חברה לנכסים ולבנין בע"מ

A2.il
שלילי

תאריך דוח מלא אחרון

22.04.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

22.04.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:יוגב יגודה

אנשי קשר: רן גולדשטיין

מר יוסף זינגר מחזיק [בעקיפין] 6.125% מהון המניות של מידרוג בע"מ ומכהן כדירקטור במידרוג בע"מ וכן כדירקטור בחברת דיסקונט השקעות בע"מ, אשר

הינה בעלת שליטה בחברה לנכסים ובנין בע"מ. אין למר יוסף זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע"מ.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update