בנק אגוד לישראל בע"מ

Aa1.il
חיובי

תאריך דוח אחרון

14.12.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:עמית פדרמן

אנשי קשר: איתי נברה

 • דירוגים נוספים

 • כתבי התחייבות נדחים (הון משני תחתון) Aa2.il
  חיובי

 • כתבי התחייבויות נדחים עם מנגנון חוזי לספיגת הפסדים A1.il
  (hyb)
  חיובי

 • פיקדונות לזמן ארוך/ אג"ח Aa1.il
  חיובי

 • פקדונות לזמן קצר P-1.il

 • איתנות פיננסית פנימית a2.il

בנק אגוד לישראל בע"מ מחזיק [בעקיפין] 4.9% מהון המניות של מידרוג בע"מ

באמצעות אגוד השקעות וייזום (א.ש.י) בע"מ. מניות החברה חסרות אמצעי שליטה

כלשהם.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update