show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

A3.il יציבאנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  07.04.2020למסמך הדירוג
Aaa.il יציברפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  07.04.2020למסמך הדירוג
Aa3.il (sf) NOOשמוס אינטרנשיונל לימיטד-הערת מנפיק
תאריך דוח אחרון:  07.04.2020למסמך הדירוג
A1.il שלילידלתא גליל תעשיות בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  07.04.2020למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאמרץ 2020
התאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים- פתוח להערות הציבור
דו"ח מלאפברואר 2020
דירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים-פתוח להערות הציבור
דו"ח מלאפברואר 2020
דירוג חברות הולכת חשמל, נפט וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה
arrow btn

מידע מקצועי

בחינת השלכות המשבר הכלכלי על כושר החזר האשראי בדירוגי מידרוג - דוח מיוחד

נגיף הקורונה התפרץ בחודש דצמבר האחרון בסין ומאז התפשט למדינות נוספות רבות בעולם ואף הוכר כמגיפה עולמית. התפרצותו הובילה בין היתר לתחלואה מוגברת, מגבלות תנועה וסגירת גבולות, אי ודאות כלכלית, תוך שיתוק חלקי, או מלא של מגזרים שלמים, פגיעה בשרשרת היצור והאספקה העולמית וירידה בסחר העולמי. האפשרות של מיתון בכלכלות מובילות בעולם (כולל המשק המקומי) הופכת יותר ויותר סבירה ככל ולא תושג שליטה על קצב התפשטות נגיף הקורונה, ושוקי ההון מגיבים לכך בירידות חדות בשבועות האחרונים. כך, בהתאם לתחזית מודיס, הזעזוע שנגרם לכלכלות העולם בעקבות התפרצות הקורונה צפוי לגרום לצמיחה שלילית של כ-2% בשנת 2020, בכלכלות המפותחות הנכללות ב-G-20 ולצמיחה של כ-2.2% בשנת 2021. בתרשים 1 להלן מוצגת תחזית הצמיחה הגלובלית לכלכלות ה-G-20, אשר צפויות לצמיחה שלילית מצרפית של כ-0.5% בשנת 2020 וצמיחה של כ-3.2% בשנת 2021. בהתאם לתחזית זו, הכלכלות המתפתחות הנכללות ב-G-20 צפויות לצמיחה של כ-1.9% בשנת 2020 ושל כ-4.7% בשנת 2021. בפרט, סין צפויה לצמוח בכ-3.3% בשנת 2020 ובכ-6% בשנת 2021.

מצגת בנושא מגמות בענפי נדל"ן בימי משבר נגיף הקורונה

מצגת הסוקרת מגמות ותרחישים לגבי ענפי הנדל"ן השונים וחשיפתם למשבר התפשטות נגיף הקורונה

מערכת הבנקאות – השלכות המשבר - דוח מיוחד - הערת ענף

הפרופיל הפיננסי של המערכת הבנקאית בנקודת הכניסה למשבר זה הינו טוב עם מדדי סיכון בולטים לטובה בתיק האשראי, רווחיות סבירה וכרית הונית משמעותית, בעלת קיבולת ספיגת הפסדים טובה במגוון תרחישי קיצון, אולם תרחיש קיצון זה חריג במאפייניו. אנו סבורים, כי בטווח הקצר, צפויה פגיעה מהותית באיכות הנכסים של מערכת הבנקאית, בשל עליית סיכון הלווים של משקי בית ועסקים קטנים ובינוניים, נוכח השבתה של חלק ניכר מהפעילות העסקית במשק כתוצאה מחשיפה ישירה ומיידית לשיבוש בשרשרת הערך הן בצד הביקוש והן בצד ההיצע במשק, עלייה בשיעור האבטלה, ופגיעה משמעותית בנגישות למקורות מימון, כאשר מגזר העסקים הקטנים והזעירים ("SME"), חווה פגיעה משמעותית באיתנותו הפיננסית ובנזילות. לחצים אלה צפויים להוביל להערכתנו לעלייה משמעותית בהיקף ובשיעור החובות הבעייתיים ובשיעור ההוצאות להפסדי אשראי בשנת 2020.
כמו כן, צפוי לחץ על רווחיות הבנקים כתוצאה משחיקה בהכנסות שאינן מריבית ובהכנסות מריבית נטו, בשל קיטון צפוי בתיק האשראי לאור התכווצות הפעילות הכלכלית והתייקרות מחירי מקורות המימון הסיטונאיים בשל פתיחת המרווחים המשמעותית ועליית ריבית אגרות החוב הממשלתיות. עם זאת, אנו מעריכים כי הבנקים יוכלו לפצות חלקית על כך באמצעות גלגול עליית הריבית ופרמיית הסיכון לחלק מהלווים. גם פעילות הלקוחות בשוקי ההון והשחיקה בשווי הנכסים המנוהלים ישפיעו על ההכנסות מעמלות במערכת.

אומנם בשלב זה קשה להעריך את היקף ההשפעה של המשבר על היקף ההון של הבנקים, אך אנו סבורים כי רמת הלימות ההון של הבנקים טובה וצפויה לספוג את נזקי המשבר.
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים.
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה