חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - אוגוסט 2020

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - אוגוסט 2020

היקף הנפקות האג"ח הקונצרניות בחודש אוגוסט היה גבוה משמעותית ביחס לחודשי אוגוסט בשנים הקודמות, והסתכם בכ-5.3 מיליארד ₪ ע.נ, לעומת כ-1.7 מיליארד ₪ ע.נ באוגוסט 2019 וכ-0.9 מיליארד בשנת 2018

סיכום הפעילות בשוק אגרות החוב הקונצרניות בחודש אוגוסט 2020

§           היקף הנפקות האג"ח הקונצרניות בחודש אוגוסט היה גבוה משמעותית ביחס לחודשי אוגוסט בשנים הקודמות, והסתכם בכ-5.3 מיליארד ₪ ע.נ, לעומת כ-1.7 מיליארד ₪ ע.נ באוגוסט 2019 וכ-0.9 מיליארד בשנת 2018. מרבית הנפקות החודש בוצעו על ידי חברות נדל"ן ובינוי עם כ-3.1 מיליארד ₪ ע.נ, כ- 1.4 מיליארד ₪ ע.נ הונפקו על ידי סקטור הפיננסים וכ-0.8 מיליארד ₪ ע.נ נוספים הונפקו ע"י הסקטור העסקי שאינו נדל"ן.

§           בשנת 2020 עד כה הונפקו כ-37.7 מיליארד ₪ ע.נ, לעומת כ-38.9 מיליארד ₪ ע.נ וכ-43.5 מיליארד ₪ ע.נ בתקופות המקבילות בשנת 2019 ובשנת 2018, בהתאמה. עיקר הירידה בהנפקות המצטברות מתחילת השנה בהשוואה לשנה הקודמת נבעה מהחודשים ינואר-יוני, ואילו בחודשים יולי-אוגוסט ניכרת מגמה חיובית של גידול בהנפקות למול התקופות המקבילות.  

§           בין המנפיקים הבולטים החודש ניתן למנות את בנק הפועלים עם גיוס של כ-1.3 מיליארד ₪ ע.נ, חברת גב ים לקרקעות עם גיוס של כ-0.9 מיליארד ₪ ע.נ ומליסרון אשר גייסה כ-0.4 מיליארד ₪ ע.נ. 

§           סלקטיביות ההנפקות אשר בולטת לאורך השנה נמשכת גם בחודש אוגוסט, כאשר כ-57% מההנפקות (במונחי ערך נקוב) מיוחס למנפיקים בקבוצת הדירוג Aa3.il ומעלה, בדומה לכ-60% באוגוסט 2019, ובהמשך לכ-70% בחודשים ינואר-יולי 2020.

בניגוד לשנים קודמות, אוגוסט 2020 מאופיין בריבוי מנפיקים והיקף הנפקות גבוה

על האף העונתיות המאפיינת את ההנפקות בחודש אוגוסט בשנים קודמות, כאשר בכל שנה, חופשות הקיץדוחות הנפקות אג"ח לחודש ספטמבר, היקף ההנפקות באוגוסט 2020 הסתכם בכ-5.3 מיליארד ₪ ע.נ, היקף הנפקות גבוה באופן חריג בהשוואה לכ-1.7 מיליארד ₪ ע.נ באוגוסט אשתקד וכ-0.9 מיליארד ₪ ע.נ באוגוסט 2018. יתרה מכך, היקף ההנפקות בחודש החולף גבוה מהממוצע החודשי לחודשים ינואר-יולי השנה, אשר עמד על כ-4.6 מיליארד ₪ ע.נ. אנו סבורים כי הגידול בהיקף ההנפקות בחודש זה ביחס לחודשים המקבילים נתמך גם בעקבות תוכנית רכישת אג"ח קונצרני של בנק ישראל בשוק המשני, לצד ירידת המרווחים ופרסומי דוחות רבעון 2 אשר בחלקם הפתיעו את ציפיות המשקיעים והובילו לעלייה ברמת הביקושים. החודש הנפיקו בסך הכל 17 מנפיקים, מתוכן 12 חברות נדל"ן ובינוי, 2 חברות מהסקטור הפיננסי ו-3 חברות מהסקטור העסקי שאינו נדל"ן, זאת בהשוואה ל-9 מנפיקים באוגוסט אשתקד ו-8 מנפיקים באוגוסט 2018.

שתי הנפקות מהסקטור הפיננסי החודש היקף הנפקות חודש אוגוסט הסתכם ב-1.4 מיליארד ₪ ע.נ בסקטור הפיננסי, על ידי שני מנפיקות: בנק הפועלים שהיקף הנפקתו הסתכם בכ-1.3 מיליון ₪ ע.נ, באמצעות הנפקת כתב התחייבות נדחה בעלת מנגנון לספיגת הפסדים (coco) לצד הרחבת סדרת אג"ח, ואיי.די.איי אשר גייסה כ-100 מיליון ₪ ע.נ בדרך של הרחבת סדרת אג"ח.

