חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

שיעורי שיקום של איגרות החוב בדירוגי מידרוג בתחום המימון התאגידי בין השנים 2005-2017

שיעורי שיקום של איגרות החוב בדירוגי מידרוג בתחום המימון התאגידי בין השנים 2005-2017

מטרת דוח זה הינה להציג את שיעורי השיקום של איגרות החוב מתחום המימון התאגידי שדורגו על ידי מידרוג בין השנים 2005-2017 וחל בהם אירוע כשל פירעון. בדוח מוצג ניתוח שיעורי השיקום בחתכים שונים כגון: דירוג איגרות החוב ואופק הדירוג הן טרם כשל הפירעון והן במועד כשל הפירעון, בטוחות שהועמדו למחזיקי איגרות החוב, סחירות איגרות החוב, ענף הפעילות, שנת כשל הפירעון, סוג השיקום: הסדר או פירוק וכן מאפייני איגרות החוב כגון: אג"ח להמרה/אפיק הצמדה ועוד.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update