בנק מסד בע"מ

Aa1.il
חיובי

תאריך דוח מלא אחרון

03.02.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

03.02.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:סופי טוביאקוב

אנשי קשר: סיגל יששכר, סופי טוביאקוב

  • דירוגים נוספים

  • פיקדונות לזמן ארוך/ אג"ח Aa1.il
    יציב

  • איתנות פיננסית פנימית aa3.il

  • פקדונות לזמן קצר P-1.il

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update