בנק מזרחי טפחות בע"מ

Aaa.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

09.09.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

09.09.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:סופי טוביאקוב

אנשי קשר: סופי טוביאקוב, סיגל יששכר

 • דירוגים נוספים

 • פיקדונות לזמן ארוך/ אג"ח Aaa.il
  יציב

 • כתבי התחייבויות נדחים עם מנגנון חוזי לספיגת הפסדים Aa3.il
  (hyb)
  יציב

 • פקדונות לזמן קצר P-1.il

 • איתנות פיננסית פנימית aa2.il

 • שטרי הון נדחים (הון משני עליון) Aa2.il
  (hyb)
  יציב

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update