show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

A1.il יציבלידר החזקות והשקעות בע"מ-דוח דירוג
תאריך דוח אחרון:  10.11.2019למסמך הדירוג
A3.il יציבפרשקובסקי השקעות ובנין בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  07.11.2019למסמך הדירוג
WR כלכלית ירושלים בע"מ-הפסקת דירוג
תאריך דוח אחרון:  07.11.2019למסמך הדירוג
Aa3.il יציבביג מרכזי קניות בע"מ-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  07.11.2019למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאנובמבר 2019
דירוג חובות נחותים, מכשירים היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי- פתוח להערות הציבור
דו"ח מלאאוקטובר 2019
דירוג חברות קמעונאות- סגור להערות הציבור
דו"ח מלאספטמבר 2019
דירוג בנקים
arrow btn

מידע מקצועי

ענף הרכב בישראל

שרשרת הערך בענף הרכב כוללת את יצרני הרכב הבינלאומיים, יבואני הרכב, חברות הליסינג וההשכרה, סוחרי הרכ ב, גופי מימון
והמשתמשים הסופיים: משקי בית, פירמות עסקיות וגופים ציבוריים.

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

מידרוג מפרסמת מעת לעת דוחות מיוחדים הנוגעים לענפים או מנפיקים מסוגים מסויימים. הדוחות המיוחדים אינם מהווים דו"חות דירוג ו/או מתודולוגיות דירוג מבחינת תכנם או כוונתם ואין בהם כדי לשנות את שיטות ההערכה המתוארות במסגרת הדוחות המתודולוגיים. ככלל, דוחות מיוחדים נועדו על מנת: 1) לפרסם את הערכות מידרוג ביחס לנושאים או להתפתחויות הנוגעות למנפיק/ים מסוימים, 2) לתאר מגמות מאקרו כלכליות או מגמות בענף ולציין את כיוון השפעתם על הדירוגים )למשל: שינוי בביקושים בענף מסוים, התפתחויות בחקיקה או התפתחויות רגולטוריות), 3) להסביר תהליכי דירוג מסוימים על מנת לעזור למשקיעים להבין כיצד נקבע הדירוג, לרבות כיצד נלקחות בחשבון בדירוג מגמות מסוימות.

מחירי הדירות בערים הגדולות באירופה ממריאים: השלכות עיקריות וקווי דמיון עם השוק בישראל*

מאז שנת 2012, מחירי הדירות בערים הגדולות באירופה עולים בקצב העולה על שיעור הצמיחה בהכנסות התושבים, ורכישת דירה הופכת יותר ויותר קשה. בשנת 2018, למשל, נדרשו בערים אלה כ-15 שנות הכנסה פנויה בממוצע על מנת לרכוש דירה ללא משכנתא, לעומת כ-12שנות הכנסה פנויה בשנים 2005-07. מדריד הינה יוצאת דופן בהיבט זה, כאשר בשנת 2018 נדרשו דווקא פחות שנות הכנסה פנויה לרכישת נכס ביחס ל-2012, אם כי המגמה משנת 2015 מצביעה גם שם על עלייה.
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים.
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה