בנק לאומי לישראל בע"מ

Aaa.il
יציב

תאריך דוח אחרון

12.01.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:עמית פדרמן

אנשי קשר: איתי נברה

  • דירוגים נוספים

  • איתנות פיננסית פנימית aa1.il

  • פיקדונות לזמן ארוך/ אג"ח Aaa.il
    יציב

  • פקדונות לזמן קצר P-1.il

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update