show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

Baa2.il CR UNCבי קומיוניקיישנס בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  23.01.2019למסמך הדירוג
Baa2.il CR UNCבי קומיוניקיישנס בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  22.01.2019למסמך הדירוג
WR הראל סל מטבעות בע"מ - תעודת פיקדון דולר ארה"ב-הפסקת דירוג
תאריך דוח אחרון:  21.01.2019למסמך הדירוג
Aa1.il יציבקבוצת עזריאלי בע"מ-עדכון פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  20.01.2019למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאינואר 2019
דירוג חברות נדל"ן מניב-תוצאות הערות הציבור
דו"ח מלאינואר 2019
מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות-
דו"ח מלאדצמבר 2018
דירוג תעודות סל-הודעת ביטול
arrow btn

מידע מקצועי

שיעורי שיקום של איגרות החוב בדירוגי מידרוג בתחום המימון התאגידי בין השנים 2005-2017

מטרת דוח זה הינה להציג את שיעורי השיקום של איגרות החוב מתחום המימון התאגידי שדורגו על ידי מידרוג בין השנים 2005-2017 וחל בהם אירוע כשל פירעון. בדוח מוצג ניתוח שיעורי השיקום בחתכים שונים כגון: דירוג איגרות החוב ואופק הדירוג הן טרם כשל הפירעון והן במועד כשל הפירעון, בטוחות שהועמדו למחזיקי איגרות החוב, סחירות איגרות החוב, ענף הפעילות, שנת כשל הפירעון, סוג השיקום: הסדר או פירוק וכן מאפייני איגרות החוב כגון: אג"ח להמרה/אפיק הצמדה ועוד.

השפעת אי-אישור התקציב הפדרלי בארה"ב על מנפיקי חוב בישראל

אי-אישור התקציב הפדרלי של ארה"ב לשנה הפיסקלית 2019, עקב מחלוקת בין הקונגרס לנשיא, הוביל להקפאת תקציב הממשל הפדרלי (US Government Shutdown). מעבר להשפעות הרוחביות של הקפאת התקציב הפדרלי על הכלכלה האמריקאית, בהינתן תנאים מסויימים, להקפאה התקציבית עלולה להיות השפעה ישירה ומיידית על ההכנסות והפעילות של מנפיקי חוב.

מרווחים דירוגים ומה שביניהם

שנת 2018 תיזכר כשנה שבה חל היפוך מגמה בשוק האג"ח הקונצרני. כך, לאחר מספר שנים של כסף זול ותיאבון לסיכון גובר בשנת 2018 נפתחו המרווחים לאורך כל סולם הדירוג ובשני המגזרים ובפרט בחודש דצמבר עם גידול משמעותי בעלויות הגיוס. הסביבה העסקית המאתגרת, נוכח סביבה מוניטארית מרחיבה בארה"ב, העלאת ריבית ראשונה בישראל והצפי להמשך, ביחד עם הסנטימנט השלילי בשוק, הירידה בתיאבון הסיכון לאורך סולם הדירוג ולחץ היצעים משמעותי...
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים.
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה