show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

A2.il יציבאלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  20.02.2018למסמך הדירוג
A1.il יציבתמר פטרוליום בע"מ-מעקב ופעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  20.02.2018למסמך הדירוג
A3.il יציבש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ-עדכון פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  20.02.2018למסמך הדירוג
Baa1.il יציברני צים מרכזי קניות בע"מ-דוח דירוג
תאריך דוח אחרון:  19.02.2018למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאינואר 2018
דירוג מנפיק הקשור למדינה
דו"ח מלאינואר 2018
דירוג תעודות פיקדון
דו"ח מלאינואר 2018
דירוג תעודות פיקדון סגור להערות הציבור
arrow btn

מידע מקצועי

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בחודש ינואר הצטמצמו המרווחים
לאורך כל סולם הדירוג, הן במגזר השקלי (בטווח שבין 4 ל - 57 נקודות בסיס בקצה התחתון של סולם הדירוג) והן במגזר הצמוד
(בטווח שבין 5 ל - 40 נקודות בסיס בקצה התחתון של סולם הדירוג). זאת בדומה למגמה שאפיינה את מרבית שנת 2017 ,
למעט החודשים נובמבר ודצמבר, אשר אופיינו בפתיחת מרווחים מסוימת לאורך מרבית סולם הדירוג.
צמצום המרווחים תמך בירידת התשואות החציוניות(בממוצע חודשי) בחודש ינואר בשני המגזרים, כאשר עקום הבסיס השקלי(חסר
סיכון) שמר על יציבות מסוימת בתקופה לפדיון של עד 3 שנים, וירד בתקופות הארוכות יותר , ואילו עקום הבסיס הצמוד
(חסר סיכון) התאפיין בעליית תשואות בחלקו הקצר בינוני וירידת תשואות במח"מ ארוך יותר. שני העקומים התאפיינו בהשתטחות -
מסוימת בשיפוע העקום בטווח שבין 12 ל - 14 נקודות בסיס.

חדלות פירעון- המסלול המועדף?

אשראי הינו מקור מרכזי למימון צמיחה במשק מודרני, הן בתמיכה במגזר העסקי ובהשקעות במשק והן לעידוד צריכה ומימון של משקי הבית. ככזה, חשוב לשמר את מנגנוני התמסורת ואת אספקתו הסדירה, אולם חשוב להבין שמתן אשראי מלווה בסיכון (אשר
צריך להיות מתומחר בגובה הריבית) והסיכון עשוי להתממש לאורך המחזור.

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם- סיכום שנת 2017 - דוח מיוחד, דצמבר 2017

שנת 2017 אופיינה בקצב גיוסים גבוה,להערכתנו, השנה תסתיים בגיוסים בהיקף של כ- 74 מיליארד ₪ע.נ.
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים.
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה