סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017


 

חזור
 

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים.
אנשי קשר:
ד"ר אביגיל קוניקוב-ליבנה, קצינת אשראי ראשית
avigail.k@midroog.co.il
 
הקדמה
במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים. מטרת המסמך הינה לייצר שקיפות ביחס להגדרות הדירוג ולהציגן באופן ברור ופשוט, ככל הניתן. הסולמות חלים מה-1 בספטמבר 2015. מפתח המרה בין הסולמות שהיו בשימוש לפני ספטמבר 2015 לסולמות הנוכחיים מצורפים כנספח 2 לדוח זה. אין בפרסום ההגדרות בכדי לשנות את הדירוגים הקיימים. לרשימות הדירוגים אשר התווסף להם האינדיקטור (sf) או (hyb), הנכם מוזמנים לעיין באתר מידרוג 3
סולם הדירוג לזמן ארוך
דירוגים לזמן ארוך מוצבים למנפיקים או התחייבויות או מכשירים פיננסיים עם מועד פירעון מקורי של שנה או יותר ומשקפים את כושר החזר האשראי של המנפיק ביחס למנפיקים מקומיים אחרים. 
כושר החזר האשראי של מנפיק או הנפקה מתייחס להפסדי האשראי הצפויים, שניתן לייצגם כמכפלה של ההסתברות לכשל פרעון וההפסד בקרות כשל פרעון. מידרוג שואפת לשקף בדירוגיה את הפסדי האשראי הצפויים במידרג אורדינלי (יחסי), קרי, כי ההפסד הצפוי של דירוגים נמוכים יהיה גבוה מההפסד הצפוי של דירוגים גבוהים. כושר החזר האשראי כהגדרתו לעיל, נבחן לאורך כל סולם הדירוג של מידרוג 4.
יחד עם זאת, בדירוג מנפיק או הנפקה בתחום המימון התאגידי והמוסדות הפיננסיים, מידרוג אינה מודדת מדידה כמותית את ההסתברויות לכשל פירעון לצורך אומדן הפסדי האשראי הצפויים, אלא מעריכה את יכולת המנפיק לעמוד בהתחייבויותיו, ביחס למנפיקים מדורגים אחרים, תוך שימוש בניתוח סיכוני אשראי איכותני באמצעות פרמטרים מקובלים המפורטים במתודולוגיות הדירוג, אשר להערכת מידרוג, משקפים את יכולת המנפיק לעמוד בהתחייבויותיו. 
כמו כן, בדירוגי מנפיק או הנפקה בתחומי המימון תאגידי והמוסדות הפיננסיים מידרוג לוקחת בחשבון במסגרת דירוג מכשירים פיננסיים שונים את מאפייניהם הספציפיים העשויים להשפיע על גובה ההפסד הצפוי בקרות כשל פרעון5 , אף אם אינה מודדת מדידה כמותית את ההפסד בקרות כשל פרעון, אלא אם ארע אירוע כשל פירעון. על מנת לשקף את השונות בהפסד הצפוי (במקרים בהם נעריך כי כתוצאה ממאפייניו של המכשיר הפיננסי, הפסד האשראי הצפוי יהיה שונה יחסית להפסד בהיעדר מאפיינים אלו), דירוג המכשיר הפיננסי עשוי להיות שונה מדירוג המנפיק כהגדרתו להלן.  
בדירוגי מימון מובנה מסוימים ודירוגים היברידיים מסוימים בהם אין הגדרת כשל פירעון או שהגדרה זו אינה זהה לציפיית המשקיעים לתשלום עיתי, הדירוג משקף את ההסתברות להפיכת החוב לפגום וההפסד הצפוי בקרות אירוע חוב פגום (להגדרת חוב פגום הנכם מוזמנים לעיין בהמשך מסמך זה).
בהתאם למשמעות ההפסד הצפוי בבסיס דירוגי האשראי של מידרוג, דירוגים של מכשירי חוב או מנפיקים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים (בהתאם להגדרת כשל פרעון וחוב פגום בהמשך מסמך זה) משקפים את שיעור השיקום כאלמנט מרכזי, מאחר וההסתברות לכשל היא וודאית או ממשית. 
 למידע נוסף בדבר דירוג לזמן ארוך הניתן להתחייבויות אשר אירע בהן כשל פירעון או חובות פגומים, ראו הגדרות בהמשך המסמך.  
סימונים נוספים - 
דירוגי מימון מובנה
בדומה להגדרות של מודי'ס, מידרוג מבחינה בין דירוגי מימון מובנה ויתר הדירוגים (כגון: דירוג תאגידים, דירוג מוסדות פיננסיים, גופים ממשלתיים) על ידי הוספת האינדיקטור (sf) לדירוגי מימון מובנה. מטרת הוספת האינדיקטור הינה להבהיר כי אין להניח מראש כי דירוגי מימון מובנה ויתר הדירוגים באותה רמת דירוג, יהיו בעלי ביצועים דומים וכן כי מאפייני הסיכון של ניירות ערך אלו עשויים להיות שונים. יחד עם זאת, יצוין כי מידרוג שואפת כי באמצעות יישום מתודולוגיות הדירוג, ביצועי דירוגי מימון מובנה ויתר הדירוגים יהיו דומים בטווח הארוך 6.
 
