פתוח להערות הציבור

January 2021

נסגר להערות הציבור

January 2021
January 2021
January 2021
October 2020
May 2020
May 2020
May 2020
December 2019
December 2019
October 2019
September 2019
September 2019
July 2019
June 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
May 2018
May 2018
May 2018
March 2018
February 2018
February 2018
December 2017
November 2017
November 2017
September 2017
September 2017
August 2017

Structural Considerations in Corporate Financial Instruments Ratings - Request for Comments -Closed

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתייחסת למתודולוגיית הדירוג המסבירה ומפרטת את גישתה של מידרוג בבואה לבחון שיקולים מבניים בדירוג של מכשירי חוב ומנפיקים בתחום המימון התאגידי.

download

June 2016

Life, Health and Property and Casualty Insurance – Request for Comments - Closed

Life, Health and Property and Casualty Insurance – Request for Comments - Closed

download

תוצאות בקשה להערות הציבור

January 2021
January 2021
January 2021
October 2020
May 2020
May 2020
May 2020
December 2019
December 2019
November 2019
September 2019
September 2019
September 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
August 2018

Corporate finance Subordinated debts, hybrid debts and preferred stocks Rating -Request for Comments- Results

On July 9, 2018, an invitation was issued to submit comments from the public describing the methodology for rating subordinated debts, hybrid debts and preferred stocks in corporate finance. On August 9, 2018, this order was closed for public comments - a methodological report for the ranking of subordinated debts, hybrid debts and preferred stocks in corporate finance.

download

July 2018
July 2018
June 2018
May 2018
February 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
November 2017
November 2017
November 2017

Holding Companies -Request for Comments – Results

ביום ה 17- באוגוסט 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, למתודולוגיה בנושא דירוג חברות אחזקה.

download

September 2017
September 2017
July 2016

Life, Health and Property and Casualty Insurance- Request for Comments -Results

ביום ה-17 במאי 2016 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגית דירוג האיתנות הפיננסית IFS)) של חברות ביטוח שפורסמה על ידה בפברואר 2015 (להלן-"המתודולוגיה הקיימת"), וכן נועדה, בין היתר, לחדד ולהסביר את הפרמטרים העיקריים המשפיעים על דירוג מבטחים ואיכות האשראי שלהם. בתאריך ה-20 ביוני 2016 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור - הזמנה להגיש הערות מהציבור – מתודולוגיה לדירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי.

download

join our newsletter

Midroog Update