show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

Baa1.il יציברבד בע"מ-פעולת דירוג
תאריך דו"ח דירוג אחרון:  22.01.2017למסמך הדירוג
WR Southern Properties Capital Ltd-פירעון סופי
תאריך דו"ח דירוג אחרון:  19.01.2017למסמך הדירוג
WR אסם השקעות בע"מ-הפסקת דירוג
תאריך דו"ח דירוג אחרון:  18.01.2017למסמך הדירוג
A2.il יציבSpencer Equity Group Limited-עדכון פעולת דירוג
תאריך דו"ח דירוג אחרון:  18.01.2017למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאיולי 2016
דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי
דו"ח מלאיולי 2016
דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי תוצאות הערות מהציבור
דו"ח מלאיולי 2016
טבלת ההפסדים ושיעורי הכשל הצפויים (Idiealised)
arrow btn

מידע מקצועי

השפעת הרפורמה במדדים על תעודות הסל

ביום ה- 11 במרץ 2/12 החליט דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל אביב לתקן את הכללים בדבר מבנה חלק ממדדי המניות )להלן:
"מתודולוגיית מדדי המניות החדשה"( 1 . ב- 12 באפריל 2/12 התקבל אישור רשות ניירות ערך לתיקון האמור. עוד הוחלט ע"י דירקטוריון
הבורסה כי מאחר שמועדי העדכון החצי שנתיים על פי מתודולוגיית מדדי המניות החדשה יחולו בחודש פברואר ואוגוסט, השקת
הרפורמה תשתלב עם עדכון פברואר 2/1

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

במהלך חודש דצמבר 2016 הצטמצמו המרווחים החציוניים של אג"ח קונצרניות לאורך כל סולם הדירוג גם במגזר השקלי וגם
במגזר הצמוד, כאשר ברמות דירוג נמוכות יותר ) A2.il ומטה( סגירת המרווחים הייתה משמעותית יותר )בין 10 ל- 20 נקודות בסיס(
גם כתוצאה מהמשך מגמה של עליית תיאבון הסיכון בשוק, נוכח היעדר אלטרנטיבות השקעה, כפי שמתבטא בהיקף ביקושים גבוה
יחסית

סיכום שנת 2016 ותחזיות לשנת 2017

ענף הבנקאות- בטווח הזמן הקצר שימור הרווחיות נותר מאתגר. בטווח הבינוני ארוך שאלת מיליון הדולר היא מהו המודל העיסקי
הדומיננטי
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים. מטרת המסמך הינה לייצר שקיפות ביחס להגדרות הדירוג ולהציגן באופן ברור ופשוט, ככל הניתן
image description

הורד קובץ

close