דירוג מותנה
מידרוג מציבה דירוגים מותנים, למנפיקים או מכשירים פיננסיים וזאת כאשר קביעת הדירוג כפופה לתנאים מסוימים, אשר קיימת סבירות גבוהה שיתרחשו ו/או יושלמו. עם התקיימות התנאים ו/או התקיימות הנסיבות, סימול הדירוג כמותנה P7 יוסר מהדירוג.
 
הפסקת דירוג
כאשר מידרוג מפסיקה לדרג התחייבות או מכשיר פיננסי שדורג על ידה קודם לכן, ההתחייבות או המכשיר הפיננסי יסומנו באותיות WR (withdrawn).

סולם דירוג מקומי לזמן ארוך
 
 
 
הערה: למידע נוסף בדבר דירוג לזמן ארוך הניתן להתחייבויות אשר אירע בהן כשל פירעון או חובות פגומים, ראו הגדרות בהמשך המסמך.  
בנוסף, האינדיקטור (hyb) יתווסף לכל הדירוגים של מכשירים היברידיים המונפקים על ידי בנקים ומבטחים. בהתאם לתנאיהם מכשירים היברידיים מאפשרים שמיטה של תשלומי דיבידנד, ריבית או קרן, אשר עשויים לגרום לחוב להפוך לפגום8, בקרות שמיטה כזו. מכשירים היברידיים עשויים להיות כפופים למחיקות של קרן בהתאם לתנאיהם. הדירוג לזמן ארוך יחד, עם האינדיקטור (hyb), משקף את כושר החזר האשראי היחסי של ההתחייבות המסומנת באינדיקטור זה.
 
סולם דירוג מקומי לזמן קצר
 
 
הקשר בין סולם הדירוג לזמן הארוך לבין סולם הדירוג לזמן הקצר
הטבלה שלהלן מפרטת את דירוגי הזמן הארוך המתאימים לדירוגי הזמן הקצר, ככל שדירוגי הזמן הארוך קיימים9
 
