חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
שמוס אינטרנשיונל לימיטד Aa3.il
(sf)
NOO
02.12.2020
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update