מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

Aa1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

26.05.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:ניל הראל

אנשי קשר: איתי נברה

 • דירוגים נוספים

 • הון משני נחות / שלישוני מורכב Aa2.il
  (hyb)
  יציב

 • הון משני מורכב / הון רובד 2 Aa3.il
  (hyb)
  יציב

 • איתנות פיננסית של מבטח (IFS) Aa1.il
  יציב

גב' אביטל שטיין היא דח"צית במנורה מבטחים החזקות בע"מ שהינה חברת האם של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, וכן היא דח"צית במידרוג בע"מ. אין לגב' שטיין כל נגיעה לדירוגים הנקבעים על ידי מידרוג בע"מ.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update