 
סוגי התחייבויות ומנפיקים המדורגים בדירוג לזמן ארוך ולזמן הקצר
התחייבויות לזמן ארוך ולזמן קצר
מידרוג מציבה דירוגים להתחייבויות לזמן ארוך ולהתחייבויות לזמן קצר. דירוג לזמן ארוך ניתן למנפיקים או התחייבויות או מכשירים פיננסיים אשר במועד הנפקתם, מועד הפדיון שלהם הינו שנה ומעלה ומשקף את כושר החזר האשראי בהשוואה למנפיקים מקומיים אחרים. דירוג לזמן קצר ניתן להתחייבויות או מכשירים פיננסיים, אשר במועד הנפקתם, המועד לפדיון הינו עד שנה ומשקף את יכולת המנפיק לעמוד בהתחייבויות לזמן הקצר,  בהשוואה למנפיקים מקומיים אחרים. כושר החזר האשראי הנגזר מהדירוג לזמן הארוך והשלכתו על יכולת המנפיק לעמוד בהתחייבות לזמן הקצר והסברים להגדרות אלו, מובאים במלואם במתודולוגיה הדירוג לזמן קצר של ניירות ערך מסחריים המפורסמת באתר מידרוג. 
דירוג פיקדונות בתאגידים בנקאיים
דירוג פיקדונות בתאגידים בנקאיים הינו הערכת מידרוג ביחס ליכולת הבנק לעמוד בהתחייבויותיו ביחס לפיקדונות. בדירוג פיקדונות לזמן ארוך, ההערכה משקפת גם את ההפסד הצפוי בקרות כשל פירעון.
דירוג (Credit Default Swap (CDS
דירוג CDS בוחן את הסיכון הגלום בהתחייבותו של מוכר ההגנה (credit protection provider) ביחס לאירועי אשראי בהתאם לתנאי העסקה. הדירוג אינו מתייחס להפסדים אפשריים כתוצאה מהפסקה מוקדמת של העסקה או סיכוני שוק הקשורים לעסקה.
דירוג איתנות פיננסית של מבטחים - Insurance Financial Strength Rating 
דירוג איתנות פיננסית של מבטח הינו הערכת מידרוג בדבר יכולת המבטח לעמוד בהתחייבויותיו לבעלי הפוליסות וכן הדירוג משקף גם את ההפסד הצפוי בקרות כשל. התחייבויות ספציפיות של מבטח נחשבות כלא מדורגות, אלא אם כן הוצב דירוג ספציפי, שכן הדירוג של התחייבות ביטוחית דורש הערכה של מיקומה היחסי להתחייבויות ביטוחיות אחרות בהינתן החוקים החלים על ההתחייבות ועל המבטח.
דירוג מנפיק - Issuer Rating
דירוג מנפיק הינו הערכת מידרוג ביחס ליכולת המנפיק לעמוד בהתחייבויות הפיננסיות הבכירות והלא מובטחות. דירוגי מנפיק מגלמים תמיכה חיצונית הצפויה לחול על כל ההתחייבויות הפיננסיות הבכירות והלא מובטחות של המנפיק, כגון: תמיכה מפורשת הנובעת מערבות לכל ההתחייבויות הפיננסיות הבכירות והלא מבוטחות ו/או תמיכה משתמעת הנובעת מניתוח חדלות פירעון משותפת (Joint Default Analysis –JDA בבנקים וגופים הקשורים למדינה). דירוג מנפיק אינו מגלם תמיכה (כגון ערבויות) החלה רק על התחייבות בכירה לא מבוטחת ספציפית (ולא לכולן). 
 
 
סוגי דירוג נוספים
דירוג תעודות סל –(Managed Index Linked Certificate (MILC
דירוג תעודות סל הינו הערכת מידרוג בדבר יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי תעודות הסל, בהתאם להתחייבויות התשקיפיות והחלטות דירקטוריון החברה. דירוג מידרוג מתבסס על פרמטרים כמותיים-סטטיסטיים, איכותיים ומשפטיים ומשקף את הערכת מידרוג למידת הסיכון שבידי החברה לא יהיו, בסיום כל יום מסחר, נכסים מספקים להמרת כל תעודות הסל הנסחרות, לשווי האינדקס (או הסל הספציפי, בהתאם לעניין), בניכוי דמי ניהול (ועמלת המרה, בהתאם לעניין). למען הסר ספק, הדירוג אינו בוחן את התשואה על תעודות הסל שנגזרת מהשינויים באינדקס הרלוונטי. לסולם הדירוג הרגיל יתווסף הסימול MILC המיוחס לדירוג תעודות סל.
סולם דירוג תעודות סל –(Managed Index Linked Certificate (MILC
 
 
הערה: מידרוג משתמשת במשתנים  מספריים  1,2,3 בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ- AaMILC ועד CaaMILC. המשתנה '1' מציין שההתחייבות המדורגת מצויה בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת, המצוינת באותיות. המשתנה '2' מציין שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג ואילו המשתנה '3' מציין שההתחייבות המדורגת נמצאת בחלק התחתון של קטגורית הדירוג שלה, המצוינת באותיות.
 
