זה צמח בשנתיים האחרונות ועל כן הטבלה מבוססת על מספר תצפיות ושנות דירוג מצומצם מאוד.
 
עמודת(Withdrawn (WR
עמודת WR מייצגת את המנפיקים אשר הופסק המעקב אחר דירוגם. הנסיבות העיקריות להפסקת המעקב הינן: השלמת פירעון כל סדרות החוב המדורגות, הסדר חוב/פשיטת רגל של המנפיק, קבלת
מידע לא מספק/ לקוי, שאינו מאפשר הערכה יעילה של כושר האשראי, או בקשת מנפיק מחברת
הדירוג להפסיק לדרג את התחייבויותיו.  
 
עמודת Default
 
בדומה לאמידת שיעור המעברים השנתי, עמודת ה- Defaultמייצגת את פרופורציית החובות, שחל לגביהם בתקופת האמידה הרלוונטית אירוע כשל פירעון מסך החובות ברמת הדירוג הנתונה לסוף השנה הקלנדארית הקודמת, ולאו דווקא ביחס לדירוג האחרון הרלוונטי לפני אירוע הכשל. בשנים הנבחנות לא נרשמו אירועי כשל פירעון בתחום מימון הפרויקטים. להערכתנו, מעברי דירוג (לרבות למצב של כשל פירעון) ביחס לחתך דירוגים למועד אחיד (לסוף תקופה נתונה), משקף באופן ברור יותר, את שיעור הכשל מתוך קבוצת דירוג מסוימת ביחס למועד זה.   
 
מטריצות מעברים תחום מימון פרויקטים, 2004-2015
 
דוחות קשורים
 
  •    לסיכום ביצועי הדירוגים לשנים 2009-2014, הנכם מוזמנים לעיין באתר מידרוג
 
  •    לסולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, הנכם מוזמנים לעיין באתר מידרוג
 
נספח 1 - מתודולוגיה לחישוב מטריצות המעברים
 
מידרוג מקבצת את הסדרות לקבוצות דירוג לפי הדירוג האחרון שלהן ולתקופת הזמן הרלוונטית T)3)שיעור המעברים השולי הינו ההסתברות שסדרה שלא "נפגמה" ברמת דירוג מסוימת עד לתחילת
התקופה T תעבור לרמת דירוג אחרת (תעלה, או תרד) עד לסוף אותה תקופה. שיעור המעברים המצטבר הינו ההסתברות למעבר בין רמות הדירוג מזמן הקמת קבוצות הדירוג ועד לסוף התקופה T. מבחינה מתמטית, שיעור המעברים השולי לתקופת הזמן T עבור קבוצת דירוג, שנוצרה בזמן y בדירוג z מוגדרת כפרופורציה שבין מספר הסדרות x(t) שעברו מקבוצת דירוג מסוימת לקבוצה אחרת במהלך טווח הזמן T חלקי סך הסדרות באותה קבוצת דירוג לתחילת תקופת הזמן (n(t.
 
 
 
נספח 2- חישוב מדד הדיוק
 
מיקום ממוצע (AP)
 
מיקומו של דירוג (שעבר אירוע כשל, או שלא) בקבוצת
דירוגים[4], הינו כשיעור הדירוגים בקבוצת הדירוגים בעלי דירוג גבוה ממנו, בתוספת חצי משטחה של קטגוריית הדירוג בה הוא מצוי. 
 
לדוגמא - אם 5% מהדירוגים דורגו Aaa.il, 6% דורגו Aa1.il ו- 7% דורגו Aa2.il,
אזי:
 
1.       לדירוג של Aaa.il יש מיקום של  5%/2=2.5%.
 
2.       לדירוג של Aa1.il יש מיקום של 5%+(6%/2)=8%.
 
3.       לדירוג של Aa2.il יש מיקום של 5%+6%+(7%/2)=14.5%.
 
המיקום הממוצע הינו חישוב של מיקומם הממוצע של דירוגים שעברו כשל פירעון/חוב פגום וזאת לנקודת זמן נתונה טרם כשל הפירעון/החוב הפגום (12 חודשים לפני מועד הכשל או הפיכת החוב לפגום, בהתאם לעניין). מדד זה משקף את כוחו האורדינאלי של הדירוג. 
 
מערכת דירוג חזקה תציג AP קרוב ל-100%, שמשמעותו כי הדירוגים בהם נרשם אירוע כשל פירעון, דורגו כולם באחוזון התחתון של התפלגות הדירוגים וזאת לפחות 12 חודשים לפני מועד הכשל ומעיד על קשר חזק מאוד בין הדירוג לבין כשל הפירעון. מערכת דירוג אקראית תציג AP באזור ה-50% ואילו מערכת דירוג בעלת מתאם שלילי חזק לאירועי כשל תציג AP קרוב ל-0%. נציין כי לא ניתן להשיג AP של 100%, או 0%, זאת בשל חלקם (שטחם בהתפלגות) של אירועי הכשל בהתפלגות ולכן יש צורך לתקנן את ה- AP עבורם. לדוגמא, נניח כי D - מייצג את שיעור הדירוגים שחוו אירוע כשל פירעון בהתפלגות.
   
  • ה-AP המקסימאלי האפשרי הוא 100%- D/2, אשר יתקבל כאשר כל הדירוגים בהם נרשם כשל פירעון מדורגים בדירוג זהה וכל הדירוגים בהם לא נרשם אירוע כשל פירעון מדורגים מעל דירוג זה.
  • באופן דומה ה- AP המינימאלי האפשרי הוא D/2, כאשר כל הדירוגים אשר אירע בהם אירוע כשל פירעון מדורגים בדירוג זהה והוא גבוה משל כל שאר הדירוגים שלא אירע בהם כשל פירעון.
 
על מנת לתקנן את ה-AP אנו מגדירים AP* מותאם (לעיל ולהלן: "מדד הדיוק" או "Average Position -AP") כדלקמן:     
 
התאמה זו מאפשרת ל- AP* לקבל ערכים של 0% או 100%.
 
בנוסף נציין כי ניתן לגלם את המידע הניתן באופק חיובי/שלילי ורשימות מעקב עם השלכות חיוביות/ שליליות ולהציג מדד AP מתואם בגינם. חשוב לציין כי מדד ה-AP או כל מדד יחיד אחר, אינו מסביר לבדו את מידת הדיוק שמגלמות מערכות דירוג שונות בנקודת חתך מסוימת. כמו כן, מיעוט מקרי כשל ו/או מיעוט תצפיות בקבוצת דירוג מסוימת עלול להטות את התוצאות. 
 
  
[1] בפרויקטים אשר בגינם הונפק חוב בכיר וחוב נחות, כל סוג חוב נספר  בנפרד. במידה וקיימות מספר סדרות/הלוואות שהינן ברמת בכירות זהה, חובות/הלוואות אלו נספרו יחדיו.
 
[2] הנכם מוזמנים לעיין בדוח ביצועי הדירוג של תאגידים ומוסדות פיננסיים באתר מידרוג.
 
 
[3] תקופת הזמן הרלוונטית הינה שנה כמפורסם בדוח זה.
 
 
[4] בהתאם להגדרת הדירוג לצורך החישוב: מנפיק, סדרה וכו'.


הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update