חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
רכבת ישראל בע"מ Aa1.il
יציב
11.08.2021
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update