חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

מימון פרויקטים ותשתיות - דוח מיוחד - הערת ענף, אפריל 2020

מימון פרויקטים ותשתיות - דוח מיוחד - הערת ענף, אפריל 2020

מידרוג מעריכה כי המשבר הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה, לצד השינויים האפשריים בתזרימי המזומנים ובהכנסותיהן של חברות פרויקטים וחברות תשתית, עלולים להשפיע על סיכוני האשראי של חברות אלו, בדגש על החברות התלויות בביקושים ו/או הנמצאות כעת בשלב ההקמה - הטומנת בחובה חשיפה למצבם הפיננסי של קבלנים מהותיים, עיכובים בהקמת פרויקטים, עיכובים בהשלמת הרכש וגלישת עלויות. מנגד, מאפייני המימון הפרויקטלי כוללים לרוב התאמה בין שירות החוב העתי לתזרים הצפוי בפרויקט לאורך השנים ובדרך כלל, סיכון ביקושים ממותן והעדר סיכון מימון מחדש, זאת לצד מנגנונים פיננסים שונים ומבנה משפטי הכולל מערך ערבויות, שעבודים ובטוחות, הצפויים למתן את החשיפה להשפעת הנגיף. בנוסף, רבות מחברות התשתית הינן בבעלות ממשלתית, מספקות שירותים חיוניים למשק ובעלות חשיבות בהיבטים כלל מערכתיים, אשר צפויים למתן את החשיפה להשפעת הנגיף.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update