היקף ההנפקות הדל של הסקטור הפיננסי בחודש החולף (אשר מהווה כ-26% מסך ההנפקות באוגוסט 2020) ממשיך את  הפעילות הדלה של הסקטור הפיננסי הנמשכת לאורך כל חודשי ינואר – אוגוסט 2020, בהם הונפקו כ-7.8 מיליארד ₪ ע.נ ע"י הסקטור הפיננסי, היקף המגלם ירידה של 51% ביחס לכ-16.0 מיליארד ₪ ע.נ אשר הונפקו בסקטור זה במהלך התקופה המקבילה אשתקד. 

התעוררת בקצב הנפקות סקטור הנדל"ן, אשר מאופיין בריכוזיות לאחר שהיקף ההנפקות במהלך החודשים מאי-יולי 2020 היה דליל ביחס לשנים קודמות, ועמד על ממוצע הנפקות חודשי של כ-1.1 מיליארד ₪ ע.נ, בחודש אוגוסט חלה התעוררות מסוימת והיקף ההנפקות של חברות נדל"ן ובינוי הסתכם בכ-3.1 מיליארד ₪ ע.נ. על אף העלייה, הנפקות חודש אוגוסט 2020 בסקטור הנדל"ן מאופיינות בריכוזיות הנפקות בהובלת חברת גב-ים לקרקעות אשר הנפיקה כ-900 מיליון ₪ ע.נ, מליסרון אשר הנפיקה כ-400 מיליון ₪ ע.נ  ומגוריט ישראל כ-300 מיליון שח ע.נ. בצוותא מהוות הנפקות אלו מעל 50% מהיקף הנפקות הסקטור בחודש זה. מעבר להנפקות הנ"ל, כ-9 מנפיקים נוספים מענף נדל"ן ובינוי גייסו במהלך החודש החולף, אך בהיקפים נמוכים יותר.

הסקטור העסקי שאינו נדל"ן כמעט ונעדר החודש 3 הנפקות בלבד נרשמו החודש בסקטור העסקי שאינו נדל"ן , 2 מתוכן בהובלת חברות האנרגיה – אנלייט כ-250 מיליון ₪ ע.נ., ותש"ן אשר הנפיקה ברצף המוסדי כ-350 מיליון ₪ ע.נ. בנוסף לחברות האנרגיה, גייסה אפקון החזקות כ- 225 מיליון ₪ ע.נ באמצעות הנפקת סדרה חדשה. חולשת ההנפקות בסקטור זה מגיעה לאחר חודש יולי פורה יחסית, אשר כלל הנפקות של 10 מנפיקים שונים. עם זאת הפעילות הדלה בסקטור במהלך החודש החולף נובעת להערכתנו בשל חופשות הקיץ אשר בדר"כ דוחות את הנפקות האג"ח לחודש ספטמבר, וכראייה לכך היקף ההנפקות במהלך חודשי אוגוסט 2019 ואוגוסט 2018 כללו גם כן מנפיק בודד בלבד. 

מגמת הסלקטיביות באיכות האשראי נמשכת גם במהלך חודש אוגוסט בניכוי הנפקות סקטור הפיננסים, חלקו של החוב המדורג Aa3.il ומעלה היה כ- 57% במהלך חודש אוגוסט, בהמשך לשיעור של כ-70% בחודשים ינואר-יולי 2020 ובהשוואה לכ-60% באוגוסט 2019. כמו כן, תוכנית רכישות אג"ח קונצרניות של בנק ישראל בשוק המשני, אשר מותנית ברכישת אג"ח בדירוג בקבוצת ה-A.il  ומעלה בלבד, תומכת לדעתנו במגמה החיובית שקיימת בשוק האג"ח הקונצרני וגם בחברות עם דירוג נמוך יותר.  החודש הנפיקו 8 חברות שונות מקבוצת ה-A, בעיקר בדרך של הרחבת סדרות קיימות ובהיקפים נמוכים יחסית, כך שבמהלך חודש אוגוסט 2020 הנפקות מקבוצת ה-A היוו כ-32%. לצד זאת, חלה עלייה בהיקף ההנפקות שאינן מדורגות אשר היוו כ-11% (בהשוואה ל-1% בחודש יולי 2020) וכללו 3 הנפקות, כאשר הבולטת בניהן הינה הנפקת מגוריט ישראל בהיקף של כ-0.3 מיליארד ₪ ע.נ.  


הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update