חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

שיעורי שיקום של איגרות החוב בדירוגי מידרוג בתחום המימון התאגידי בין השנים 2005-2020

שיעורי שיקום של איגרות החוב בדירוגי מידרוג בתחום המימון התאגידי בין השנים 2005-2020

מטרת דוח זה הינה להציג את שיעורי הכשל ושיעורי השיקום של אי גרות החוב מתחום המימון התאגידי שדורגו על ידי מידרוג בין השנים 2020-2005 וחל בהם אירוע כשל פירעון. הנושאים העיקריים בהם מתמקד הדוח הינם: )1 )שיעורי הכשל על פני זמן ובענפים השונים ) 2 )ניתוח שיעורי השיקום בחתכים שונים כגון: ענף הפעילות, שנת כשל הפירעון, בטוחות שהועמדו למחזיקי איגרות החוב, סוג השיקום: הסדר או פירוק וכן מאפייני איגרות החוב כגון: מח"מ איגרות החוב ואופציית ההמרה באיגרות החוב . )3 )הקשר בין שיעור השיקום ודירוג איגרות החוב . דוח זה מהווה עדכון של הדוח אשר פורסם בינואר 2019 ומתייחס לשיעורי השיקום של איגרות החוב בתחום המימון התאגידי בין השנים 2017-2005 .יצוין כי מדגם כשלי הפירעון הינו מצומצם יחסית ולכן תצפיות בודדות עלולות להטות את התוצאות. הנתונים המובאים להלן מתייחסים 1 למנפיקים בתחום מימון התאגידים . כאשר הניתוח מוצג הן ברמת איגרות החוב והן ברמת המנפיק. בנוסף, מידרוג מרכזת ומפרסמת דוחות ביצועי דירוג הכוללים את מעברי הדירוג ומדדי דיוק הדירוג וזאת במטרה לייצר שקיפות ביחס לביצועי הדירוג.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update