בנק אגוד לישראל בע"מ

Aa3.il
CR UPG

תאריך דוח מלא אחרון

17.01.2019

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

05.10.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:סופי טוביאקוב

אנשי קשר: סופי טוביאקוב, סיגל יששכר

 • דירוגים נוספים

 • כתבי התחייבות נדחים (הון משני תחתון) A1.il
  CR UPG

 • כתבי התחייבויות נדחים עם מנגנון חוזי לספיגת הפסדים A3.il
  (hyb)
  CR UPG

 • פיקדונות לזמן ארוך/ אג"ח Aa3.il
  CR UPG

 • פקדונות לזמן קצר P-1.il

 • שטרי הון נדחים (הון משני עליון) A2.il
  (hyb)
  CR UPG

 • איתנות פיננסית פנימית a2.il

בנק אגוד לישראל בע"מ מחזיק [בעקיפין] 4.9% מהון המניות של מידרוג בע"מ

באמצעות אגוד השקעות וייזום (א.ש.י) בע"מ. מניות החברה חסרות אמצעי שליטה

כלשהם.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update