בנק דיסקונט לישראל בע"מ

Aaa.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

04.11.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

04.11.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:סופי טוביאקוב

אנשי קשר: סופי טוביאקוב, סיגל יששכר

 • דירוגים נוספים

 • הערכת איתנות פיננסית aa2.il

 • שטרי הון נדחים (הון ראשוני) Aa3.il
  (hyb)
  יציב

 • פיקדונות לזמן ארוך/ אג"ח Aaa.il
  יציב

 • כתבי התחייבות נדחים (הון משני תחתון) Aa1.il
  יציב

 • פקדונות לזמן קצר P-1.il

 • כתבי התחייבויות נדחים עם מנגנון חוזי לספיגת הפסדים Aa3.il
  (hyb)
  יציב

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update