show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

A2.il יציבAll Year Holdings Limited-עדכון פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  22.02.2017למסמך הדירוג
Aa3.il יציבWharton Properties BVI Limited-עדכון לדוח דירוג
תאריך דוח אחרון:  22.02.2017למסמך הדירוג
A2.il יציבקבוצת דלק בע"מ-עדכון פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  21.02.2017למסמך הדירוג
Aa3.il יציבמטריקס אי.טי. בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  21.02.2017למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאיולי 2016
דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי
דו"ח מלאיולי 2016
דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי תוצאות הערות מהציבור
דו"ח מלאיולי 2016
טבלת ההפסדים ושיעורי הכשל הצפויים (Idiealised)
arrow btn

מידע מקצועי

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני

שנת 2017 נפתחה עם היקף גיוסים משמעותי של כ-8.6 מיליארד ₪, בהובלת חלל תקשורת עם הנפקת אגרות חוב (סדרה טז') בסך של כ-982 מיליון ₪ וענף הנדל"ן הנפקות אגרות החוב בשוק המקומי הסתכמו בחודש ינואר 2017 בכ-8.6 מיליארד ₪, בהשוואה ל-5.7 מיליארד ₪ ו-7.4 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה.

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

בחודש ינואר 2017, הצטמצמו המרווחים החציוניים של אג"ח קונצרניות לאורך כל סולם הדירוג גם במגזר השקלי וגם במגזר הצמוד, ביחס לחודש דצמבר 2016.

"גדול מדי מכדי ליפול" – תיאוריה מול פרקטיקה

ההנחה כי בנקים עשויים "ליהנות" מתמיכה חיצונית (Bail Out) בחסות משלם המיסים אינה הנחה מופרכת. לא חסרות דוגמאות לתמיכה באמצעים שונים שהוענקה לבנקים לאורך השנים ובפרט לבנקים גדולים ומשמעותיים. שיאי התמיכה נשברו במשבר הפיננסי האחרון, עם הזרמות מסיביות של כספי משלם המיסים למערכת הבנקאית בארה"ב ובאירופה. הזרמות אלו מנעו אירועי כשל רבים יותר, הדבקה משמעותית במערכת הבנקאית ואולי אף מנעו פגיעה קשה יותר בכלכלה.
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים. מטרת המסמך הינה לייצר שקיפות ביחס להגדרות הדירוג ולהציגן באופן ברור ופשוט, ככל הניתן
image description

הורד קובץ

close