show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

Baa1.il יציבאלדן תחבורה בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  29.03.2017למסמך הדירוג
A3.il יציבדור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  29.03.2017למסמך הדירוג
A1.il חיוביביג מרכזי קניות בע"מ-עדכון פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  28.03.2017למסמך הדירוג
Aa3.il יציבחברת גב-ים לקרקעות בע"מ-עדכון פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  28.03.2017למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאמרץ 2017
מכשירי חוב מגובים משכנתאות הפוכות
דו"ח מלאיולי 2016
דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי
דו"ח מלאיולי 2016
דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי תוצאות הערות מהציבור
arrow btn

מידע מקצועי

הדולר בעידן טראמפ - לאן הולכים מפה?

לנבא את התפתחות ורמת שע"ח זו מטלה לא פשוטה או "מומלצת", בפרט לא בטווח הזמן הקצר. גורמים רבים משפיעים על שינויים בשע"ח חלקם בכיווניים מנוגדים ובהם: המצב המאקרו כלכלי, הסביבה המוניטארית והפיסקאלית, משטר המס, שוקי ההון והנגזרים, המצב הגיאופוליטי ורעשים כלכליים יותר וכלכליים פחות.

סולבנסי 2 - הון כלכלי - האומנם?

לאחר ציפייה רבה ובאיחור אופנתי מול רגולציה דומה במערכת הבנקאות (הוראות "באזל") הושקה בתחילת שנת 2016 באיחוד האירופאי דירקטיבת סולבנסי 2 ((Solvency II, שקודמה ופותחה על ידי הרגולטור האירופאי (EIOPA) במטרה לשמור על יציבות חברות הביטוח, לאפשר מסגרת לניהול סיכונים בצורה מושכלת וטובה יותר ולתמוך בשוק יעיל וגמיש.

מרווחים, דירוגים ומה שבינים

בבחינת המרווחים החציוניים בבסיסי ההצמדה השונים של אג"ח קונצרניות, נראה כי בהמשך למגמה שאפיינה את החודשים האחרונים, גם בחודש פברואר נסגרו המרווחים לעומת החודש הקודם (בממוצע חודשי) הן במגזר השקלי והן במגזר הצמוד ולאורך כל סולם הדירוג
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים. מטרת המסמך הינה לייצר שקיפות ביחס להגדרות הדירוג ולהציגן באופן ברור ופשוט, ככל הניתן
image description

הורד קובץ

close