בנק לאומי לישראל בע"מ

Aaa.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

30.09.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

30.09.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:סופי טוביאקוב

אנשי קשר: סופי טוביאקוב, סיגל יששכר

 • דירוגים נוספים

 • איתנות פיננסית פנימית aa1.il

 • שטרי הון נדחים (הון משני עליון) Aa2.il
  (hyb)
  יציב

 • כתבי התחייבות נדחים (הון משני תחתון) Aa1.il
  יציב

 • פיקדונות לזמן ארוך/ אג"ח Aaa.il
  יציב

 • פקדונות לזמן קצר P-1.il

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update