January 2021
July 2020

Unregulated Power Companies

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות וספקיות חשמל הפועלות בשווקים ללא הסדרה תעריפית . הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות אלו.

download

July 2020
July 2020
May 2020
February 2018
February 2018

Generic Project Finance Rating

Generic Project Finance Rating

download

April 2015

Port Development Companies Rating

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בדירוג חברות פיתוח נכסי נמל מקומיות. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות פיתוח נכסי נמל ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על חברות אלו.

download

September 2011

Toll Roads Projects Finance

מתודולוגיית הדירוג לכבישי אגרה מבוססת על מתודולוגיית הדירוג הגנרית של Moody's לדירוג מימון פרויקטים ( Generic Project Finance ) ועל מתודולוגיית Moody's באשר לדירוג כבישי אגרה פעילים ( Operational Toll Roads ).

download

join our newsletter

Midroog Update