show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

C.il יציבאינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  21.03.2019למסמך הדירוג
A2.il שלילישיכון ובינוי בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  21.03.2019למסמך הדירוג
Caa2.il CR UNCבי קומיוניקיישנס בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  20.03.2019למסמך הדירוג
Aaa.il יציבבנק הפועלים בע"מ-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  19.03.2019למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאמרץ 2019
דירוג בנקים- סגור להערות הציבור
דו"ח מלאפברואר 2019
מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות
דו"ח מלאפברואר 2019
מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות- תוצאות הערות מהציבור
arrow btn

מידע מקצועי

מרווחים, דירוגים ומה שבינהם

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בחודש פברואר הצטמצמו המרווחים נקודות בסיס במגזר השקלי והצמוד, בהתאמה) ומחקו חלק ניכר 30- ו 35 לאורך רוב סולם הדירוג בשני המגזרים (בטווח של עד .)14 מהירידות של דצמבר השחור (תרשים צמצום המרווחים וירידת עקומי הבסיס (חסר סיכון) בשני המגזרים תמכו בירידת התשואות החציוניות (בממוצע חודשי) לאורך כל .)16 סולם הדירוג בהשוואה לחודש הקודם. שני העקומים התאפיינו ביציבות מסויימת בתלילותם ביחס לחודש ינואר (תרשים עקום התשואות חסר הסיכון בארה"ב (בממוצע חודשי) שמר על יציבות מסוימת בחודש פברואר עם ירידה שולית בחלקו הבינוני-ארוך.) 17 נקודות בסיס וללא שינוי בשיפוע, כך שעקום זה נותר שטוח כמעט לחלוטין (תרשים 5 בטווח).

סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני - דו"ח מיוחד, פברואר 2019

גיוסי אג"ח קונצרני בחודש פברואר 2019 הסתכמו בכ- 2.8 מיליארד ₪ ע.נ בידי 12 מנפיקים, לעומת כ-9.9 מיליארד ₪ בפברואר 2018 (כ-6.4 מיליארד ש"ח בניטרול הנפקה גדולה במיוחד של חברת החשמל) וכ-7.9 מיליארד ש"ח ע.נ בפברואר 2017. הנפקות פברואר כללו כ-1.5 מיליארד ערך נקוב שגויסו על ידי חברות נדל"ן ובינוי, וכ-0.9 מיליארד שגויסו על ידי הסקטור העסקי הלא פיננסי שאינו נדל"ן. הסקטור הפיננסי הדיר רגליו מהנפקות חודש פברואר. בלטו בגיוסים בחודש החולף אקויטל בע"מ (כ-550 מיליון ש"ח ע.נ), אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ (כ-403 מיליון ש"ח) וחברת נמלי ישראל גייסה ניירות ערך מסחריים (כ-400 מיליון ש"ח).

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בחודש ינואר הצטמצמו המרווחים לאורך רוב סולם הדירוג במגזר שקלי (בטווח של עד 50 נקודות בסיס), תיקון קל לאחר פתיחת מרווחים משמעותית בדצמבר 2018 שלוותה בסנטימנט שלילי לאורך כל סולם הדירוג. במגזר הצמוד נרשמה מגמה מעורבת עם יציבות עד צמצום מרווחים מסוים ברמות הדירוג הגבוהות והמשך פתיחת מרווחים לאורך שאר סולם הדירוג .
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים.
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה