מתודולוגיות

דצמבר2019

דירוג חובות נחותים, מכשירים היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת
מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשיר י חוב נחותים, היברידיים ומניות בכורה, ואשר
יש בהם כד י להשפיע על כושר החזר האשראי של מנפיקים ומכשירי חו ב. כמו כן מטרת דוח זה הינה להסביר את שיקולי מידרוג
בקביעת המשקל ההוני של מכשירים היברידיים, מניות בכורה והלוואות בעלים. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים
והכמותיים העיקריים שמשפיעים על דירוגי מכשירי חוב נחותים, היברידיים ומניות בכורה ועל קביעת המשקל ההוני של המכשירים
ההיברידיים.
דצמבר2019

דירוגים לזמן קצר

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני האשראי הגלומים בדירוגים לזמן קצר של ניירות ערך מסחריים (להלן: "נע"מ") וכן דירוגים נוספים לזמן קצר כמתואר בסעיף תחולת המתודולוגיה להלן. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים, המשפיעים על דירוג נע"מ. בדוח זה מוצגים קווים מנחים לדירוג נע"מ (להלן: "הקווים המנחים"). להערכתנו, קווים מנחים הינם כלי פשוט יחסית, שיכול לשמש במקרים רבים על מנת להעריך בקירוב את כושר החזר האשראי של תאגידים ביחס למכשירי נע"מ, ולסכם את הפרמטרים העיקריים שהינם, בדרך כלל, בעלי החשיבות הגדולה ביותר לקביעת דירוג לזמן קצר. הערכת הפרמטרים בקווים המנחים יכול שתעשה בנתונים היסטוריים או בנתוני תחזית או באמצעות שילוב שלהם.
ספטמבר2019

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג בבחינת מאפיינים מבניים בדירוג מנפיקים ומכשירי חוב בתחום המימון התאגידי, אשר
יש בהם כדי להשפיע על כושר החזר האשראי של מנפיקים ומכשירי חוב או לצמצם את הפסדי האשראי הצפויים בעת כשל פרעון.
מאפיינים מבניים מסוג זה עשויים לכלול בטחונות המגבים מכשירי חוב, ערבויות, תמיכה חיצונית למנפיק או למכשירי חוב וכן תנאים מבניים בלתי רגילים אחרים שעשויים לאפיין מכשירי חוב. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים שמידרוג מפעילה בבואה לבחון השפעה של שיקולים מבניים על דירוג מנפיקי ם ומכשירי חוב.
בדו ח מתודולוג י זה אנו מציגים קווים מנחים לקבל ת הטבה דירוגית בגין מכשירי חוב מגובי בטחונו ת )להלן: "קווים מנחים"(. להערכתנו,
קווים מנחים הינם כלי פשוט יחסית, שיכול לשמש במקרים רבים על מנ ת להעריך בקירוב את השפעת הבטוחה על כושר החזר
האשראי של תאגידים ביחס למכשירי חוב שונים, ולסכם את הפרמטרים העיקריים שהינם, בדרך כלל, בעלי החשיבות הגדולה ביותר לקביעת ההטבה הדירוגית בגין מכשירי חוב מגובי בטחונות. הערכת הפרמטרים בקווים המנחים יכול שתעשה בנתונים היסטוריים או
בנתוני תחזית או באמצעות שילוב שלהם.
יולי2018

דירוג מנפיק הקשור למדינה

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י גופים הקשורים למדינה. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג מנפיקים הקשורים למדינה ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי מנפיקים הקשורים למדינה. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים והמידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת דירוגים של מנפיקים הקשורים למדינה.
יולי2018

התאמות בגין חכירה תפעולית לזמן ארוך

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להיוון תשלומי חכירה תפעולית. הדו"ח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על גישת מידרוג להיוון תשלומי חכירה תפעולית ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי החברות. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר ביישום גישת מידרוג להיוון תשלומי חכירה תפעולית. עוד יצויין כי דוח מתודולוגי זה מתייחס להתאמות בגין חכירה תפעולית בדירוגי מימון תאגידי בלבד (ללא בנקים, מבטחים וחברות כרטיסי אשראי) . גישתנו לבחינת הפרמטרים הפיננסיים וכן למאפייני הענף והחברה, בדירוגי מימון תאגידי, מתוארת בדוחות המתודולוגיים הרלוונטיים לכל דירוג, ניתן לעיין בדוחות המתודולוגיים באתר מידרוג.
נובמבר2017

דגשים בהערכת נזילות של מנפיקים - הודעת ביטול

בהתאם להוראות תקנה 13ח1 לתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי תשע"ה 2014- הרינו לדווח בזאת
על ביטול המתודולוגיה הערכת נזילות של מנפיקים.
ספטמבר2017

דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג לדירוג מכשירי חוב או מנפיקים המצויים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים, בהתאם
להגדרות של מידרוג לכשל פרעון.
יולי2016

טבלת ההפסדים ושיעורי הכשל הצפויים (Idiealised)

טבלת ההפסדים ושיעורי הכשל הצפויים (Idiealised)
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה