בנק ירושלים בע"מ

בנק מסחרי המספק מגוון שירותים בנקאיים

Aa3.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

07.06.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

27.01.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:עמית פדרמן

אנשי קשר: איתי נברה

 • דירוגים נוספים

 • פקדונות לזמן קצר / נע"מ P-1.il

 • איתנות פיננסית פנימית a2.il

 • כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון חוזי לספיגת הפסדים (CoCo) A3.il
  (hyb)
  יציב

 • כתבי התחייבות נדחים (הון משני תחתון) A1.il
  יציב

 • פקדונות לזמן ארוך / אג"ח Aa3.il
  יציב

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update