חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

Sector Comment - רישיונות אספקה ליח"פים, ענף האנרגיה לייצור חשמל פרטי

Sector Comment - רישיונות אספקה ליח"פים, ענף האנרגיה לייצור חשמל פרטי

ביום 13.04.2014 קיבלה רשות החשמל- הרשות לשירותים ציבוריים החלטה בנוגע להענקת רישיונות, לפיה רישיון ייצור קבוע ורישיון אספקה יינתנו בכפוף אישור שר התשתיות הלאומיות, אנרגיה והמים (להלן: "שר האנרגיה"). נכון למועד הדוח, מנפיק משרד האנרגיה לכלל היח"פים רישיונות ייצור לתקופה של 20 שנה בעוד שרישיונות האספקה מונפקים לשנה אחת בלבד.

אלון ליפשיץ, אנליסט
alonl@midroog.co.il

ישי טריגר, ראש צוות
yishait@midroog.co.il

רו"ח מירב בן כנען הלר, סמנכ"ל
 meravb@midroog.co.il

ביום 13.04.2014 קיבלה רשות החשמל- הרשות לשירותים ציבוריים (להלן: "רשות החשמל") החלטה בנוגע להענקת רישיונות, לפיה רישיון ייצור[1] קבוע ורישיון אספקה[2] יינתנו בכפוף אישור שר התשתיות הלאומיות, אנרגיה והמים (להלן: "שר האנרגיה"). נכון למועד הדוח, מנפיק משרד האנרגיה לכלל היח"פים רישיונות ייצור לתקופה של 20 שנה בעוד שרישיונות האספקה מונפקים לשנה אחת בלבד. ראוי לציין כי האסטרטגיה של היח"פים וכן המודל העסקי שלהם, נשען על מכירת חשמל ללקוחות קצה פרטיים לתקופה של עד 20 שנה. המודל העסקי של היח"פים משתקף, בין היתר, במתווה המימון שלהם עם המממנים וכן במודלים הפיננסים שלהם אשר מגלמים את יכולתם לשרת את החוב הפיננסי שגויס במטרה להקים, לתפעול ולתחזק את התחנות הכוח השונות. נכון למועד הדוח, ישנם מספר יח"פים אשר משלימים בימים אלו הפעלה מסחרית של שנה ורישיונות האספקה שלהם עומדים להסתיים בימים אלו, יחפים אלו טרם קיבלו הארכה לתקופה נוספת. בד בבד, בשנת 2015 צפויים להיכנס להפעלה מסחרית
שלושה יח"פים: דליה אנרגיות בע"מ (כ- 870 מגוואט), רמת נגב אנרגיה (כ- 117 מגוואט) ואשדוד אנרגיה בע"מ (כ- 60 מגוואט).

להערכת מידרוג, אי הארכת רישיונות האספקה לתקופה נוספת של 19 שנה אינה עולה בקנה אחד עם החלטות המדינה בקשר עם שילוב תחנות כוח פרטיות בענף האנרגיה וכן עם המלצות וועדת יוגב לרפורמה בענף. למידרוג לא נמסרה סיבה קונקרטית להנפקת רישיון אספקה לשנה אחת בלבד ו/או לאי הארכת רישיונות האספקה לתקופה נוספת. ראוי לציין, כי סביבה רגולטורית שלא מאפשרת מכירת חשמל ללקוחות קצה פרטיים לתקופה של 20 שנה, בדומה לרישיונות הייצור, עלולה להוביל לפגיעה מהותית בדירוגי הפרויקטים.
מידרוג תמשיך ותעקוב אחר ההתפתחויות בנוגע לתקופת רישיונות האספקה של היח"פים והשפעתה על הדירוגים.[1] אישור מכירת חשמל למנהל המערכת.

[2] אישור למכירת חשמל ללקוחות קצה פרטיים.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update