סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

Aa3.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

17.10.2019

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

25.06.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אופיר זלינגר

אנשי קשר: רן גולדשטיין

גב' אביטל שטיין היא דירקטורית

בלתי תלויה בסלע קפיטל נדל"ן בע"מ וכן היא דח"צית במידרוג בע"מ. אין לגב' שטיין כל נגיעה לדירוגים הנקבעים על ידי מידרוג בע"מ.

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ רכשה את זכויות הבעלות של המשרדים אותם שוכרת מידרוג. מידרוג שכרה את משרדיה מהבעלים הקודמים, שהיא חברה שאיננה מדורגת על

ידי מידרוג. 


הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update