 
דירוג תעודות התחייבות (Notes - Index Linked Certificate (ILC
דירוג תעודות התחייבות (Notes) מתבסס, בין היתר, על מבנה העסקה וסיכוני האשראי של המוסד הפיננסי המנפיק את הנכס המגבה את ההתחייבות. הדירוג משקף את הערכת מידרוג למידת יכולתה של החברה להבטיח למחזיקי תעודות ההתחייבות את תשלום הקרן והריבית (לפי העניין) במועדי התשלום ובשיעורים הקבועים במסמכי העסקה. הדירוג אינו משקף את הסיכון  לקרן שהושקעה או לתשואה הנגזרים מהשינוי בשוק בנכס הבסיס, המשקף סיכוני שוק. לסולם הדירוג הרגיל יתווסף הסימול ILC המיוחס לאג"ח / התחייבות צמודי אינדקס מסוים הכולל ריבית ומטבע.
סולם דירוג תעודות התחייבות (Notes - Index Linked Certificate (ILC
 
 
הערה: מידרוג משתמשת במשתנים  מספריים  1,2,3 בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ- AaILC ועד CaaILC. המשתנה '1' מציין שההתחייבות המדורגת מצויה בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת, המצוינת באותיות. המשתנה '2' מציין שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג ואילו המשתנה '3' מציין שההתחייבות המדורגת נמצאת בחלק התחתון של קטגורית הדירוג שלה, המצוינת באותיות.
 
 
דירוג אינדיקטיבי (Indicative Rating)
הערכת דירוג האשראי הפוטנציאלי למועד נתון של תאגיד, או מתווה להנפקת מכשיר פיננסי פוטנציאלי. קביעת הדירוג האינדיקטיבי מתבצעת על ידי ועדת דירוג, אך איננה מהווה דירוג אשראי רגיל ונדרשת בחינה ו/או מידע נוסף על מנת לקבוע דירוג רגיל. דירוג אינדיקטיבי אינו תחת מעקב והינו דיסקרטי בדרך כלל ומיועד לצרכים הפנימיים של מזמין הדירוג ולא לפרסום פומבי. כותרת המסמך המכיל את הדירוג האינדיקטיבי תציין כי מדובר בדירוג אינדיקטיבי. דירוג אינדיקטיבי ניתן למנפיק או מכשיר פיננסי שאינם מדורגים במידרוג בדירוג פומבי במועד מתן הדירוג האינדיקטיבי.
 
ציון יחסי לנכסים ולשירותים אחרים
הערכת איכות ניהול -Investment Manager Quality (MQ) Assessment 
הערכת איכות ניהול הינה הערכת מידרוג בדבר אופן הניהול והתפעול של חברה המנהלת השקעות. במסגרת הערכה זו מידרוג בוחנת את מעמד החברה בענף, איכות התשתית הניהולית התפעולית והפיננסית של החברה המנהלת, ההשפעות התפעוליות והניהוליות הכרוכות בשירותי מסחר, ניהול הנכסים, בקרה וניהול סיכונים, איכות ביצועי מערך ההשקעות, כמו גם את יכולותיה של החברה המנהלת לנהל את הסיכונים אליהם היא עצמה חשופה ואת הסיכונים אליהם חשופים המשקיעים או החוסכים. 
סולם דירוג איכות ניהול –Assessment Investment Manager Quality)MQ)