הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

Aaa.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

23.07.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

23.07.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:סופי טוביאקוב

אנשי קשר: סיגל יששכר, סופי טוביאקוב

 • דירוגים נוספים

 • איתנות פיננסית פנימית aa2.il

 • כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון חוזי לספיגת הפסדים (CoCo) Aa3.il
  (hyb)
  יציב

 • פיקדונות לזמן ארוך ואגרות חוב Aaa.il
  יציב

 • שטרי הון נדחים (הון משני עליון) Aa2.il
  (hyb)
  יציב

 • פיקדונות לזמן קצר P-1.il

 • כתבי התחייבות נדחים (הון משני תחתון) Aa1.il
  יציב

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update