בנק לאומי לישראל בע"מ

Aaa.il
יציב

תאריך דוח אחרון

26.05.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:עמית פדרמן

אנשי קשר: איתי נברה

 • דירוגים נוספים

 • איתנות פיננסית פנימית aa1.il

 • כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון חוזי לספיגת הפסדים Aa2.il
  (hyb)
  יציב

 • פיקדונות לזמן ארוך/ אג"ח Aaa.il
  יציב

 • פקדונות לזמן קצר - ניירות ערך מסחריים P-1.il P-1.il

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update