חברת גב-ים לקרקעות בע"מ

Aa2.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

29.07.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

04.08.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:רן גולדשטיין

אנשי קשר: רן גולדשטיין

מר יוסף זינגר מחזיק [בעקיפין] 6.125%  מהון המניות של מידרוג בע"מ ומכהן כדירקטור במידרוג בע"מ וכן משמש דירקטור בחברת השקעות דיסקונט בע"מ, אשר

הינה בעלת שליטה בחברה לנכסים ובנין בע"מ, המחזיקה בגב-ים לקרקעות בע"מ. אין למר יוסף זינגר כל נגיעה

לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע"מ.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update