גיבוי אחזקות בע"מ

החברה עוסקת במתן אשראי חוץ-בנקאי.

Baa2.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

29.03.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

29.03.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:סופי טוביאקוב

אנשי קשר: סיגל יששכר, סופי טוביאקוב

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update